عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر تحلیل محتوای کتب درسی علوم دوره متوسطه اول براساس مولفه های سواد انرژی می باشد. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی از نوع تحلیل محتوا می باشد و جامعه آماری پژوهش شامل 3 جلد از کتب علوم دوره متوسطه اول در سال تحصیلی 95 - 1394 است. در این پژوهش حجم نمونه برابر با حجم جامعه انتخاب گردید. به منظور اعتباریابی و روایی صوری و محتوایی، از دیدگاه اساتید آگاه با مسائل انرژی استفاده شد. پایایی پژوهش با توجه به فرمول هولستی محاسبه گردید که بر طبق این محاسبه، ضریب توافق بین کدگ ...