عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 51

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم به عنوان اصلی‌ترین محصول زراعی نقش مهمی در تامین غذا و سلامتی بشر ایفا می‌کند. با این حال، تنش آب و کمبود روی از عوامل مهم محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی از جمله گندم می باشند. از طرف دیگر، ریشه نه تنها از نظر تأمین آب، مواد مغذی و هورمون مهم است بلکه در تحمل به تنش آب و افزایش راندمان بهره بری از مواد غذایی نقش دارد. بنابراین، این مطالعه به منظور ارزیابی نقش ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه و محلول پاشی سولفات روی بر پاسخ ارقام گندم به تنش کمبود آب انجام شد. در این آزما ...

بعد از کمبود آهن، کمبود روی مهم ترین کمبود ریز مغذی در کشورهای در حال توسعه است و غنی سازی غذاهای اصلی راهی موثر برای جلوگیری و بهبود این مشکل در جوامع در معرض خطر است. در کشور ما به منظور کاهش مشکل کمبود روی از طریق غنی سازی آرد تا کنون اقدامی صورت نگرفته است و در مورد اثر غنی سازی آرد با روی بر وضعیت روی و آهن سرم خون و نیز در مورد مقدار مناسب و موثر ترکیب روی مورد استفاده در غنی سازی غذا اطلاعات کمی در دسترس است. هدف از این مطالعه ارزیابی اثر مصرف نان های غنی شده با روی بر ...

گندم (Triticum aestivium L.) يكی از مهم‌ترين و پرمصرف‌ترين گياهان زراعی جهان است. دانه‌ی گندم حاوی کربوهیدرات، پروتئین، چربی، مواد‌ کانی و انواع ویتامین‌ها بوده و آردی که از دانه‌ی گندم حاصل می‌شود، بیش‌تر به مصرف نان می‌رسد و نان یکی از مواد اولیه‌ برای خوراک انسان به‌ویژه در کشورهای جهان سوم می‌باشد. به‌طوری‌که در این کشورها بیش از 50 درصد انرژی روزانه‌ی مورد نیاز مردم از مصرف مستقیم این محصول کسب می‌گردد. به همین دلیل این محصول به عنوان یکی از مهم‌ترین محصولات زراعی در تول ...

همانند انسان‌ها، در مورد گیاهان نیز عناصر غذایی نقش بسیار مهمی را در تغذیه و افزایش عملکرد ایفا می‌کنند. به طوری که کمبود این عناصر باعث محدودیت رشد و سرانجام عملکرد گیاه خواهد شد .در این میان، کمبود روی (Zn) یک مشکل اساسی برای تغذیه‌ی گیاهان و انسان‌ها، به ویژه، در خاک‌های آهکی به ‌شمار می‌آید. روی برای ساخت DNA،RNA، متابولسیم کربوهیدارت‌ها، لیپید‌ها و پروتئین‌ها و دفع دی‌اکسید‌کربن استفاده می‌شود. این عنصرهمچنین، در فتوسنتز، تقسیم یاخته‌ای و داراز شدن یاخته، حفظ ساختمان و ع ...

به منظور بررسی تاثیر تاریخ کاشت، کودهای شیمیایی سوپرفسفات تریپل و سولفات روی بر عملکرد کمی و سختی بذر یونجه یکساله(Medicago scutellata cv Rabinson) . آزمایشی به صورت اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار در سال زراعی 91-90 در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه لرستان در خرم آباد اجراء شد. عامل اصلی شامل تاریخ کاشت در دو سطح، T1: )سی ام خرداد ماه( و T2: )بیست و پنجم تیر ماه(، عامل فرعی به صورت فاکتوریل شامل کود سوپرفسفات تریپل در سه سطح P0=0، P1=1 ...

درسال‌های اخیر، کمبود روی در انسان‌ها بسیار مورد توجه قرار گرفته است، نه فقط از جنبه پزشکی و تغذیه‌ای بلکه از نظر اقتصادی هم اهمیت بسیار دارد.کمبود این عنصر یکی از مهمترین کمبودهای تغذیه انسان‌ها در مناطقی است که غلات غذای اصلی مردم را تشکیل می‌دهد. یکی از راهکارهای موثر برای مبارزه با این کمبود، غنی‌سازی زیستی زراعی است که به روش‌های متعدد از جمله به کار بردن کودهای دامی انجام می‌گیرد. کودهای دامی باعث بهبود ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی و زیستی خاک شده و محیط مناسبی را برای رشد ...

چکیده: این آزمایش به منظور بررسی اثر منابع مختلف مکمل روی (سولفات روی و روی – متیونین) بر عملکرد، خصوصیات منی و برخی از فراسنجه‌های متابولیکی در بزهای نر بومی در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. تعداد 20 رأس بز نر بومی بالغ حدوداً یکساله با میانگین وزن زنده 86/0±40 کیلوگرم به طور تصادفی در سه گروه آزمایشی تقسیم شدند و به مدت50 روز از تیمارهای آزمایشی تغذیه کردند. تیمار های آزمایشی شامل 1) شاهد (جیره پایه بدون افزودن مکمل روی)، 2) جیره پایه + 35 قسمت در میلیون روی به صورت سولف ...

مقدمه: روی از عناصر ضروری در رشد و تولیدمثل دام‌های نر و ماده می باشد. این عنصر به دلیل خاصیت آنتی اکسیدانی خود می تواند سبب کاهش رادیکال‌های آزاد اکسیژن تولید شده در نهان بیضگی شود. مطالعه حاضر نقش سولفات روی بعنوان یک آنتی اکسیدان، در محافظت از بیضه در مقابل این آسیب‌ها را در نهان بیضگی یک طرفه تجربی مورد بررسی قرار می دهد. مواد و روش کار: 45 سر موش صحرایی بالغ اسپراگو داولی، به طور تصادفی به سه گروه آزمایشی (هر گروه 15 سر) تقسیم شدند. گروه اول به عنوان گروه شاهد در نظر گ ...

در بین عناصر سنگین، کادمیم به دلیل تحرک و زیست فراهمی زیاد در خاک و ایجاد سمیت در غلظت‌های کم، اهمیت ویژه‌ای دارد. جذب کادمیم توسط گیاهان، مسیر این فلز سمی را برای ورود به چرخه‌ی غذایی سایر موجودات و به خصوص انسان هموار می‌سازد. از طرف دیگر، به دلیل ظرفیت تبادل کاتیونی بالای کانی زئولیت و شباهت رفتار شیمیایی یون‌های روی(Zn) و کادمیم، افزایش زئولیت و کود روی در محیط رشد گیاه، می‌تواند تعدیل کننده‌ی اثرات سمی کادمیم بر گیاه و سایر موجودات زنده باشد. گل راعی(Hypericum perforat ...