عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تاثیر کتابخانه های آموزشگاهی بر ارتقاء سواد اطلاعاتی دانش آموزان انجام شد. این پژوهش به روش پیمایشی انجام گرفت و جامعه پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع راهنمایی مدارس دولتی دخترانه شهر مشهد در سال تحصیلی 88-1387 تشکیل می دادند که از میان آنها با شیوه نمونه گیری تصادفی خوشه ای 347 نفر انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس استانداردهای سواد اطلاعاتی انجمن کتابداران مدارس امریکا که برای دانش آموزان تدوین شده است استفاده شد. ...

این پژوهش با هدف تعیین میزان به کارگیری مولفه های سواد اطلاعاتی در کتاب های درسی پایه چهارم رشته‌های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسانی دوره متوسطه انجام شده و یک مطالعه با روش تحلیل محتوا از نوع کمی است. جامعه پژوهش کلیه کتاب های درسی پایه اول تا چهارم رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی، علوم انسانی و علوم معارف اسلامی دوره متوسطه (96 عنوان) سال تحصیلی 1392-1391 می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند کتاب های درسی پایه چهارم رشته های علوم ریاضی، علوم تجربی و علوم انسا ...

در مواجهه با رشد روزافزون اطلاعات در محيط تکنولوژيکي کنوني، توجه به مهارتهاي جستجوي اطلاعات و استفاده صحيح از آن ضرورت دارد.تعاريف مختلف از سواد اطلاعاتي نشان مي دهد اين مفهوم به توانايي فرد در دستيابي، درک و شناخت منابع اطلاعاتي گوناگون اشاره داشته و افراد با سواد اطلاعاتي توانايي تشريح و موشکافي دقيق پيامهاي دريافت شده از منابع اطلاعاتي را دارا مي باشند.هدف پژوهش حاضر ارزيابي ميزان سواد اطلاعاتي متخصصان شرکت پلي اکريل ايران در دو سطح علمي و کاربردي بر اساس مدل آيزنبرگ و برک ...

سواد اطلاعاتی یکی از مفاهیم اصلی عصر اطلاعات است. برخورداری از سواد اطلاعاتی، افراد را برای زندگی در دورانی توانمند می سازد که دستیابی به موقع به اطلاعات با کیفیت امتیازی رقابتی در عرصه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و ... محسوب می شود. آغاز کسب توانمندی های سواد اطلاعاتی از دوران مدرسه، تاثیر بیشتری بر نهادینه شدن این توانمندی ها در فرد دارد. از این رو، امروزه در بسیاری از کشورهای پیشرفته، نظامهای آموزش و پرورش می کوشند تا با تلفیق برنامه های آموزش سواد اطلاعاتی در بافت برنامه ه ...

مقدمه /زمینه: امروزه در جوامع اطلاعاتی، سواد اطلاعاتی به عنوان عنصر ضروری برای تعهد و کارایی کارکنان سازمان‌ها محسوب می‌شود. بنابراین کتابخانه‌های عمومی نیز به عنوان سازمان‌های اطلاعات مدار نیازمند نیروی انسانی متخصص و متعهد هستند. لذا تعیین رابطه بین مهارت‌های سواد اطلاعاتی و تعهد شغلی کتابداران به منظور افزایش بهره‌وری و کارایی سازمان ضروری است. هدف: هدف انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین سواد اطلاعاتی و تعهد شغلی کارکنان کتابخانه‌های عمومی استان‌های کرمانشاه و خراسان جنوبی ...

امروزه برخورداری از سواد اطلاعاتی به عنوان یکی از معیارهای توسعه‌یافتگی در نظر گرفته می‌شود. به همین دلیل، نیروی انسانی شاغل در بخش کشاورزی می‌باید از سواد اطلاعاتی کافی بهره‌مند باشند. کشاورزان به عنوان نیروهای اصلی در تولید محصولات کشاورزی، به دانش و مهارت‌ کافی نیاز دارند. برخورداری از سواد اطلاعاتی می‌تواند به آنان در دستیابی و مکان‌یابی اطلاعات، استفاده از اطلاعات، اشاعه اطلاعات، ارزیابی منتقدانه اطلاعات و تلفیق آن با تجارب گذشته کمک نماید. از آنجا که در بسیاری کشورها به ...

در بررسی مقدماتی و اولیه که بوسیله شرکت سهامی پتروشیمی اصفهان صورت گرفت، مشخص شد که کارکنان این شرکت بعنوان کارکنان دانشی و کسانی که باید کاربر سیستم مدیریت دانش باشند از سواد و مهارتهای دسترسی به اطلاعات برخوردار نیستند و این عامل باعث می شود تا این پروژه و هر پروژه مشابهی را به شکست نزدیک کند. از آنجائیکه سواد و مهارتهای دسترسی به اطلاعات در مبحثی تحت عنوان سواد اطلاعاتی مطرح می باشد و با توجه به اهمیت سواد اطلاعاتی در جامعه امروز، مسئله اصلی تحقیق حاضر این بود که مشخص نمای ...

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی و مقایسه‌ی وضعیت سواد اطلاعاتی کتابداران دو دانشگاه تبریز و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز و شناسایی عوامل موثر بر آن به انجام رسید. جامعه‌ی آماری این پژوهش را کلیه‌ی کتابداران شاغل در کتابخانه‌های دانشگاه‌های تبریز و علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز که با مدرک تحصیلی کارشناسی یا بالاتر در رشته‌های کتابداری یا غیرکتابداری در کتابخانه‌های این دو دانشگاه به فعالیت مشغول می‌باشند، تشکیل می‌دهد. روش پژوهش، پیمایشی از نوع توصیفی- تحلیلی ...

پژوهش حاضر تلاشی برای تبیین مفهوم سواد اطلاعاتی، ارزیابی، مقایسه و تعیین جایگاه میزان سواد اطلاعاتی میان دانش آموزان دختر و پسردوره دبیرستان شهرستان اردبیل و همچنین تأکید بر ضرورت آموزش سواد اطلاعاتی در میان دانش آموزان به منظور درک و تشخیص نیازهای اطلاعاتی، ارزیابی و استفاده بهینه از منابع اطلاعاتی، تولید دانش و یادگیری مادام العمر است. هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناخت وضعیت سواد اطلاعاتی، میزان و چگونگی استفاده از منابع اطلاعاتی و ارتباطاتی در بین دانش آموزان دختر و پسر مقط ...