عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 13

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف کلی از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین نوع ساختار سازمانی و مطلوبیت جو آموزشی در مراکز دانشگاه جامع علمی کاربردی استان فارس بوده است . جامعه آماری پژوهش کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی مراکز آموزشی 90 بوده اند. با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند - دانشگاه جامع علمی کاربردی در سال تحصیلی 91 مرحله ای 451 نفر انتخاب شدند . ابزار پژوهش شامل مقیاس جو آموزشی راف و همکاران ( 1997 ) و مقیاس نوع ساختار سازمانی (ترک زاده و محترم ، 1390 ) بود که پس از محاسبه روایی و پایایی ت ...

هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی حمایت و خدمات آموزشی کودکان کم توان ذهنی در نظام آموزش و پرورش ایران و ایالات متحده امریکا بود. بدین منظور برنامه های حمایت و خدمات آموزشی سازمان آموزش و پرورش استثنایی و سازمان بهزیستی ایران؛ وزارت آموزش و پرورش، گروه کم توان ذهنی و سازمان رفاه ایالات متحده امریکا با استفاده از تحقیق توصیفی _تحلیلی مبتنی بر تجزیه و تحلیل مقایسه ای بر اساس روش "جرج بردی" و روش توصیفی "تیزن و ادامز" مورد مطالعه قرار گرفت. جامعه آماری در این پژوهش، کلیه برنامه های حم ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر بودجه های آموزشی بر رفاه اجتماعی طی سال های 1347 تا 1388 می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه هزینه های آموزشی و رفاه اجتماعی می پردازند. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش،بودجه های ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه و رفاه اجتماعی طی دوره 42 ساله می باشند. ابتدا جهت بررسی ایستای متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی متغیرها انجام شد. سپس با استفاده از تابع رفاه سن و با سه سناریو رفاه اجتماعی طی این دوره محاسبه شده است. برای بررسی ...

مقوله فرهنگ از مهمترین مسایل موثر بر توسعه در جوامع انسانی است و بدون فرهنگ امکان ادامه زیست جوامع بشری وجود نخواهد داشت. اصطلاح توسعه فرهنگی در سالهای اخیر رایج شده و مباحث مربوط به آن از یک دهه پیش شکل گرفته است. توسعه فرهنگی می‌تواند به تضادی که میان سنّت و مدرنیته، میان مکان‌ها و سکونتگاه‌ها وجود دارد، پایان بخشد. برنامه‌ریزی فرهنگی منابع فرهنگی یک جامعه را تشکیل می‌دهند. هدف این پژوهش شناسایی، تبیین و تحلیل فرآیند توسعه مناطق روستایی بخش مرکزی شهرستان رستم در بُعد فرهنگی ...

هدف اصلی این تحقیق، بررسی اهمیت وکفایت دانش و مهارت های مورد نیازبرای فارغ التحصیلان رشته حسابداری و اهمیت آن ها ازدیدگاه شاغلین درحرفه ،اساتید دانشگاه و دانشجویان حسابداری است. تعیین دانش و مهارت های مورد نیاز و کفایت ارائه آن ها در برنامه کنونی، به منظورموفقیت دراصلاح و بازسازی برنامه آموزش حسابداری ضروری بنظر می رسد. اطلاعات لازم برای تحقق بخشیدن به اهداف تحقیق با استفاده از پرسشنامه جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش شامل نمایندگان شاغلین درحرفه حسابداری،اساتید دانشگاه و ...

رساله حاضر می‌کوشد تا عملکرد مدیر گروه نقاشی را در دوره 5 ساله گذشته، بررسی نماید. بعد از مطالعات اولیه،4 منظر هدف گذاری، برنامه ریزی،ساماندهی و کنترل و نظارت برایآسیب شناسی مد‌نظر قرارگرفت. این پژوهش، کاربردی و روش تحقیق آن اکتشافی - پیمایشی است. دانشجویان مقطع کارشناسی ورودی 86 به عنوان جامعه آماری برای نظر سنجی انتخاب شده‌اند. با توجه به اهدافمدنظر در مطالعات آسیبب شناسانه؛ این پژوهش در 5 فصل تنظیم گردیده: در ابتدا‌ و در فصل ادبیات پژوهش به شناخت ارگانیسم از اصول مدیریت ...

چکیده: هدف کلی این پژوهش بررسی تحلیلی ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی با محور قرار گرفتن جایگاه سیاست تربیتی در ارتباط بین این دو می باشد. این پژوهش ماهیتی تحلیلی داشته و برای پاسخگویی به پرسش ها از رویکردها و روش های تحلیلی استفاده شده است. در این پژوهش، ارتباط میان نظریه و عمل تربیتی به صورت فرایندی در نظر گرفته شده است که ابتدای آن نظریه تربیتی و انتهای آن عمل تربیتی است و این فرایند در آموزش و پرورش رسمی مورد بررسی قرار گرفته است. در بخش آموزش و پرورش رسمی، فرایند ارتبا ...

پژوهش حاضر ضرورت تغییرکتابهای درسی و روند تغییر برنامه درسی علوم تجربی پایه‌ی اول دوره ابتدایی از سال1373 تا سال1391 را مورد بررسی قرار داده است. نوع پژوهش توصیفی است. و جامعه پژوهش شامل کتاب‌های علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی از سال1373 تا سال1391 و شامل راهنمای برنامه درسی علوم تجربی پایه اول دوره ابتدایی سال 1373 و سال 1391 می‌باشد. اطلاعات لازم از طریق منابع کتابخانه ای و مرکز اسناد و مدارک سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزش و پرورش و مصاحبه با کارشناسان ذی ربط جمع آوری و ...

پژوهش حاضر تحت عنوان " بررسي تطبيقي سياستها، اهداف و تشكيلات آموزش و پرورش استثنايي در كشورهاي آمريكا، هند وايران " به مقایسه تطبیقی نظام آموزش و پرورش استثنایی در جهت بهبود آموزش و پرورش کودکان استثنایی وارائه راهکارهای مناسب، به تحلیل و بررسی اهداف، سیاستها و ساختار و تشکیلات نظام های آموزش و پرورش استثنایی در سه کشور آمریکا، هند و ایران می پردازد. سوالات پژوهش عبارتند از : 1. ساختار و تشكيلات آموزش و پرورش كودكان استثنايي در آمريكا، هند و ايران چگونه است؟ 2. اهداف آموزش ...