عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 67

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اگر چه بنگاههای کوچک و متوسط تنها در سالهای اخیر در ایران و عمدتاً به عنوان تولیدکنندگان اصلی شغل مورد تأکیدقرار گرفته اما با این وجود در ادبیات توسعه علاوه بر تأکید بر واژههای کوچک و متوسط در مقایسه با بنگاههای بزرگ، معیار گرایش صنعتی و کیفیت صادرات نیز گنجانده شده است. در این راستا، سهم فعالیتهای با تکنولوژی متوسط و بالا در ارزشافزوده صنایع تولیدی و همچنین سهم تولیدات با تکنولوژی متوسط و بالا در کل صادرات، دو معیار مورد ارزیابی در گرایش صنعتی و کیفیت صادرات را تشکیل میدهد. ...

بانک ها به عنوان مهمترین نهاد بازارپول ، دارای نقش و اهمیت فراوان در اقتصاد و بالطبع توسعه کشور می باشند ، صنعت بانکداری یکی از صنایعی است که بیشترین تأثیر را ازپیشرفت های ناشی از فناوری های مربوط به اطلاعات و ارتباطات پذیرفته است. این پایان نامه با استفاده از شاخص های عمده بانکداری الکترونیکی به بررسی تأثیر آن ها بر سودآوری بانک پرداخته است. زیرا از فواید ارزیابی کاربرد بانکداری الکترونیکی درصنعت بانکداری کشور ، آن است که سرمایه گذاری های انجام شده از سوی بانک ها در این ...

بورس یکی از روش های مطمئن و پرسود سرمایه گذاری، خرید و فروش اوراق بهادار می باشد. بهترین روش سرمایه گذاری در اوراق بهادار، داشتن سبد متنوعی از اوراق بهادار به ویژه سهام شرکت هایی با بازدهی قیمتی بیشتر می باشد. از آنجا که این نوع سرمایه گذاری نیاز به داشتن دانش تخصصی و اطلاعات کافی در ارتباط با سیاست تقسیم سود بهتر شرکت ها می باشد، شناسایی عوامل موثر بر قیمت شرکت ها که از متغیرهای مالی مهم در بازار اوراق بهادار بشمار می آید می تواند به سرمایه گذاران کمک وافری نماید. مطالعه حاض ...

حداکثر نمودن ارزش شرکت و ثروت سهامداران و حداقل رساندن هزینه تامین مالی یکی از مهمترین وظیفه مدیران مالی بنگاههای اقتصادی می باشد که مستلزم به کارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده و ریسک متناسب است. ساختار سرمایه ترکیب منابع مختلف تامین مالی یک بنگاه اقتصادی، شامل منابع صاحبان سرمایه و استقراض از دیگران می باشد. هدف این مقاله، ارزیابی معیارهای ساختار سرمایه بر سودآوری 110 شرکت با استفاده از داده های تلفیقی در دوره زمانی 1390-1385 می باشد. نتایج نشان می دهد بین نسبت بدهی کوتاه ...

برای هر بنگاه تجاری سود خالص یا سود ویژه پس از کسر مالیات برای یک دوره زمانی خاص نتیجه نهایی فعالیتهای سرمایه گذاری،تامین مالی و عملیاتی آن می باشد.این فعالیت ها را می توان متاثر از تصمیمات مدیریت و گروهی از عوامل محیطی خارجی و داخلی تصور نمود.این مقاله بررسی می کند که چگونه سودآوری شرکتها در بخش تولیدی سیمان ایران تحت تاثیر شاخص های اقتصادی و مالی منتخب قرار می گیرند یا چگونه سودآوری با این شاخص ها ارتباط دارد.هدف مقاله عبارت است از بررسی اینکه آیا ارتباط سودآوری با شاخص های ...

سیستم تولید انعطاف پذیر یکی از انواع تکنولوژیهای تولید است که در خدمت صنایع و سازمان هـای تولیـدی قـرار دارد . مزیـت کلیـدی ایـن سیسـتم انعطاف پذیری آن است . مقاله حاضر با عنوان » سیستم تولید انعطاف پذیر و تأثیر آن بر سودآوری شرکت مهیامـان « تنظـیم گردیـده اسـت . در راسـتای اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح شده است . -1 کاربرد سیستم تولید انعطاف پذیر موجب افزایش سودآوری در شرکت مهیامان می شود . -2 تنـوع تولید ( محصول ) بر سودآوری شرکت مهیامان تأثیر مثبت دارد . -3 کاهش ضایعات بر ...

اهمیت روز افزون مدیریت سرمایه در گردش باعث شده است که این موضوع به صورت یک رشته تخصصی مدیریت مالی درآید. در شرکتهای بسیار بزرگ تعدادی مدیر اجرایی متخصص حضور دارند که تمام وقت و انرژی خود رامنحصراً صرف اداره سرمایه در گردش شرکت می کنند. بنابراین هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سرمایه در گردش و سودآوری می باشد. بدین جهت، نمونه ای مشتمل بر 56 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی هفت ساله1383-1389 انتخاب و بررسی گردید. برای آزمون فرضیه ها از تجزیه و تحلیل رگرسی ...

امروزه بانکداری الکترونیک به دلیل سرعت، کارآیی، کاهش هزینهها و بهره برداری از فرصتهای زودگذر عرصه جدیدی را در رقابت گشوده است. بدیهی است کاربرد بانکداری الکترونیک در صنعت بانکداری هنگامی مفید ارزیابی میشود که سرمایه-گذاریهای انجام شده از جانب بانکها در این زمینه، سودآوری آنها را افزایش دهد. در این مقاله تاثیرگسترش بانکداری الکترونیکی برسودآوری بانک ملت در قالب یک مدل اقتصادسنجی تبیین شده است که در آن بازده کل حقوق صاحبان سهام(ROE) به عنوان متغیر وابسته و شاخص تمرکز بازار، اند ...

مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم عام (برعموم کالاها و خدمات مگر مواردمعاف تعلق می گیرد) است که بصورت چند مرحله ای از اضافه ارزش کالاهای تولید شده ویا خدمات ارائه شده در مراحل مختلف تولید و توزیع اخذ می شود که به عنوان یک متغیر مستقل و تأثیر گذار بر ساختار سرمایه و سودآوری شرکتها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته است. با توجه به اینکه سودآوری به عنوان یک متغیر وابسته به توانایی شرکت دربدست آوردن درآمدوسوداشاره میکند، و از طرفی درآمدیاسودخالص،تنهامعیاراندازه گیری س ...