عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

گندم به عنوان اصلی‌ترین محصول زراعی نقش مهمی در تامین غذا و سلامتی بشر ایفا می‌کند. با این حال، تنش آب و کمبود روی از عوامل مهم محدود کننده رشد و عملکرد گیاهان زراعی از جمله گندم می باشند. از طرف دیگر، ریشه نه تنها از نظر تأمین آب، مواد مغذی و هورمون مهم است بلکه در تحمل به تنش آب و افزایش راندمان بهره بری از مواد غذایی نقش دارد. بنابراین، این مطالعه به منظور ارزیابی نقش ویژگی‌های ریخت‌شناسی ریشه و محلول پاشی سولفات روی بر پاسخ ارقام گندم به تنش کمبود آب انجام شد. در این آزما ...

یکی از موادی که در التیام زخم موثر باشد، روی است . روی نه تنها در فاز فیبروپلازی، بلکه در بازسازی اولیه تاسکار موثر می‌باشد. همچنین روی برای سنتز پروتئین، ساختمان و عمل کروماتین و نیز سنتز DNA و RNA و بنابراین برای التیام زخم ضروری میباشد. هدف عمده در این تحقیق بررسی اثر روی تکمیلی به صورت شیمیائی سولفات روی (Zinc Sulfat 7H2O) و به طریقه خوراکی در زخمهای برشی رتهای نر نرمال با نژاد Albino Nmari میباشد تعداد 44 سر رت با روش آماری Randomized به دو گروه تجربی و گواه تقسیم شده و ...

نظر به اهمیت کشاورزی ارگانیک و استفاده از تکنیک ناوفناوری، به منظور بررسی اثرات غلظت های مختلف ورمی کمپوست، سولفات روی و نانو روی بر رشد و نمو گیاه زینتی مهم داودی تحقیق حاضر در غالب طرح کاملا تصادفی انجام شد. گیاهان در 6 گروه مختلف با 2 غلظت سولفات روی (0 و 2 گرم در لیتر)، 2 غلظت نانوروی (0 و 1.5 گرم در لیتر) و 2 غلظت ورمی کمپوست تیمار گردیدند. تیمارها بصورت محلول پاشی (سه بار) بر روی گیاهان انجام شد. اثر تیمارها بر میزان ارتفاع گیاه، تعداد برگ، وزن تر و خشک، قطر ساقه،طول سا ...

به منظور بررسی اثرهای مصرف سولفات روی در افزایش عملکرد گندم آبی (Triticum aestivum L.) و غنی‌سازی آن در خاک‌های شدیدا آهکی، این تحقیق در گلخانه، بر روی 25 نمونه خاک که از مزارع گندمکاری منطقه زیر سد درودزن، واقع در 50 کیلومتری غرب شیراز، جمع‌آوری شده بود، اجرا گردید. خاک‌های مورد مطالعه دارای کربنات کلسیم معادل از 31 تا 49 درصد و روی قابل جذب از 0/22 تا 1/22 میلی‌گرم در کیلوگرم خاک بودند. در این تحقیق اثر دو سطح صفر و 10 میلی‌گرم روی به ازاء هر کیلوگرم خاک از منبع سولفات روی، ...

به منظور بررسی اثرات مصرف سولفات روی، سولفات منگنز و سولفات و سکوسترین آهن بر کمیت و کیفیت سیب‌زمینی این طرح در قالب بلوک‌های کامل تصادفی با 14 تیمار و در 4 تکرار اجرا گردید. تیمارها شامل مصرف خاکی، محلولپاشی و مصرف خاکی+محلولپاشی کودهای فوق می‌باشند. مقادیر کودهای مصرفی به شرح زیر می‌باشد. - سولفات روی 40 کیلوگرم در هکتار - سولفات منگنز 20 کیلوگرم در هکتار - سولفات آهن 600 کیلوگرم در هکتار - سکوسترین آهن 10 کیلوگرم در هکتار ...

تاکنون روش های مختلفی برای درمان لیشمانیوز جلدی حاد مورد استفاده قرار گرفته و مطالعات برون تنی و درون تنی، اثربخشی سولفات روی را در درمان سالک نشان داده است. در این کارآزمایی بالینی تصادفی و دوسویه کور در استان اصفهان که مربوط به نواحی اندمیک شناخته شده سالک با علت ‏‎L.major‎‏ است، 72 بیمار مبتلا به سالک که از شروع بیماری آنها کمتر از 8 هفته می گذشت با لحاظ کردن سایر معیارهای ورود و خروج از مطالعه و اخذ رضایت نامه به طور آگاهانه داخل طرح شدند . داوطلبان با تزریق داخل ضایعه یک ...

با توجه به اینکه بخشی از اراضی آبی گندم نان و غالب دیمزارها با مشکل کمبود آب روبرو هستند، بنابراین انتظار می‌رود که تنش خشکی از جمله عوامل محدود کننده تولید گندم در کشور به شمار آید. از آن جایی که روی یکی از عناصر ضروری گیاه بوده و کمبود آن معمولاً در اوایل فصل رشد گیاه مشاهده می‌شود لذا به منظور بررسی اثر سولفات روی بر عملکرد بیولوژیکی، اقتصادی و اجزای عملکرد ارقام گندم تحت شرایط کم آبیاری، طرحی اسپلیت فاکتوریل در قالب طرح بلوک‌های کامل تصادفی با سه تکرار در سال زراعی 1388 د ...
نمایه ها:
خشکی | 
ارقام | 
گندم | 

در این تحقق اثر محلول پاشی اسید بوریک و سولفات روی در دو فصل بهار و پائیز سال1377 بر روی بادام رقم شاهرودی شماره(12)در باغ تحقیقاتی گروه باغبانی دانشکده کشاورزی دانشگاه تهران کرج مورد بررسی قرار گرفت. این آزمایش بصورت فاکتوریل بر پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا شد و در آن سه سطح اسید بوریک(2000و 1000و0 میلی گرم در لیتر)و سه سطح سولفات روی(5000و 3000و 0میلی گرم در لیتر)مورد استفاده قرار گرفت. محلول پاشی بهاره در مرحله قبل از باز شدن جوانه های گلPopcornو محلول پاشی پاییزه در اوا ...

طرح حاضر به قصد پژوهش پیرامون دو راه افزایش کمی و کیفی تخم کدوی "بذر برهنه" در ایستگاه جنت‌آباد اجرا شد. سه فاصله کشت 50x200,50x150,50x100) در کرت اصلی و 4 شیوه مصرف سولفات روی (-1مصرف خاکی براساس 35 کیلوگرم در هکتار، -2مصرف خاکی +محلول‌پاشی، -3محلول‌پاشی دو نوبت -4محلول‌پاشی سه نوبت ) به همراه شاهد در کرتهای فرعی در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی و بصورت اسپیلت پلات اجرا گردید. براساس مشاهدات و اندازه‌گیری‌های به عمل آمده از نظر طول بوته، تعداد برگ و شاخهء جانبی، تعداد و وزن ب ...