عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 43

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این آزمایش 11 لاین جدید سویا همراه با رقم ویلیامز به عنوان شاهد در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی شدند. در مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح 1 درصد بشترین عملکرد از لاین 5 بدست آمد که با لاینهای 4، 6، 7، 10، 11، 14 و 15 در یک گروه قرار می‌گیرند. و رقم ویلیامز با عملکرد کمتر در مکان هشتم قرار گرفت ، بایستی متذکر شد که عملکرد دانه اعلام شده تیمارها بیش از حد انتظار است . ...

دراین آزمایش اثردونوع باکتری مخصوص سویا بانامهای تجارتی نیتراژین وهلی بیواگری درچهارمنطقه (کرج ، نیشابور ، گنبد ، ارومیه ) روی عملکرد دانه رقم ویلیامز مورد بررسی ومطالعه قرارمیگیرد . نوع طرح بلوکهای کامل تصادفی درچهارتکرار میباشد که تیمارها عبارتنداز -1 : بدون مصرف باکتری (شاهد-2 ) مصرف پودر هلی بیوآگری تجزیه واریانس طرح برروی عامل عملکرد ازطریق آزمون F وبه روش L.S.D انجام خواهد گرفت . ...

تعداد 18 موتانت سویا که از بررسی مقدماتی سال قبل انتخاب شده بودند همراه با دو رقم تجارتی و پرمحصول ویلیامز و اس .ار.اف . 450، در طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در دو منطقه کرج و ساری مقایسه و ارزیابی شدند. -1 کرج: در مقایسه میانگین عملکرد تیمارها بیشترین عملکرد دانه از رقم اس .ار.اف . 450 با تابش اشعه 15 کیلوراد (شماره 12) و رقم ویلیامز با تابش 25 کیلوراد (شماره 4) به ترتیب با 4551 و 4462 کیلوگرم در هکتار بدست آمد. همچنین بیشترین وزن هزار دانه نیز از رقم ویلیامز با تابش 2 ...

بمنظور معرفی ارقام سویا و بررسی میزان سازگاری و تعیین میزان بذر در واحد سطح این طرح با سه رقم و چهار میزان مختلف بذر برای ارقام هاک 80، ویلیامز 80، زان 100 و ویلیامز 100 با رعایت کلیه نکات فنی کاشت ، داشت و برداشت در منطقه پیله‌سوار به مرحله اجرا درآید نتایج حاصل از اجرای طرح بشرح زیر می‌باشد. ...

طرح تولید "پنیر سویا" مطابق با ذائقه ایرانی در چهار مرحله به اجرا درآمد. در مرحله اول تاثیر "واریته سویا" (ویلیامز و هابیت )، روش تهیه (سنتی و پیشنهادی) و فرمولاسیون (صفر، 10 و 20„ آب پنیر لبنی به جای آب اضافه شده در تولید شیر سویا) بر روی صفحات کمی و کیفی "پنیر سویا" مورد بررسی قرار گرفت . در مرحله دوم "پنیر سویا"ی تازه، درون آب نمک و آب پنیر لبنی حاوی نمک قرار داده شده و تاثیر این دو محیط و همچنین غلظت‌های مختلف نمک (2، 4 و 6„) بر روی صفحات کیفی پنیر سویا بررسی گردید. در مر ...

در این بررسی تعداد 14 لاین برتر دو آزمایش مقایسه عملکرد لاین‌های دورگ سویا در سال 71 همراه با 6 رقم Pershing, Caland Hack, Zane, Williams و کرج 71 که در آزمایشات سال‌های قبل از عملکرد بالائی برخوردار بوده و سازگاری خوبی با شرایط محیط نسبت به سایر ارقام از خود نشان داده‌اند در دو کشت بهاره و بعد از برداشت غلات در طرح بلوک‌های کامل تصادفی با 4 تکرار مورد مقایسه قرار گرفتند. تجزیه واریانس طرح برای هر کشت بطور جداگانه و بر روی عملکرد دانه از طریق آزمون F انجام شد. میانگینها به رو ...

دراین آزمایش 5 تیمار شامل مقادیر مختلف مصرف پودرمحتوی باکتری نیتراژین مورد مطالعه قرار میگیرد.تااثرات آنها دردرجه اول برروی عملکرد دانه رقم ویلیامز و سپس بر روی درصد روغن ودرصد پروتئین و وزن هزار دانه این رقم تعیین گردد.این آزمایش بارقم ویلیامز ودریک طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار مورد عمل قرار میگیرد.تجزیه واریانس طرح از طریق آزمون F وبرروی عامل عملکرد دانه و همچنین درصد روغن ودرصد پروتئین ووزن هزار دانه انجام خواهد شد. ...

در این بررسی 64 لاین خالص سویا و دو رقم تجارتی شامل 56 موتانت M4 و 6 لاین از دورگهای Columbus x Eif و Eif x Willims و دو رقم تجارتی و پرمحصول Williams و S.R.F.450 در یک طرح لاتیس ساده 8 × 8 در دو منطقه کرج و ساری مورد ارزیابی و مقایسه قرار گرفت . هدف از انجام این طرح مقایسه و ارزیابی لاینهای خالص و موتانتهای حاصله شود تا بتوان بهترین لاینها را انتخاب و معرفی نمود. این طرح شامل 2 تکرار و هر تکرار شامل 64 کرت آزمایشی بود. تجزیه واریانس طرح بر اساس طرح لاتیس ساده و بر روی عملکرد ...
نمایه ها:
کرج | 
ساری | 
سویا | 

جهت بررسی علل پیدایش اختلال درغلافبندی سویا نقاط مورد نظر وضعیت فیزیک وشیمیایی خاک موردبررسی قرارمی گیرد،تادرصورت بروزاختلال در غلاف بندی تغییرات ووضعیت میزان موادغذایی موجود درخاک مناطق موردنظر مورد بررسی وتجزیه وتحلیل قرارگیرد. ...