عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 113

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

با پبشرفت ابزارهای رصدی در طول‌موج‌های بلند مشخص شد که دسته‌ی خاصی از قرص‌های پیش‌سیاره‌ای وجود دارند که دارای حفره‌ای در ناحیه‌ی میانی هستند. از آنجا که تصور می‌شود این قرص‌ها مرحله‌ی بین قرص پیش‌سیاره‌ای و قرص نخاله باشند، آنها را گذارقرص می‌نامند. مشاهدات اخیر آشکار ساخته است که در لبه‌ی خارجی تعدادی از این گذارقرص‌ها ساختارهایی نامتقارن وجود دارند. یک سیاره‌ی پرجرم هم می‌تواند حفره را شکل دهد و هم نامتقارنی‌ها را از دو طریق بیضی کردن لبه‌ی خارجی حفره یا ایجاد گرداب بوجود ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
فضا | 
سیاره | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیاره | 

چکیده ندارد.
نمایه ها:
سیاره | 
زمین | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
زهره | 
سیاره |