عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 20

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بمنظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت جهت سورگوم علوفه‌ای اسپیدفید و جامبو طرحی در قالب کرتهای خرد شده ...

این طرح بمنظور تعیین مناسبترین تراکم بوته برای گیاه سورگوم علوفه‌ای جامبو در قالب یک آزمایش فاکتوریل 4 × 4 که یکی از فاکتورها فاصله بین خطوط کاشت با چهار سطح 30 - 40 - 50 - 60 سانتیمتر و فاکتور دیگر فاصله بوته‌ها در روی ردیفهای کاشت با چهار سطح 5 - 10 - 15 - 20 سانتیمتر بوده، با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی اجرا گردید و در نهایت مناسبترین فاصله بین خطوط و بین بوته‌ها در روی ردیفها جهت تعیین مناسبترین تراکم و اقدام به تنظیم ماشین‌آلات جهت کشت ماشینی مشخص خواهد شد. ...

در این طرح تعداد 8 واریته سورگوم علوفه ای با استفاده از طرح بلوکهای کامل تصادفی در 4 تکرار در سال 1382 مورد مقایسه عملکرد علوفه قرار گرفتند . نتایج نشان دادند که وراریته های مورد بررسی از نظر عملکرد علوفه تر و علوفه خشک در سطح احتمال 1 درصد با هم متفاوت هستند . مقایسه میانگین واریته ها به روش آزمون چند دامنه دانکن در سطح احتمال 5 درصد نشان دد که از نظر عملکرد علوفه تر واریته های ‏‎Nectar‎‏ و ‏‎Sweet Jumbo‎‏ به ترتیب با عملکردی 06/233 و 12/230 تن در هکتار بطور معنی دار از دیگر ...

متوسط عملکرد اسپیدفید 74 تن در هکتار و متوسط عملکرد جامبو 57 تن در هکتار بود ...

بمنظور تعیین مناسبترین تاریخ کاشت سورگوم علوفه‌ای در منطقه این بررسی با استفاده از 6 تاریخ کاشت (از 1373/1/15 بفاصله 15 روز از یکدیگر) و دو رقم سورگوم جامبو و اسپیدفید در 4 تکرار و در قالب طرح اسپلیت پلات به اجرا درآمده نتایج بدست آمده، حاکی از آن بود که بین سطوح تیمارهای تاریخ کاشت و ارقام سورگوم اختلاف معنی‌داری در سطح 1 درصد وجود داشته و بهترین عملکرد علوفه تر و خشک مربوط به ترکیب تیمارهای سوم و رقم جامبو با عملکرد 117/25 علوفه تر در هکتار بالاترین عملکرد را دارا ...

بمنظور تعیین مناسبترین تاریخ کشت دو رقم سورگوم علوفه‌ای جامبو و اسپیدفید این آزمایش در یک طرح اسپلیت پلات 5 × 2 با چهار تکرار مورد بررسی قرار گرفت عوامل اصلی شامل ارقام اسپیدفید و جامبو و عوامل فرعی شامل 5 تارخ کشت بود. اول اردیبهشت زمان اجرای اولین تاریخ کشت و تاریخهای بعدی با فواصل 15 روز از هم تکرار شد. بررسی نتایج نشان داد اسپیدفید با تولید 165 تن علوفه تر عملکرد بیشترین نسبت به جامبو با 128 تن در همان تاریخ کاشت داشته و تاریخهای اول و دوم و سوم موثرتر از دو تا ...

آزمایش در قالب طرحهای اسپلیت پلات شامل 6 تاریخ کاشت بعنوان تیمارهای اصلی و 2 رقم سورگوم علوفه‌ای جامبو، اسپیدفید بعنوان تیمار فرعی اجرا شد، تاریخ کاشت دوم که اول اردیبهشت بوده است با 116/9 تن علوفه تر در هکتار بالاترین عملکرد را داشته است . عملکرد واریته اسپیدفید در تاریخ کاشتهای مختلف بیش از جامبو بوده است . ...

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی به روش کرتهای یکبار خرد شده با 4 تکرار به اجرا در آمده عوامل اصلی رقم جامبو و اسپیدفید در دو سطح و عامل فرعی فواصل بین بوته‌ها در 5 سطح (2-4-6-8-10) سانتیمتر بوده است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که در رقم اسپیدفید در فاصله کاشت 2 سانتیمتر بالاترین عملکرد علوفه تر با میانگین 117/85 تن در هکتار بوده که این میزان عملکرد در رقم جامبو و فاصله کاشت 2 سانتیمتر 97/82 تن در هکتار بوده است همچنین بین ارقام مورد آزمایش اختلاف معنی‌دار وجود نداشته و ...

به منظور تعیین مناسبترین زمان کاشت و تراکم بوته در سورگوم علوفه‌ای جامبو در منطقه این بررسی در یک طرح کرتهای یک بار خرد شده در قالب بلوکهای کامل تصادفی با 9 تیمار تاریخ کاشت از 1373/1/15 به فواصل 15 روز به عنوان فاکتور اصلی و سه تراکم بوته به ترتیب 300-250-333 هزار بوته در هکتار به عنوان فاکتور فرعی به اجرا درآمده و در سال مورد گزارش تیمار 1373/1/30 و تراکم 332 هزار بوته در هکتار با تولید علوفه تر 72/65 تن در هکتار و علوفه خشک 26/41 تن در هکتار بالاترین عملکرد را دارا ...