عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع بانک و بانکداری البته به مفهوم امروزی آن، پیش از زمان معاصر در دوره اسلامی سابقه‏ای ندارد؛ لیکن در اسلام برای انواع فعالیتهای اقتصادی و مالی همواره قوانین و مقرّراتی وجود داشته و پول فلزی یا کاغذی و اسناد بهادار همچون سفته در جامعه اسلامی رایج بوده است. اسلام برخی معاملات و فعالیتهای اقتصادی و تجاری رایج میان عقلا را امضا و تأیید و برخی دیگر را ممنوع اعلام کرده است. حجم گسترده‏ای از مسائل فقهی به بیان اصول و مقرّرات مربوط به معاملات و فعالیتهای اقتصادی اختصاص یافته است؛ ...

هر اقتصاد پویایی برای استمرار رشد خود نیاز به جریان مداوم سرمایه گذاری دارد . ضرورت حفظ استقلال اقتصادی در کشورها ایجاب می نماید که در تامین منابع مالی مورد نیاز خود جهت انجام سرمایه گذاری ها اتکا بر منابع داخلی خود داشته باشند. به همین جهت بخش های دولتی و غیردولتی می توانند به عنوان مکمل یکدیگر نقش مهمی را در تامین منابع مالی مورد نیاز خود ایفا نمایند. در این راستا جذب و تجهیز پس انداز از طریق شبکه بانکی در تامین منابع مالی برای سرمایه گذاری در بخش های مختلف اقتصادی تاثیر ب ...

بانک‌ها از جمله واسطه‌های مالی هستند، که از طریق تجهیز منابع، تدارک نقدینگی، اعطای تسهیلات، ایجاد تعامل بین پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و ایجاد تعادل در بخش خارجی، بر عملکرد اقتصاد کشور تأثیر می‌گذارند و در این بین جذب منابع مالی یکی از مهم‌ترین اهداف شبک بانکی می‌باشد. به همین منظور در پژوهش حاضر، عوامل موثر بر منابع بانکی استان سمنان، شناسایی و از طریق روش اقتصاد‌سنجی داده‌های پانل دیتا(panel data)، در دوره زمانی 1390-1380، مدل برآورد و نتایج تجزیه و تحلیل گردیده است. همچنین به ...

چکیده فارسی: جذب سپرده براي بانك ها اهميت ويژه اي دارد، چون سپرده ها به عنوان منبع اصلي بانك از اهميت ويژه اي برخوردار است. بنابراين، جذب سپرده به عنوان بخش اصلي فعاليت هاي بانكي زمينه لازم را براي ايفاي وظايف تكميلي، قانون عمليات بانكي بدون ربا فراهم مي كند. بطور کلی در يك تقسيم بندي كلي عوامل مؤثر بر جذب منابع بانكي را مي توان به دو دسته عوامل درون سازماني و برون سازماني تقسيم نمود. عوامل برون سازماني عوامل غير قابل كنترل مديريت بانك است و عواملي نظير نرخ تورم، نرخ رشد عرض ...

در پژوهش حاضر جهت بررسي تأثير پذيري پس انداز و سرمايه گذاري از نرخ سود بانكي (1389-1362) با توجه به خصوصیات مدل و برآورد الگوي بهتر از روش های داده های سري زماني و گشتاورهای تعمیم یافته (GMM)، استفاده شده است. محقق به اين نتيجه گرفته است كه، متغیر نرخ سود سپرده هاي بلندمدت و توليد ناخالص داخلي تاثير معنادار و مثبت و متغیر نقدينگي رابطه معنادار و منفي بر سپرده هاي بلند مدت داشته است. همچنين، نرخ سود سپرده هاي كوتاه مدت و توليد ناخالص داخلي تاثير معنادار و مثبت و متغیر نقدينگي ...

نظام بانكي در اقتصاد كشور مسئوليت بسيار سنگيني دارد و يكي از مهمترين اركان اقتصادي كشور محسوب مي شود، بنابراين فعاليت بهينه بانك ها و استفاده موثر از سرمايه و تجهيز آن، در فعاليت بخشهاي مختلف كشور بسيار مهم است. هدف از مطالعه حاضر بررسي و رتبه بندي شاخص هاي موثر بر جذب سپرده هاي بانك اقتصاد نوين به عنوان اولين بانك خصوصي كشور طي سالهاي 1383 الي 1392 مي باشد. نتايج بدست آمده نشان داد كه ميزان حجم سپرده به ترتيب با حجم تسهيلات، قيمت طلا، ميزان تبليغات، تعداد پرسنل، نرخ ارز، تعد ...

سرمایه‌گذاری داخلی، هم از طریق پس‌اندازهای داخلی و هم از طریق پس‌انداز خارجی تأمین می‌شود؛ اما در هر حال حجم عمده‌ای از سرمایه گذاری‌ها از پس‌انداز داخلی تأمین می‌گردد. از این جهت رفتار پس‌انداز نقش اساسی در پروسه‌ی تولید ایفا می‌کند. یکی از بخش‌های اصلی پس‌انداز بخش خصوصی، سپرده‌های بانکی است و تصمیم گیری افراد برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها به عوامل متعددی بستگی دارد. جهت شناخت علت نوسان حجم سپرده‌های بانکی در اقتصاد ایران باید عوامل موثر بر آن مورد بررسی قرار گیرد که این ...

جذب سپرده های بانکی یکی از دغدغه های مهم نظام بانکی است. در این تحقیق رابطه بین سپرده های بانکی بانک کشاورزی (اعم از بلند مدت وکوتاه مدت و پس انداز و رابطه سپرده های کل به تفکیک استانی در استانهای فارس ، کرمان وتهران) با متغیرهای نرخ سود پرداختی(بهره)، تبلیغات، جوایز پرداختی، تعداد شعب، تسهیلات پرداختی،ارزش افزوده و سرمایه گذاری خالص در بخش کشاورزی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین تاثیر ارزش افزوده بخش کشاورزی بر میزان تسهیلات بانک کشاورزی (و به تفکیک استانی) بررسی شده است. سهم س ...

جذب انواع سپرده ها وتجهیز منابع وبه کارگرفتن اصولی آنها درفعالیتهای مولد اقتصادی از مهمترین اهداف سیستم بانکی به شمار می آید.با توجه به اینکه بانک نقش اصلی را در تامین منابع مالی جامعه ایفا می نماید، بررسی عواملی که بر جذب سپرده های بانکی اثر مي گذارند،شناخت دقیقی از عملکرد بانک در مقاطع زمانی ووضعیتهای خاص اقتصادی به دست خواهد داد تا با درنظر گرفتن این عوامل بانک بتواند سیاستهای لازم را به موقع اجرا نماید. بدین منظور در تحقیق حاضرکه در پنج فصل تدوین شده است ،از اطلاعات سر ...