عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تنش خشکی یکی از عوامل مهم محدود کننده رشد و نمو گیاهان زراعی بوده و افزایش کارائی مصرف آب از راهکارهای افزایش تولید گیاهان زراعی است. به منظور مطالعه تأثیر سوپرجاذب بر رشد و نمو گیاه گندم در شرایط دیم‌وآبی دو آزمایش جداگانه در سال زراعی90-1389 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان انجام شد. آزمایش‌دیم ‌در قالب طرح بلوک‌های ‌کامل ‌تصادفی ‌با 4 تیمار (مقادیرصفر،15،30 و45 کیلوگرم سوپرجاذب‌کلوفونی‌درهکتار) و4‌ تکرار برروی ‌رقم ‌آذر2 انجام شد. نتایج تجزیه واریانس و مقایس ...

یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است. پلیمرهای سوپرجاذب میتوانند آب حاصل از آبیاری و بارندگی را جذب کرده و از فرونشت عمقی آن جلوگیری کنند و کارآیی مصرف آب را افزایش دهند. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف پلیمر سوپرجاذب آکوازورب بر برخی مشخصه های مرفولوژیکی و فیزیولوژیکی نهال آکاسیا ویکتوریا تحت تنش خشکی آزمایشی به صورت طرح آماری اسپلیت پلات بر پایه طرح کاملأ تصادفی انجام شد.تیمارهای به کار رفته ...
نمایه ها:
رشد | 

به‌منظور ارزیابی اثر کود زیستی و شیمیایی فسفره و کاربرد سوپرجاذب بر عملکرد و برخی خصوصیات مورفولوژیکی و فنولوژیکی ارقام نخود این آزمایش درسالزراعی 1392 در روستای شهن آباد شهرستان دلفاناستان لرستاناجرا گردید. آزمایش به‌صورت اسپلیت‌پلات فاکتوریل با طرح پایه بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار صورت گرفت. تیمارهای تلفیق کود شیمیایی و زیستی به عنوان کرت‌های اصلی و سوپرجاذب (کاربرد و عدم کاربرد سوپرجاذب) و رقم (توده محلی ورقم آزاد) به عنوان کرت‌های فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج نشان د ...

بخش کشاورزی عمده‌ترین مصرف کننده منابع آب در کشور ما می‌باشد. یکی از راهکارهای افزایش بازده آبیاری و استفاده بهینه از بارندگی در مناطق خشک و نیمه‌ خشک، استفاده از پلیمرهای سوپرجاذب است. به منظور بررسی تأثیر سطوح مختلف سوپرجاذب در کاهش اثر تنش خشکی، تحقیقی در منطقه اهواز و روی خاک نیمه سنگین مزرعه آزمایشی دانشکده مهندسی علوم آب دانشگاه شهید چمران اهواز تحت شرایط آزمایشگاهی در قالب طرح کاملاً تصادفی اجرا شد. در این آزمایش مقادیر؛ صفر، یک، دو و سه گرم سوپرجاذب در هر کیلوگرم خاک ...

به منظور بررسی اثرات کمپوست و سوپرجاذب برکیفیت زه آب خروجی ازمحیط کشت آزمایشی درقالب طرح بلوک کامل تصادفی درسه تکرار طی سال 92-93 درمزرعه دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان انجام شد دراین پژوهش ازمقادیر مختلف سوپرجاذب کلروفیل دار درسه سطح 1تن درهکتار و2تن درهکتار و 4تن درهکتار و مقادیر کمپوست درسه سطح مصرف بدون کمپوست تیمارشاهد 20تن درهکتار و40تن درهکتار استفاده گردید دراین پژوهش اثرات کمپوست و سوپرجاذب کلروفیل دار برغلظت فلزات سنگین درزه آب خروجی ازمحیط کشت مورد بررسی ...

چکیده: تنش خشکی یکی از مهمترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می باشد. کاربرد برخی مواد، نظیر پلیمرهای سوپرجاذب در خاک، باعث افزایش نگهداری آب در خاک، کاهش مصرف آب و کاهش آبشوئی کودها می گردد. به منظور بررسی تأثیر دور آبیاری و سطوح پلیمر سوپرجاذب بر روی عملکرد علوفه ذرت رقم سینگل کراس 704 در شرایط کمبود آب، مقرر گردید آزمایشی به صورت کرت خردشده در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی با 3 تکرار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی شهرستان خاش به اجر ...

تنش خشکی یکی از مهم‌ترین مشکلات تولید گیاهان زراعی در مناطق خشک و نیمه خشک جهان می‌باشد. کاربرد برخی مواد، نظیر پلیمرهای سوپرجاذب در خاک، باعث افزایش ماندگاری آب در خاک و در نتیجه کاهش مصرف آب و آب شوئی کودها می‌گردد. این مواد می‌توانند اثرات تنش کم آبی بر گیاه را کاهش داده و منجر به افزایش عملکرد در مناطق خشک و نیمه خشک گردند. به منظور تعیین تاثیر سوپرجاذب در شرایط تنش خشکی بر عملکرد، اجزاء عملکرد و بعضی ویژگی های فیزیولوژیک سورگوم علوفه ای، آزمایشی به صورت کرت‌های خرد شده د ...

یکی ازاهداف اساسی در تهیه سوپرجاذب‌ها، بهبود استحکام مکانیک پایین هیدروژل‌ها درحالت متورم است.سوپرجاذب‌ها باید درهنگام سرویس‌دهی درکاربردهای بهداشتی، قوام و استحکام کافی ومناسب داشته باشند. ازآنجاکه وقتی سوپرجاذب تحت باریا فشارقرارمی‌گیرد ظرفیت جذب آن کم می‌شود، کمیتی موسوم به جذب تحت بار (AUL) یا جذب تحت ‌فشار برای آن‌ها تعریف‌شده است. بخش عمده‌ای از پژوهش‌های حوزه سوپرجاذب، صرف افزایش جذب تحت بار شده است و البته، اغلب هر اقدامی در این جهت، با اُفت جذب آزاد همراه بوده است. ا ...
نمایه ها:

پژوهشگاه پلیمر ایران اولین و تنها دارنده دانش فنی ساخت سوپرجاذب در ایران است و با آنکه موسسات دیگر در این زمینه بسیار تلاش کرده‌اند، پژوهشگاه به دلیل انحصار دانش و تجربه علمی و عملی در این زمینه، حتی در غرب آسیا نیز پیشتاز است . تنها از انتشار اولین مقالات غیر پتنت توسط پژوهشگاه پلیمر ایران (1993-1999)، انتشار انبوه مقالات در این زمینه آغاز شد. تجربه عملی تولید صنعتی سوپرجاذب ضمن قرارداد با شرکت شیمیایی نوابسپار تحصیل گردیده و معلوم شده است که محصولات کنونی، تطابق کاملی با پا ...