عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اهمیت باروری به عنوان مهمترین عامل تغییر در ساخت و اندازه جمعیت موجب شده تا مطالعات مربوط به باروری و عوامل تاثیر گذارنده بر آن جایگاه ویژه ای را در مطالعات جمعیت شناختی به خود اختصاص دهد. با توجه به رشد بی رویه جمعیت جهان در قرون گذشته و محدود بودن منابع و نیز با علم به اینکه رشد جمعیت می بایست متناسب با منابع و امکانات و استعدادهای فعلی باشد و عدم تعادل و نبود کنترل در جمعیت باعث عدم اجرای عدالت اجتماعی و توزیع ناعادلانه امکانات و منابع در بین جمعیت می گردد. و با توجه به ای ...

هدف از این پژوهش بررسی عوامل اجتماعی،فرهنگی و جمعیتی موثر بر باروری می باشد .در این پژوهش باروری زنان از جنبه های مختلف هم چون جنبه های اجتماعی ، فرهنگی و جمعیتی بررسی شده است . تدوین فرضیات از مطالعات نظری در حوزه های جامعه شناسی و جمعیت شناسی از جمله نظریه های جمعیتی باروری و طرفداران و مخالفان آن، نظریه روانی – اجتماعی تبیین باروری،‌‌نظریه‌ی مبادله، نظریه نوسازی همچون تئوری های نابرابری جنسیتی بازار کار و تبیین دیدگاهها با توجه به مدلهای لیبنشتاین ،گری بکر ، درآمد نسبی ا ...

مقدمه و هدف: با توجه به کاهش رشد جمعیت در ایران، رشد اقتصادی و اجتماعی در هیچ جامعه ای بدون شناخت دقیق تغییرات جمعیتی و استفاده هر چه مطلوب تر از امکان و توان بالقوه نیروی انسانی تحقق نخواهد یافت. هدف این پژوهش، شناخت عوامل اجتماعی، اقتصادی و جمعیت شناختی موثر بر باروری زنان15- 49 ساله همسردار شهرتکاب 1393است. روش پژوهش: در این مطالعه پیمایشی- توصیفی 300 نفر از بین(7956نفر) از زنان همسردار(15-49) شهر تکاب به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب با حجم انتخاب شدند. روایی پرس ...

با توجه به تغییرات باروری در طول سه دهه‌ی گذشته در ایران، لازم است عواملی که تمایلات والدین را برای داشتن فرزند تحت تأثیر قرار می‌دهد، شناسایی و آن‌ها را مبنای سیاست‌گذاری جمعیتی قرار داد. در مطالعه حاضر تنها برخی از عواملی که به نظر می‌رسید تأثیر اساسی بر تمایلات باروری دارند، مورد بررسی قرار گرفت. از جمله مهمترین متغیر مورد بررسی، ترجیح جنسی فرزند بود. در واقع پژوهش حاضر سعی بر آن دارد که ترجیح زنان را در مورد ترکیب جنسی فرزندان در شهرستان نکا مورد بررسی قرار دهد. داده‌ها ب ...

چکیده نتایج سرشماری‌ها در سال‌های اخیر حکایت از آن دارد که نرخ زادوولد از بیست سال گذشته تاکنون کاهش معنی‌داری پیداکرده است. کاهش نرخ رشد جمعیت در هر جامعه‌ای تبعاتی به دنبال دارد. این پژوهش بر آن است تا ضمن شناسایی عواملی که بر میزان باروری خانواده‌های ایرانی اثرگذار هستند، راهکارهای تبلیغی مناسبی برای ترویج مخاطبان به افزایش باروری به رسانه‌ی ملی ارائه نماید. برای رسیدن به مقصود ابتدا عوامل فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی متعددی که سبک زندگی افراد جامعه را تحت شعاع قرار داده ا ...

شناسایی دقیق مشکلات مربوط به محیط زیست در زمان کنونی و پیش بینی های آن ها در آینده، قدم اول در برخورد عقلانی با این پدیده ها می باشد. شدت وجود مشکلات مربوط به آلودگی های هوایی به میزانی بوده که مدت ها است زنگ خطر برای شهرهای بزرگ به صدا در آمده است. اصفهان نیز هم اکنون شاهد مسائل متعدد جوّی در رابطه با کیفیت محیط زیست طبیعی خود می باشد. در این پژوهش به بررسی آلودگی هوای شهر اصفهان در سال های 1387-1381پرداخته شده و آمار مربوط به آلاینده های هوا که شامل دی اکسید نیتروژن(ppb)،دی ...

ورود بیگانگان به یک کشور به هر دلیلی که صورت پذیرد آثار و پیامدهایی را به لحاظ سیاسی، امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و حتی به لحاظ جغرافیایی و ریخت‌شناسی جمعیت به دنبال دارد. خصوصاً چنانچه قبول آن‌ها بدون توجه به امکانات و نیازهای جامعه صورت پذیرد، اثرات سوء ناشی از حضور این افراد بر عوامل حیاتی کشور به مراتب بیشتر خواهد بود. همین امر باعث می‌شود که دولت و در مقام بالاتر قانونگذار به منظور جلوگیری از این پیامدهای منفی، با توجه به مصالح سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور و منافع اتباع خود ...

آنچه از تنظیم خانواده به اذهان عمومی متبادر می شود،کنترل و ایجاد محدودیت در زایش است.چرخه ی رشد جمعیت و گسترش تهدیدهای ناشی از آن،سبب توجه بیشتری به مسائل تنظیم خانواده شده و در میان جوامع گوناگون،هواداران زیادی پیدا کرده است. از آنجا که تکثیر نسل، اصل اجتماعی مسلمانان می باشد،سخن ما در این پژوهش این است که آیا افراد شراعاً و قانوناً می توانند بر اساس یک برنامه ی خاص نسبت به تنظیم نسل برای خود محدودیت هایی ایجاد کنند؛ البته مقصود از تنظیم خانواده، تنها جلوگیری از فرزند آوری ب ...