عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 844

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رئوس برنامه های مطالعاتی بشرح زیر می باشد: -1 تعیین تغییرات جمعیت کرم قوزه ، انواع برگخوارها و آفات مکنده (تریپس ، شته و کنه ) درمزارع آزمایشی سمپاشی نشده درمناطق کردکوی ، عراقی محله ، علی آباد -2 تعیین تغییرات جمعیت آفات در مزارع کشتکاران سویا -3 تعیین و شناسائی آفات جدید در مزارع سویای مناطق مختلف -4 اجرای آزمایشات سموم بمنظور تعیین موثرترین سموم علیه آفات مختلف سویا ...

به منظور تعیین سازگاری ارقام و لاینهای سویا در مناطق مختلف استان مازندران طرحی در قالب لاتیس ساده 5 × 5 بطور مجزا در سه منطقه بایع‌کلا، سراج‌محله و قراخیل انجام شد بیشترین و کمترین عملکرد دانه در ایستگاه بایع‌کلا به لاین J.K.692 با 2490 و هاک با 1100 کیلوگرم در هکتار تعلق داشت . در منطقه سراج‌محله رقم هیل با 1350 کیلوگرم در هکتار بیشترین و رقم Sioux با 490 کیلوگرم در هکتار کمترین عملکرد دانه را داشت . در منطقه قراخیل نیز رقم T1 با 2230 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را ...

بمنظور بررسی کشت عملکرد ارقام زودرس سویا و امکان برداشت دو محصول در سال 6 رقم سویا از بین ارقام زودرس انتخاب و از سال 1370 در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی و در 4 تکرار کشت می‌گردند. تیمارها در طول دوره رویش مورد بررسی قرار گرفته تا بهترین رقم جهت کشت دوم بعد از برداشت جو توصیه گردد. تجزیه واریانس بر اساس طرح بلوکهای تصادفی انجام و میانگینها با استفاده از آزمون دانکن مورد مقایسه قرار خواهند گرفت و در پایان سال دوم تجزیه واریانس مرکب از نظر نعیین اثر سال و اثرات متقابل بعمل خواهد ...

در این آزمایش 11 لاین جدید سویا همراه با رقم ویلیامز به عنوان شاهد در یک طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار بررسی شدند. در مقایسه میانگینها با آزمون دانکن در سطح 1 درصد بشترین عملکرد از لاین 5 بدست آمد که با لاینهای 4، 6، 7، 10، 11، 14 و 15 در یک گروه قرار می‌گیرند. و رقم ویلیامز با عملکرد کمتر در مکان هشتم قرار گرفت ، بایستی متذکر شد که عملکرد دانه اعلام شده تیمارها بیش از حد انتظار است . ...

بمنظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت و میزان بذر ارقام امیدبخش سویا این تحقیق در قالب آزمایش اسپلیت پلات با طرح بلوکهای کامل تصادفی در چهار تکرار در سه آزمایش مجزا برای ارقام K.W505 پرشینگ واجیبشن که مورد اجرا گذاشته شد هر آزمایش در دو شرایط بهاره دیم و بعد از برداشت گندم آبی کشت گردیدند. تیمار تاریخ کاشت در کرتهای اصلی و میزان بذر در کرتهای فرعی قرار گرفتند. تجزیه واریانس طرح بر اساس طرح اسپلیت پلات انجام شد. در زراعت بهاره به استثنای رقم K.W 505 تیمارها با میزان مختلف بذر اختل ...

به منظور بررسی و مقایسه لاینهای امیدبخش سویا با ارقام رایج منطقه طرحی در قالب بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در مناطق ساری و قائم‌شهر انجام شد. در تجزیه مرکب لاینهای J.K.695 و B.P.692 به ترتیب با 2270 و 1850 کیلوگرم در هکتار بیشترین عملکرد دانه را داشتند. ...

به منظور ایجاد ارقام سویا تتراپلوئید با صفات جدید زراعی بذور حاصل از 29 گیاه تتراپلوئید رقم ویلیامز و سه گیاه تتراپلوئید رقم ‏‎T.N.5.95‎‏ به همراه فرم زراعی این ارقام به عنوان شاهد هر کدام در یک خط جداگانه کشت گردید. در طول دوره رویش از خصوصیات گیاهشناسی و زراعی مهم یادداشت برداری شد. مقایسه خصوصیات گیاهان تتراپلوئید با شاهد (دیپلوئید) نشان داد: گیاهان تتراپلوئید دارای ارتفاع کوتاهتر، ساقه های قطور و شکننده، شاخه های فرعی بیشتر، برگهای ضخیم و پهن و دیررس تر نسبت به ارقام شاه ...

برای تعیین الگوی کشت مناسب برای سویا در منطقه شمال شرقی دشت مغان، مطالعه میدانی در دو منطقه (بیله سوار، جعفرآباد) در مورد دو سیستم الگوی کشت رایج در منطقه 1- الگوی کشت رایج (گاوآهن برگردان دار یک بار، دیسک زنی دو بار و ماله زنی سپس کاشت با خطی کار) 2- الگوی کشت پایدار (دیسک دو بار و ماله زنی سپس کاشت با ردیف کار) انجام گردید. در مطالعه موردنظر، پرسشنامه ای تنظیم و توسط 160 نفر ار کشاورزان تکمیل گردید نتایج حاصل از اطلاعات جمع آوری شده مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین هزی ...

به منظور بررسی اثرات متقابل سویا و سورگوم و اثرات فاصله و تراکم یک گونه بر روی بازده گونه ثانوی، یک آزمایش مزرعه یا در سه طرح جداگانه در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز واقع درخلعت پوشان در سال 1379 اجرا گردید. طرح های آزمایشی به صورت بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار و بر اساس طرح هدف پیاده شدند. در آزمایش اول فاصله بین گیاه هدف (سویا) وگیاه رقیب (سورگوم) در پنج سطح 5، 20، 35، 50، 65 سانتی متر بررسی شد. در آزمایش دوم سورگوم به عنوان هدف وسویا به عنوان رقیب بودند ...
نمایه ها:
سویا | 
تداخل | 
رقابت |