عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 31

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دانشور توانسته با کاربرد رنگ‌های متنوع به نوعی، زندگی و مرگ و عوامل امید به زندگی و همچنین عوامل مرگ‌آفرین را هنرمندانه در اثرش به خواننده بشناساند. اگر چه سیمیمن دانشور یک نویسنده‌ی رئالیست است و رمان سووشون نیز یک اثر رئالیستی است ولی در این اثر با استفاده از نشانه‌ها (رنگ‌ها) به عنوان ابزاری برای بیان اندیشه‌های خود (نشانه‌های مرگ و زندگی) بهره برده‌است و اوضاع اجتماعی و سیاسی و مشکلات جامعه‌ی زمان خود را در قالب رنگ‌ها به خوبی نشان داده‌است. این رساله به بررسی نشانه‌ ...

عنوان این پایان‌نامه، تحلیل رمان سووشون براساس نظریه‌ی ساختگرایی تکوینی لوسین گلدمن است. بررسی تعیین نوع ساختار معنادار حاکم بر رمان از نظر گلدمن و بررسی رابطه‌ی ساختار سووشون و جهان‌بینی سیمین دانشور و شناخت شگردهای ادبی او جهت تبیین گروه‌های اجتماعی مورد نظر رمان در درک بهتر شرایط اجتماعی آن دوره و نقش آن در تبیین و شکل‌گیری رمان و درک بهتر اندیشه‌های دانشور از اهداف پژوهش حاضر محسوب می‌شود. روش پژوهش توصیفی است و داده‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل محتوی به شیوه‌ی کتابخانه‌ ...

شخصیّت یکی از عناصر مهم هر اثر ادبی به ویژه رمان است. چگونگی و نحوه پردازش آن به انتخاب و نبوغ نویسنده بستگی دارد و همین امر باعث قوّت یا ضعف یک اثر ادبی می‌شود. نویسنده می‌تواند با شخصیّت‌پردازی مناسب، ویژگی‌های درونی و خصوصیّات پنهانی شخصیّت‌ها را نشان دهد و در نهایت به التذاذ ادبی مخاطب کمک نماید. رمان‌های «سووشون» و «جزیره سرگردانی» به شیوه رمان‌های مدرن و پست‌مدرن نوشته‌ شده‌است. نویسنده در این دو رمان توانسته با توجّه به فضای تاریخی هر دو اثر شخصیّت‌های تأثیرگذاری خلق ...

هنر و ادبیات در جستجوی بیان جایگاه انسان در هستی است و آن را در دوره‌های مختلف زندگی بشر، به صور گوناگونی بیان کرده‌ است، که طبعاً عالی‌ترین شکل بیان آن را در هنرهای مکتوب هر دوره می‌بینیم. در این میان جستجوی انسان آرمانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. دلیل این کندوکاو را باید در ذات آدمی و میل او به دوری از نقص جست. انسان روزگار حاضر نیز از این نیاز و برکنار نبوده است و در این راستا رمان که به عنوان مطرح‌ترین قالب ادبی، منعکس کننده‌ی افکار انسان معاصر و بیان‌گر تحولات جامعه‌ی ...

زنان همواره به عنوان شخصیت‌های داستانی در ادبیات حضور داشته اند، امّا تا قبل از نویسندگی آنان، چهره‌ای که در آثار ادبی از زنان ترسیم می‌شد، چهره‌ای بود که از منظر و دیدگاه مردانه به آن پرداخته شده بود. مهّم ترین هدف تحقیق حاضر، تلاش برای بازنمود هوّیتی زنانه در سطح دستـوری در رمان ‌سووشون بوده است و به این منظور، به بررسی و تحلیل پرفروش ترین رمان سیمین دانشور یعنی ‌سووشون از نظر عناصر دستوری (اسم، فعل، صفت، قید و حروف ربط) به کار رفته شده در گفتار ‌شخصیت‌های زن داستان بر اساس ...

ترجمه یک متن ادبی، تنها تبادلی نیست که بین دو زبان و به صورت یک فرایند ماشین وار جایگزینی انجام گیرد؛ بلکه گفتمان پیچیده تری بین دو فرهنگ است. عناصر فرهنگ محور، مفاهیم و ارجاعات واژگانی هستند که ریشه در فرهنگ های مختلف دارند. این تحقیق، یک مطالعه توصیفی تحلیلی و پیکره مدار است که از طریق تحلیل تطبیقی عناصر فرهنگ محور موجود در رمان فارسی سووشون و ترجمه انگلیسی آن که توسط محمدرضا قانون پرور انجام شده است، صورت گرفته است. عناصر فرهنگ محور موجود در رمان، مربوط به بخش های مختلف فر ...

سیمین دانشور اولین زنی بود که به زبان فارسی، داستان به معنای امروزی آن نوشت و راه را برای زنان داستان نویس پس از خود هموار کرد، اما طرح داستان‌ها و اندیشه‌ها و شگردهای داستان‌های وی با توجه به آثار و اندیشه‌های دیگران نیز شکل گرفته است. روش و مبنای نظری که بتواند میزان نوآوری و ابتکار نویسنده در عین دقت در آثار دیگران را روشن سازد نظریه بررسی بینامتنی است، نظریه بینامتنیت بر این اصل استوار است که هیچ نویسنده ای بدون کمک گرفتن از متون و آثار قبل از خود نمی‌تواند متنی به وجود آ ...

در میان فرم های ادبی رمان همزاد دوران مدرن و دیگر مفاهیم همزاد آن از قبیل دموکراسی است. رمان بیشترین اهمیت را به موقعیت فرد در اجتماع می دهد. مرزهای رمان بر خلاف دیگر فرم های ادبی مثل حماسه و شعر غنایی مشخص و پیدا نیست. رمان هنوز در حال رشد است و همین مطالعه آن را دشوار می کند. برای پدید آوردن اثری متعلق به حوزه جامعه شناسی ادبیات باید شریطی را مراعات نمود که از آن دسته است عدم تقلیل متن به چیزی غیر از خودش. دموکراسی در کنار سرمایه اجتماعی و توانمند سازی از سه فرآیند شالوده ا ...

"شخصیت زنان" و بررسی نحوه ی بازنمایی و عملکرد آنان در رمان های معاصر، از نظرگاههای گوناگون بررسی شده است، اما رویکرد جامعه شناختی دراین زمینه،به علت ضعف تئوری و نظریه های جامعه شناختی کمتر مورد توجه پژوهشگران واقع گردیده است.از این رو با توجه به اهمیت نظریه ها در نقد ادبی، در‌این رساله که‌عنوان "نقد تطبیقی شخصیت‌زنان در‌رمان های‌معاصر فارسی"(سو و شون،شازده احتجاب،طوبا و معنای شب،سمفونی مردگان) را بر خود دارد،سعی گردیده،با طرح نظریات بنیان گذاران و مهم ترین چهره های نقد جامعه ...