عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 16

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه تحقیقات قابل توجهی بر عصاره های گیاهی به عنوان جایگزین هایی برای حشره کش های آلوده کننده و مضر محیط زیست انجام می گیرد. سیب زمینی از محصولات کشاورزی بسیار مهم در جهان و ایران می باشد که مورد حمله آفات مختلفی از جمله سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (say) قرار می گیرد. در این تحقیق خاصیت حشره کشی عصاره آقطی Sambucus nigra L. بر تفریخ تخم و مرگ و میر لارو سن دوم چهارم و حشرات کامل سوسک کلرادوی سیب زمینی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره از برگ گیاه آقطی با استف ...

چکیده ندارد.

حفظ تمامیت سامانه گوارشی حشرات به دلیل اهمیت آن در کسب غذا بسیار مهم می‌باشد، در غیر این صورت چرخه زندگی حشرات مختل خواهد گردید. ایجاد اختلال در فعالیت آنزیم‌های گوارشی حشرات آفت توسط مهارکننده‌های موجود در بافت‌های گیاهی مورد تغذیه که بخشی از سامانه دفاعی گیاه می‌باشند، یکی از روش‌های کنترل آفات محسوب می‌شود. بنابراین، هدف از این تحقیق، شناسایی برخی ویژگی‌های بیوشیمیایی آنزیم‌های آلفا-آمیلاز و پروتئاز گوارشی سوسک کلرادوی سیب‌زمینی (Leptinotarsa decemlineata Say) در شرایط مخت ...

استفاده از موجودات زنده به ویژه گیاهان برای کنترل آفات به عنوان جایگزین هایی برای حشره کش های مصنوعی به منظور جلوگیری از آلودگی های محیط زیست امروزه بسیار مورد توجه قرار گرفته است. سوسک کلرادوی سیب زمینی Leptinotarsa decemlineata (Say)، یکی از آفات مهم سیب زمینی در سراسر جهان از جمله ایران است که کنترل این آفت با آفت کش های شیمیایی محدودیت های متعددی دارد. لذا ترکیبات حشره کش با منشا گیاهی یکی از روش های امید بخش برای کنترل این آفت محسوب می شود. در این پژوهش تاثیر حشره کشی عص ...

سیب‌زمینی یک محصول زراعی عمده در کشور ایران می‌باشد که تا سال 1363 فاقد آفت جدی در کشور بود. در سال 1363 سوسک ‌کلرادوی سیب‌زمینی برای نخستین بار در مزارع سیب‌زمینی اردبیل مشاهده گردید. از آن به بعد این آفت به عنوان یک آفت کلیدی در مزارع سیب‌زمینی اکثر نقاط کشور استقرار یافته است که با تغذیه از برگ‌های میزبان و کاهش سطح فتوسنتتیکی گیاه موجب کاهش عملکرد محصول می‌شود. در حال حاضر استفاده از روش‌ کنترل شیمیایی موثرترین روش کنترل این آفت محسوب می‌شود. با توجه به مضرات سموم شیمیایی ...

در مبارزه شیمیایی با سوسک کلرادوی سیب زمینی ‏‎Leptinotarsa decemlineata (Say)‎‏ مشکلات متعددی وجود دارد، از اینرو لزوم بکارگیری عوامل بیماریزا در قالب مبارزه بیولوژیکی با این آفت بسیار عاقلانه می باشد. برای نیل به این هدف در طول تحقیق حاضر حساسیت لاروهای سنین مختلف سوسک کلرادوی سیب زمینی به باکتری های ‏‎Bacillus thuringiensis var. tenebrionis B.t. var kurstaki‎‏ و باکتری ایرانی تحت عنوان بی تی کل‏‎(B.t.col)‎‏ به تنهایی و در اختلاط با پودر حنا مورد مطالعه قرار گرفته است. لذا ب ...

سوسک کلرادوی سیب زمینی یکی از مهمترین آفات سیب زمینی در سراسر جهان محسوب می شود و از نظر کیفی و کمی عملکرد سیب زمینی را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد . استفاده بی رویه از حشره کشهای شیمیایی علاوه بر آلودگی محیط زیست در سالهای اخیر منجر به مقاومت آفت مزبور گردیده است.حشره کشهای میکروبی عوارض جانبی اندکی داشته و جایگزین مناسبی برای سموم شیمیایی به شمار می روند. در این بررسی ، توده های تخم سوسک کلرادو از مزارع اطراف نازلو، جمع آوری گردیده و سنین مختلف لاروی با اندازه گیری عرض ...

نماتودهای بیماریزای حشرات ‏‎(Rhadbitidae:Heterorhadbitidae;steinernematidae)‎‏ از پارازیت های اجباری طیف وسیعی از حشرات بوده و با باکتریهای جنس ‏‎Photorhabdus‎‏ و ‏‎Xenorhamdus‎‏ رابطه همزیستی دارند . پوره های سن سوم این نماتودها عفونت زا بوده و باکتری ها را در دوره خود حمل می کنند . این پوره ها از طریق منافذ طبیعی (دهان ، مخرج و منافذ تنفسی ) به هموسل میزبان وترد شده و باکتری های همزیست را آزاد می کنند و سپس این باکتری ها تکثیر یافته و در ظرف 28 ساعت میزبان را از بین می بر ...

دراین تحقیق حساسیت سنین مختلف لاروی سوسک کلرادوی سیب زمینی به باکتری ‏‎B.thuringiensis Var . tenebrionis‎‏ به تنهایی و در اختلاط با پودر حنا مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور حشره در آزمایشگاه ، در روی بوته های سیب زمینی کاشته شده در گلدان پرورش داده شد. سنین لاروی مورد نظر را با استفاده از اندازه گیری عرض کپسول سر جدا نموده و در آزمایشهای به کار برده شدند. زیست سنجی با غلظت های مختلف فرمولاسیون تجارتی ‏‎huringiensis‎‏ ‏‎B.t‎‏ با عنوان‏‎NOVODOR FC‎‏ روی لاروهای سنین اول، دوم، ...