عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر 4 و 8 هفته تمرین استقامتی تداومی بر میزان مالون دی آلدئید ایجاد شده با هوموسیستئین و سوپراکسید دیسموتاز در هیپوکامپ پشتی رتهای نر بود. بدین منظور ابتدا طی یک مطالعه اولیه دوز موثر هوموسیستئین به منظورتخریب عصبی هیپوکامپ رت‌های نر نژاد ویستار بدست آمد. سپس رت‌ها به 6 گروه بصورت تصادفی تقسیم و جراحی شدند. پس از یک هفته ریکاوری جهت بهبود رت‌های جراحی شده دوز 86µgr/rat (یا6/0مولار) به داخل هیپوکامپ پشتی بصورت دو طرفه و در یک مرحله با میکروسرنگ هامیلتو ...

چکیده پایان نامه (شامل خلاصه، اهداف، روش‌های اجرا و نتایج به دست آمده) : هدف از این مطالعه، بررسی اثر تمرین استقامتی و مکمل سازی عصاره آبی بذر شنبلیله بر آنتی اکسیدان‌های پلاسما در رت‌های دیابتی شده بود. 80 رت نر به عنوان آزمودنی انتخاب و پس از دیابتی شدن در شرایط استاندارد 12 ساعت نور و 12 ساعت تاریکی همراه با آب و غذا به 8گروه: استقامتی (E) ، استقامتی دوز g/kg87/0 از عصاره شنبلیله (E-F1) ، استقامتی دوز g/kg74/1 از عصاره شنبلیله (E-F2) ، دوز شنبلیله g/kg87/ (F1) ، دوز شنب ...

با توجه به سمی بودن نیکل برای گیاهان و قابلیت جذب و تجمع آن در برخی از گونه‌های بیش انباشتگر جنس Alyssum بررسی چگونگی مقابله این گیاهان با سمیت نیکل تجمع یافته و عدم تاثیر گذاری آن بر متابولیسم گیاه حائز اهمیت می‌باشد. یکی از عوامل آنتی اکسیدانی کلیدی در مقابله با سمیت ناشی از غلظت‌های بالای نیکل آنزیم آنتی اکسیدان سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) است. در این تحقیق به منظور بررسی فعالیت آنزیم SODدر گونه‌های بیش انباشتگر، گونه‌های بیش انباشتگر نیکل A. bracteatum و A. inflatum(گونه‌ ...

علی رغم اینکه گیاه شیپوری وحشی از دیرباز در طب سنتی جهت درمان بیماری ها مورد استفاده قرار گرفته است، اما پتانسیل آنتی اکسیدانی این گیاه در ایران ناشناخته مانده است. این مطالعه با هدف بررسی فعالیت آنزیمهای آنتی اکسیدانت گیاه شیپوری وحشی Arum maculatum طراحی گردیده است. پس عصارهگیری از برگهای تازهی گیاه شیپوری وحشی فعالیت آنزیمهای سوپراکسید دیسموتاز SOD کاتالاز CAT پراکسیداز POX توسط دستگاه اسپکتروفتومتری اندازهگیری شد. نتایج حاکی از فعالیت آنزیم کاتالاز به میزان 0/56 ± 19/45 و ...

پستان یکی از  بیماری های مهم در گاوهای شیری به شمار می آید. همه ساله تعداد زیادی از دام ها به علت بیماری ورم پستان و یا اثرات منفی ناشی از عوامل ایجاد کننده بیماری ورم پستان ضررهای اقتصادی زیادی را منجر می گردند. مسیر پاسخ های آنتی اکسیدانی یکی از راههای مناسب برای شناسایی عوامل خطر در ورم پستان و به دنبال آن کاستن عوامل خطرزا می باشد در این میان ژن های سوپراکسید دیسموتاز و گلوتاتیون پراکسیداز نقش مهی را در خنتی کردن عوامل استرس اکسیداتیو که منجر به آسیب به بافت غده ی پستانی ...

بیماری‌های برنج از عوامل عمده محدود کننده تولید محصول در اغلب مناطق برنج‌کاری دنیا می‌باشند. بیماری‌های ناشی از قارچ‌ها مهم‌ترین و پر خسارت‌ترین بیماری‌های برنج هستند. گیاهان دارای مکانیسم-های مختلف برای دفاع از خود علیه بیمارگرها می‌باشند . پاسخ‌های دفاعی اولیه به عنوان مقاومت پایه شناخته شده‌اند که توسط چندین ژن کنترل می‌شوند. انواعی از مکانیسم‌های سلولی، مولکولی، و بیوشیمیایی همراه با مسیرهای سیگنالی مختلف در این نوع مقاومت دخالت دارند. سوختگی برگ و خوشه برنج ناشی از Alte ...
 
چکیده مقدمه: دیابت بیماری مزمن و یکی از شایعترین بیماری های غدد درون ریز است. دیابت قندی از نظر بالینی نیز یکی از مهمترین عوامل خطرساز برای برخی اختلال ها نظیر نفروپاتی ،رتینوپاتی ،نوروپاتی و بیماری های قلبی وعروقی محسوب می شود. گیاهان دارویی به دلیل سهولت دسترسی، عوارض جانبی کمتر و قیمت مناسب به عنوان جایگزین های شایسته داروهای شیمیایی همواره مورد توجه بوده اند. بنا براین هدف از این تحقیق بررسی تأثیرعصاره کنگرفرنگی بر فاکتورهای بیوشیمیایی و بهبود ضایعات پانکراسی در موش صحر ...

اصلاح و معرفی ارقام متحمل به خشکی در مرحله گیاهچه‌ای از اهمیت روز افزونی برخوردار است. یکی از راه‌های تشخیص ارقام متحمل، می‌تواند استفاده از نشانگر‌های آنزیمی به خصوص آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان باشد. به منظور ارزیابی میزان فعالیت آنزیم‌های آنتی‌اکسیدان کاتالاز (CAT) پراکسیداز (POX)و سوپراکسید ‌دیسموتاز (SOD) در پنج رقم آفتابگردان روغنی و پنج رقم آفتابگردان آجیلی در شرایط عادی و تنش در مرحله گیاهچه‌ای، آزمایشی در سال 1392-1393 پیاده گردید. آزمایش در قالب فاکتوریل با طرح پایه کامل ...