عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 171

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

صاحبنظران صنعت جهانگردی بر این باورندکه مباحث این صنعت را می توان از نگاه بازاریابی نیز تعقیب کرد، اما به نظر می رسد ابعاداصلی بازاریابی نظیر بازار شناسی، بازارسازی و بازارداری تحت تأثیر الگوی سیاستگذاری در این صنعت باشد . بنابراین می توان دو مفهوم سیاستگذاری و بازاریابی را بسیار نزدیک به هم در نظرگرفت. در این تحقیق ابعاد سیاستگذاری، شامل ساختار قدرت، بوروکراسی، ارزش ها، نوع جهانگرد و نظام آماری و اطلاع رسانی همراه با ابعاد بازاریابی در قالب مفاهیم عملیاتی و جزئی مشخص شده و م ...
نمایه ها:
طراحی | 

باتوجه به رشد نظامهای اقتصادی و پیچیده‌تر شدن روابط بین متغیرها، لزوم بررسی و تصمیم‌گیریهای اقتصادی براساس روشهای پیشرفته ریاضی بیشتر احساس میشود. میتوان گفت برای سیستمهای ساده مهمترین مسئله شناخت روابط بین متغیرهای آن است . اما با پیچیده‌ترشدن‌سیستمها علاوه برشناخت روابط بین متغیرها، چگونگی کنترل و هدایت آنها نیزاهمیت پیدامیکند بطوریکه دربعضی از موارد داشتن روشی برای بررسی و سیاستگذاری بیش از شبیه‌سازی سیستم اهمیت دارد. دراین مطالعه روشی برای تجزیه و تحلیل مدلهای پویا به طور ...

نظریه‌های سیاستگذاری از این رو مهم است که به تعریفها شکل می‌دهد، در سامان‌دادن مشکلات رهنمود فراهم می‌آورد، برخی انواع جست و جو را از انواع دیگر جدی‌تر می‌سازد، و معیارهای تجویزی و تجربی می‌گذارد تا براساس آنها، در باب ارزش و کفایت سیاست داوری شود. در عین حال، به برخی پیامدهای اجتماعی مشروعیت می‌بخشد، و درباره برخی دیگر به عکس عمل می‌کند. نظریه‌های سیاستگذاری به پرسشهای مورد نظر، و ارزشهایی که در تحلیل سیاستگذاری بر آنها تاکید می‌شود شکل می‌دهد. همچنین به تدوین برنامه برای سی ...

یکی از واقعیت هایی که در فضای کنونی نظام جهانی، فرهنگ و نهادهای فرهنگی (مانند مساجد) را به شدت تحت تاثیر قرار داده قدرت سیاسی یا حکومت می باشد. به عبارت دیگر امروزه گذشته از حرکت طبیعی و خودجوش موجود در حیات فرهنگی بخش وسیعی از تلاش ها و فعالیت های فرهنگی بر اساس برنامه ریزی ها و سیاستگذاری های حکومت و بازوی اجرایی آن «دولت» صورت می گیرد. همین امر به نظر می رسد مساله اصلی است که مساجد از ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی تا کنون دست به گریبان آن بوده اند به عبارت دیگر چالش جدی در ح ...

رویکردی جدید و سریع برای تحلیل سیاستگذاری های بهداشتی ارائه شده است. این رویکرد بر انتخاب تعداد محدودی ردیاب و تدوین یک استاندارد طلایی مبتنی است. جهت تکمیل این استاندارد، دروندادهای حاصل از بازنگری متون و نظرات اعضای پانل های تخصصی مورد استفاده قرار می گیرد. این روش بصورت تجربی برای تحلیل راهبردهای سلامت در دو منطقه اسپانیا (کاتالانیا و والنسیا) به کار گرفته شده است .چارچوبی برای تحلیل، ابداع گردید که شامل سه بعد است: زمان بندی ، سطح عمل، وعدالت. مشکلات سلامت که به عنوان ردی ...

در طی مصاحبه با اعضای شورای سیاستگذاری برنامه‌ای، همه نظرات این افراد بصورت زیر بوده است : رادیو و تلویزیون مسئول تبلیغات دولت نیست و بر مبنای منافع عموم است . یکی از مشکلات ، اهمیت ندادن به آمار و ارقام مرکز تحقیقات است . در جامعه ما اولویتها مشخص نشده شده‌اند، در نتیجه برنامه‌ها هم مسیر نامشخص دارند. مرکز تحقیقات می‌تواند برخی از اولویتها را، با سنجش افکار عمومی روشن سازد. یکی از مشکلات سیاستگذاری، تفاوت خواستهای مردم و خواستهای نظام است . آدمهای قوی و صاحب‌نظر ...

همانگونه که در بسیاری از کشورهای در حال رشد مشاهده می گردد نظام اقتصادی و رشد و پیشرفت این جوامع وابسته به ساختارهای مدیریتی و سیاستگذاری آنان می باشد. در این مقاله قصد برآن است تا زیرساختهای سیاستگذاری و مدیریت بررسی گردد و تعیین شود که در چه صورت رشد و توسعه کشور تسریع خواهد شد... ...

در این مقاله کلیاتی در باره اصول منطقی و مفاهیم علمی مدیریت منابع آب ، به نقل از مراجع و منابع بین‌المللی مطرح می‌شود و جایگاه برخی از فعالیتهای مهم و اساسی مرتبط با مدیریت نظیر برنامه‌ریزی و اجرا ، سیاستگذاری و تدوین قوانین آب مورد اشاره قرار می‌گیرد. کوشش برای شناخت و حل مسائل دیرینه و بنیادین مرتبط با آب ، از جمله مستلزم اتفاق‌نظر بر سر مفاهیم ، تمرکز تلاشهای حرفه‌ای و سوق دادن آنها به سمت یک دایره واحد اصول علمی و منطقی مدیریت منابع آب است و هدف از تنظیم این مقاله برداشتن ...

در مبحث سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان نیز همانند سایر مقوله‌های علمی و فنی ارزیابی گذشته و پندگیری از تجارب به دست آمده، یک ضرورت است . از اینرو، مقاله حاضر با عنایت به تجارب حاصله از روند و اجرای برنامه اول و نتایج آن در زیر بخش آب و خاک تهیه شده است در آن پاره‌ای از یافته‌های اصلی که در برنامه ریزی و مدیریت طرحهای آب و خاک مفید می‌باشد، جمع بندی شده است . مطالب این نوشتار با مروری در برنامه اول آغاز و ضمن بررسی اجمالی به طرح از طرحهای برنامه، با چند توصیه اصلی به پایان می‌ر ...