عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سرمایه گذاری و انباشت سرمایه ناشی از آن کلید رشد هر اقتصادی به شمار می آید. بدون شک رشد و توسعه همه جانبه بخش کشاورزی به عنوان یک از بخش های مهم اقتصاد وابستگی بالایی به سرمایه گذاری در آن دارد. سرمایه گذاری در کشاورزی علاوه بر اینکه موجب رشد تولید و اشتغال در این بخش از اقتصاد می گردد، به دلیل ارتباط پسین و پیشین این بخش با سایر بخشهای اقتصادی کشور، به رشد تولید و اشتغال سایر بخشهای اقتصادی نیز کمک می کند. با توجه به اهیمت بخش کشاورزی در رشد و توسعه اقتصادی کشور و همچنین تاث ...

در مباحث مدیریت، بررسی و ارزیابی طرح های سرمایه گذاری نقش کلیدی و تعیین کننده ای دارد. معمولا منابع سرمایه گذاری روش هایی مانند نرخ بازده حسابداری، دوره بازگشت سرمایه، نرخ بازده داخلی و ارزش فعلی خالص (NPV) را جهت تصمیم گیری در این حوزه معرفی می کنند و از میان آنها روش ارزش فعلی خالص را به عنوان معتبرترین روش توصیف می نمایند. روش ارزش فعلی خالص و سایر روش های ارزیابی سنتی، با ثابت فرض کردن عوامل درگیر در سرمایه گذاری، عدم اطمینان موجود در سرمایه گذاری را در نظر نمی گیرند. هدف ...

یکی از اهداف مهم تأمین مالی شرکت ها، سرمایه گذاری در پروژه های سودآور است. راه های زیادی برای تأمین منابع مالی لازم وجود دارد. شیوه های مختلف تأمین مالی شامل تأمین مالی داخلی و تأمین مالی خارجی می شود. ادعا می شود که در صورت وجود مشکلات نمایندگی و عدم تقارن اطلاعاتی ، اتکاء شرکت بر منابع داخلی جهت تأمین مالی افزایش می یابد. شرکت هایی که بیشتر در معرض این مشکلات قرار داشته باشند، شرکت های «دچار محدودیت مالی »نامیده می شوند. یکی از شاخص های اندازه گیری میزان اتکاء شرکت بر منابع ...

سیاست سود سهام اثر واقعی برجریان های نقدی و سرمایه گذاری شرکت دارد. آگاهی بیش تر مدیران در مورد ارزش دارایی های شرکت و پروژه های سرمایه گذاری نسبت به سرمایه گذاران خارجی، منجر به محدودیت در دسترسی به منابع مالی خارجی می شود. در نهایت شرکت مجبور به انتخاب بین پرداخت سود سهام و سرمایه گذاری می شود. کیفیّت گزارشگری مالی با کاهش عدم تقارن اطّلاعاتی، موجب تعدیل اثر منفی سیاست تقسیم سود بر سرمایه گذاری ها می شود. این مطالعه با هدف تایید مطالب مذکور، این ارتباط را درخصوص سرمایه گذار ...

این مطالعه رابطه بین رشد اقتصادی، پس انداز و سرمایه گذاری در 15 کشور منتخب اسلامی را طی دوره زمانی 2007-1980 با استفاده از روش اقتصاد سنجی هم انباشتگی پانلی و نیز آزمون علیت گرنجری پانلی بررسی می کند. نتایج نشان می دهند که رابطه هم انباشتگی در بلندمدت در بین متغیرهای مدل برقرار است. نتایج روش حداقل مربعات پویا تاثیر مثبت پس انداز بر سرمایه گذاری را نشان داد. هم چنین در بلند مدت تاثیر مثبت سرمایه گذاری بر پس انداز به اثبات می رسد. یافته های حاصل از علیت گرنجری نیز حاکی از آن ه ...

صنعتی‌سازی روستایی راهبردی است که ابزارهای مناسب برای متنوع‌سازی اقتصاد روستایی را فراهم می‌آورد که با ایجاد اشتغال و افزایش و توزیع متعادل‌تر درآمدها، سطح زندگی روستاییان را بهبود بخشیده، زمینه دستیابی به توسعه پایدار روستایی را فراهم می‌سازد. با توجه به نیاز شدید جوامع بشری به مواد غذایی باید ضمن بالا بردن عملکرد مواد، از اتلاف آن جلوگیری نمود که ایجاد و توسعه صنایع تبدیلی کشاورزی می‌تواند راه‌کاری مناسب برای جلوگیری از ضایعات و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی باشد. اولو ...

سرمایه گذاری مستقیم خارجی را می توان یکی از مهم ترین پدیده های اقتصادی قرن حاضر دانست. گسترش جهانی این پدیده از شتاب بی سابقه ای به ویژه از دهه 1980 به بعد، برخوردار بوده است به گونه ای که نرخ رشد آن از نرخ رشد سایر شاخص های اقتصادی جهان مانند تجارت و تولید ناخالص داخلی بسیار بالاتر رفته است. سرمایه گذاری خارجی معمولا به عنوان یکی از عوامل تاثیر گذار و محرک رشد اقتصادی و تجارت مورد توجه قرار گرفته است. به همین دلیل کشورهای مختلف سعی نمودهاند با استفاده از مشوقهای گوناگون زمین ...

در رابطه بین کیفیت افشا، هزینه سرمایه وریسک بین شواهد تجربی و تحقیقات تئوری شکاف وجود دارد. سرمایه گذاران با توجه به ویژگی های ریسکی شرکتِ سرمایه پذیر و شرایط محیطی، بازده مورد انتظار خود را تعیین می کنند. افشاء بر تصمیمات سرمایه گذاری شرکت از طریق ارائه اطلاعات خود به بازار تاثیر می گذارد. تصمیمات سرمایه گذاری شرکت، بر قیمت سهام تاثیر میگذارد و قیمت سهام در انتخاب های سرمایه گذاری منعکس می شود. هدف این تحقیق بررسی ارتباط بین هزینه سرمایه و کیفیت افشا با ریسک قیمت و ریسک نقد ...

تحقیق حاضر به بررسی رابطه افشای داوطلبانه اطلاعات مالی با ارزش شرکت‌های واگذار شده می پردازد. به دیگر سخن هدف این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا افشای بیشتر اطلاعات توسط شرکت‌ها باعث ارزش‌گذاری بیشتر از سوی سرمایه‌گذاران می‌گردد یا خیر. برای انجام این تحقیق از داده های 52 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1387 تا 1391 استفاده شده است. برای اندازه گیری افشای داوطلبانه از شاخص وزنی محاسبه شده به وسیله چک لیست بوتوسان استفاده شده است، از معیار ا ...