عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 42

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اصولاً بزهکاری عبارت است از جرائم کم اهمیت و چون اطفال معمولا مرتکب این نوع جرائم می شوند ، در مورد اطفال استفاده از واژه بزهکاری بهتراز استفاده از واژه مجرمیت است. بررسی ریشه ای مسائل اطفال و از آن جمله بزهکاری اطفال ، برای رسیدن به یک جامعه ی ایده آل شرطی ضروری است.در واقع از قدیم الایام گفته اند؛ پیشگیری بهتر از درمان است. پیشگیری غیر کیفری در معنای علمی که در جرم شناسی پیشگیرانه به عنوان شاخه ای از جرم شناسی کاربردی بررسی می شود، قلمرو متنوع و گسترده ای دارد و بر اساس مدل ...

سیاست های آموزشی زبان خارجی باید به عنوان یک عنصر گسترده در چارچوب سیاست های نظام آموزش و پرورش یاد می شود.مفهوم سیاست،با نظر به متون مرتبط ، و همچنین برخی از دستورالعملهای نظری از انتصاب و / یا ارزیابی سیاستهای آموزش زبان خارجی درچارچوب سیاستهای اجتماعی وآموزشی لازم رابرای انجام چنین تحقیقی بودند.این دستورالعملهای اصلی و چندین اسناد مبتنی برطرح ملی و در برخی موارد اسناد غیر نهایی که نشان دهنده برخی از ویژگیهای سیاستهای آموزش زبان ایران برای پیداکردن دستورالعملهایی از این قبی ...

هدف پژوهش حاضر بررسی فرآیند جذب و پذیرش دانشجویان خارجی در ایران می‌باشد. سوال اصلی پژوهش این است که جایگاه، اهداف و دستاوردهای سیاست جذب و پذیرش دانشجوی خارجی در سیاست‌گذاری‌های خارجی جمهوری اسلامی ایران، چگونه بوده است؟ فرض اولیه این است که سیاست جذب و پذیرش دانشجوی خارجی به عنوان یکی از ابزارهای دیپلماسی فرهنگی از جایگاه شایسته‌ای در میان اهداف کلان سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و اهداف مهمی همچون صدور انقلاب و اشاعه‌ی فرهنگ ایران اسلامی را دنبال می‌کند. اما ...

با نظر به اهمیت گروههای آموزشی در آموزش وپرورش و نقش این گروهها در ارتقاء سطح کیفی تدریس معلمان، هدف کلی پژوهش حاضر، تشخیص وتعیین میزان تاثیر جلسات گروه آموزشی برپیشرفت و ارتقاء سطح علمی معلمان زبان انگلیسی دوره راهنمایی استان کرمان از دیدگاه معلمان می باشد. سوال کلی تحقیق اینست که تاثیر جلسات گروه آموزشی استان کرمان بر پیشرفت وارتقای سظح علمی معلمان زبان انگلیسی دوره راهنمایی از دیدگاه معلمان چگونه می باشد ؟ جامعه آماری 750 نفرشامل سرگروههای زبان انگلیسی و کلیه معلمان زبان ا ...

در مطالعه‏ی حاضر، به بررسی تطبیقی سیاست‌ها و اقدامات اعزام دانشجو به خارج از کشور در طی برنامه‌های اول، دوم، سوم و چهارم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور پرداخته شده است. در این پژوهش مقایسه‌ای بر مبنای روش جرج. زی. اف. بردی (Geirge Z.F. Beredy) که توصیفی-تحلیلی می‏باشد، انجام گرفته است. به منظور بررسی محتوای آشکار پیام‌های موجود در منابع و گزارشات مربوط به اهداف، سیاست‏ها، اقدامات و ارزیابی‏های بعمل آمده در خصوص اعزام دانشجو به خارج از کشور در طی برنامه‏های مورد مطالع ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی دیدگاه اعضای هیات علمی و دانشجویان در مورد تفویض اختیار برنامه-ریزی درسی به آموزش عالی و عوامل و موانع موثر بر مشارکت اعضای هیات علمی در برنامه‌ریزی درسی آموزش عالی طراحی و اجرا گردید. روش پژوهش توصیفی-پیمایشی است. جامعه آماری مورد نظر کلیه اعضای هیات علمی (رسمی و پیمانی) و کلیه دانشجویان گروه‌های علوم انسانی و فنی مهندسی دانشگاه تبریز (277نفر) می‌باشند که 108 نفر از اعضای هیات علمی گروه علوم انسانی و 90 نفر از اعضای هیات علمی گروه فنی مهندسی به روش ن ...

این پژوهش با رویکردی انتقادی به سیاستهای تربیتی جمهوری اسلامی ایران در حوزه کودک به دنبال بررسی نقاط قوت و ضعف گفتمان سیاستی رسانه ملی در حوزه کودک است. سیاستهای تربیتی شامل سیاستهای کلان و راهبردی کشور و همچنین سیاستها و برنامه های عملیاتی نهادهای تربیتی در حوزه کودک است البته از آنجا که در اینجا تاکید بر سیاستهای اجرایی (اعم از مصرح و غیر مصرح) رسانه ملی در حوزه کودک است لذا پرداختن به دیگر سیاستهای نهاد تربیتی به طور اجمال و در حد توصیف آنهاست. ملاک ارزیابی گفتمان سیاستی ...

شکست بازار آزاد در تامین اندوخته فردی و اجتماعی بهداشت و آموزش، که از آنها بعنوان سرمایه نیز یاد می‌شود، زمینه دخالت دولت در این دو بخش مهم را فراهم نموده است. از سوی دیگر برنامه توسعه هزاره سازمان ملل نیز تاکید زیادی در توسعه شاخص‌های بهداشتی و آموزشی داشته است. این موضوع سبب شده است تا تامین بخشی از نیازهای بهداشتی و آموزشی جامعه بر دوش دولت محول شود. در مطالعه حاضر، به منظور بررسی میزان تاثیرگذاری هزینه‌های دولت، بر متغیرهای کمی دو بخش بهداشت و آموزش در کشورهای منتخب عضو ...

این تحقیق به منظور تعیین اصول آموزشی و شاخص های مطرح در تربیت مدرس آموزش مجازی زبان های خارجی به شیوه بر خط و ارائه مدلی جهت تربیت مدرس آموزش زبان به شیوه مجازی انجام گرفت. سئوالهای تحقیق عبارت بودند از:1) شاخصها و اصول آموزشی مطرح در تربیت مدرس آموزش زبانهای خارجی به شیوه مجازی چیست؟2)چه شباهتها و تفاوتهایی در اصول آموزشی حاکم بر تربیت مدرس آموزش مجازی زبانهای خارجی و تربیت مدرس آموزش سنتی وجود دارد؟ 3) با توجه به شاخصها واصول آموزشی حاکم بر آموزش الکترونیکی زبان خارجی در ...