عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی ارتباط دانش و عملکرد پژوهشی و همچنین مهارت های شغلی مدیران با میزان گرایش به پژوهش در بین دبیران دوره متوسطه شهرستان زاهدان انجام شده است. روش پژوهش براساس هدف از نوع کاربردی است و با توجه به روش گرد آوری داده ها ،این تحقیق توصیفی از نوع همبستگی می باشد.جامعه ی آماری پژوهش شامل 151 نفر از مدیران متوسطه به همراه 1513 نفر از دبیران بود و با استفاده از فرمول کرجسی و کوکران و نمونه گیری در دسترس تعداد 108نفر از مدیران و 306نفر از دبیران انتخاب و مورد بررس ...

هدف این پژوهش شناسائی عوامل موثربر عدم کاربست یافته های پژوهشی در دانشگاههای مجازی کشور است.پژوهش در اغلب سازمان ها به عنوان بازوی کمک کننده به تصمیم گیری مد نظر قرار می گیرد و بخشی از تلاش ها برای انجام آن به کار گرفته می شود. عوامل متعددی برعدم کاربست یافته های پژوهشی تاثیر می گذارند. با توجه به توسعه دانشگاه های مجازی درایران و ویژگی های خاص این گونه محیط های یادگیری سوال اصلی پژوهش حاضر عبارتست ؛ چه عواملی بر عدم کاربست یافته های پژوهشی در دانشگاه های مجازی ایران تاثیر می ...

اکثر شرکت ها باور دارند که به منظور رقابت جهانی، باید به کارآمدی و محدود کردن هزینه رسیدگی کنند تا اینکه فقط به افزایش درآمد استناد نمایند. چون شرکت ها به دنبال ارتقاء جایگاه رقابتی خود در بازار جهانی هستند، پی می برند که با استفاده بیشتر از ارائه دهندگان خدمات خارجی برای فعالیت هایی که برای تجارت اصلی آنها مکمل در نظر گرفته می شوند، هزینه ها را کم کرده و کیفیت را حفظ نمایند. برون سپاری تحقیقات به عنوان راه حلی برای انجام پروژه های بیشتر با کیفیت بهتر و جهت توسعه سازمان و ارت ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی تقاضامحور شدن تحقیقات در تربیت بدنی وعلوم ورزشی با تاکید بر کاربست یافته رساله های دوره دکتری می باشد روش تحقیق از نوع توصیفی تحلیلی بوده واطلاعات آن به سه شیوه میدانی ، کتابخانه ای وپرسشنامه ای جمع آوری گردیده.جامعه تحقیق شامل دوگروه محققان ومدیران سازمان های ورزشی می باشدکه در گروه محققان گروه اساتید دانشگاهها ودانشجویان دوره دکتری رشته تربیت بدنی با گرایش های مختلف دانشگاه های دولتی ودر گروه مدیران شامل مدیران کل تربیت بدنی استان ها ، روسای فدراسیون ...

در تاریخ سیاسی معاصر ایران، مجموعه ای از تغییرات سیاسی رخ داده که فهم آنها در صورتی امکان‌پذیر است که بتوان میان آنها، ارتباط معناداری برقرار کرد. این موضوع برای دانشجویان رشته علوم سیاسی بویژه گرایش مسائل ایران دارای اهمیت فراوانی است. مارکسیسم یکی از جریان های عمده فکری- سیاسی در تاریخ معاصر ایران است و به رغم آنکه هرگز قدرت سیاسی را تصاحب نکرد اما در زمینه تحلیل تغییر سیاسی در ایران تأثیرات بسیار زیادی بر جای گذاشته است.یکی از روشهای ضروری در فهم جریان مارکسیستی در ایران، ...

هدف این پژوهش بررسی وضعیت شاخص‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه شهید چمران اهواز بود. مطالعه فوق به روش آمیخته (کیفی-کمی) انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اعضای هیأت‌علمی دانشگاه شهید چمران اهواز در سال تحصیلی 1389-1388 در بخش کمی و همچنین متخصصان و مدیران در بخش مصاحبه و اسناد را شامل می شد. نمونه گیری در بخش کمی با توجه به دانشکده‌ها به صورت نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ایی متناسب با حجم جامعه صورت گرفت وتعداد نمونه مشتمل بر226نفر بود. در بخش کیفی 15 نفر برای مص ...

نخستین قدم در جهت شناخت رشد و توسعه هر پدیده، پی بردن به زوایا و ابعاد و وضعیت موجود آن پدیده است تا با شناخت آن بتوان برای رشد و بالندگی آن پدیده برنامه ریزی کرد. لذا بررسی وضعیت موجود آن پدیده و روند تاریخی آن، آغازین مرحله برای توسعه آن پدیده بشمار می رود. رشته کارآفرینی به عنوان رشته ای نوپا در محافل دانشگاهی مطرح می باشد. موضوعی که در این پژوهش ، مورد توجه قرار گرفته است، بررسی روند پژوهشهای حوزه کارآفرینی طی سالهای گذشته و اخیر می باشد. این پژوهش با بررسی و تجزیه و تحلی ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر طرح پژوهانه بر افزایش کیفیت پایان‌نامه‌های دوره دکتری و کاهش دغدغه‌های مالی دانشجویان صورت گرفته است.روش تحقیق پژوهش حاضر از نوع علی-مقایسه‌ای پس رویدادی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل 80 نفر (40نفر مشمول و 40 نفر غیر مشمول) از دانشجویان دکتری در دانشگاه تربیت مدرس در رشته‌های گروه علوم انسانی و مدیریت و حسابداری می‌باشد. برای جمع‌آوری اطلاعات: از پرسشنامه 55 سؤالی محقق ساخته کیفیت پایان‌نامه و پرسشنامه 27 سؤالی محقق ساخته دغدغه مالی استفاده ش ...

مهندسی صنایع بعنوان یکی از رشته های نسبتاً جدید دربین رشته های مهندسی در طول سالهای اخیر تغییرات قابل توجهی داشته و در شاخه های متنوعی توسعه یافته است. بنابراین پیش بینی روند پژوهش های گذشته و آتی در مهندسی صنایع براساس مقالات علمی انتشار یافته در این زمینه بسیار مهم بوده و لذا هدف این پژوهش قرار گرفته است. بدین منظور تعداد87150 مقاله مرتبط با رشته مهندسی صنایع که در50 سال اخیر در 54 نشریه بین المللی منتشر شده مورد تحلیل قرار گرفت. اطلاعات مقالات در یک بانک اطلاعاتی ذخیره شد ...