عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع پژوهش بررسی الگوهای توسعه کمی وکبفی نظام اموزش عالی کشورهای ایران ، سوئد و نروژ است در این بررسی چند سوال در زمینه ابعاد کمی و کیفی آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته است که شامل سیر تحول نظام آموزش عالی و نوآوری های آموزشی در کشور های ایران،سوئد و نروژ چگونه بوده است؟ اهداف ورسالت های نظام آموزش عالی در کشور های ایران، سوئد و نروژ کدامند؟ روند تاریخی رشد کمی دانشجو و موسسات دانشگاهی درکشور های ایران، سوئد و نروژ بر چه اصولی استوار بوده است؟ اعتبارات و هزینه های آموز ...

هدف این پژوهش بررسی تطبیقی شیوه های گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در ایران، سوئد و آلمان می‌باشد. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش شامل شیوه های متنوع و مختلف گزینش دانشجو برای ورود به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در کشورهای ایران، سوئد و آلمان است که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند برای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بین کشورهای ایران ، سوئد و آلمان انتخاب شده است. با توجه به گسترده بودن موضوع، سیر تحول و توسعه شیوه‌ها ی گزینش دانشجو و طرح‌های ن ...

اتخاذ رویکرد شهودی به طراحی برنامه‌درسی به معنای رویکردی که هم بر ظرفیت تفکر شهودی تکیه داشته و هم در صدد تقویت و توسعه آن است، دلالت‌های بدیع و سازنده برای آموزش و یادگیری در همه‌ی حوزه‌های موضوعی به ارمغان خواهد آورد. پژوهش حاضر دو هدف اساسی را دنبال کرده است. هدف نخست، طراحی الگوی برنامه‌درسی مبتنی بر شهود است که در آن، عناصر اصلی برنامه ازجمله منطق، هدف‌ها، انتخاب و سازماندهی محتوا، راهبردهای یاددهی و یادگیری، و ارزیابی لحاظ شده است. هدف دوم، انجام مطالعه تطبیقی برنامه‌ها ...

هدف این پژوهش، بررسی تطبیقی سیر تحولات آموزش و پرورش استثنایی در کشورهای آلمان، سوئد و ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش های توصیفی ـ مقایسه ای می باشد و با استفاده از روش جرج بردی(که شامل 4 مرحله توصیف، تفسیر، همجواری و مقایسه می باشد)، به سوالات تحقیق پاسخ داده است. با توجه به گستردگی موضوع اهداف، قوانین، سیر تحول و تفاوتها و تشابهات آموزش و پرورش استثنایی را مورد تحقیق قرار داده ایم. جامعه مورد مطالعه پژوهش شامل آموزش و پرورش استثنایی آلمان، سوئد و ایران می باشد. ابزارگرد ...

تخریب بلوکی یکی از معمولی ترین انواع تخریب در حفاری های زیرزمینی است. حجم بلوک هایی که پتانسیل ناپایداری دارند توسط روش های مختلفی مانند آنالیز سینماتیکی و روش شبکه ی ناپیوستگی های مجزا (DFN) محاسبه می شود. نیروهایی که روی بلوک ها اثر می کنند توسط روش های مختلف عددی و تحلیلی مانند تعادل حدی و روش المان مجزا (DEM) تعیین می گردند. آنالیز سینماتیکی می تواند در یک مسیر احتمالی قرار گیرد اگر این آنالیز مبتنی بر شبیه سازی مونت کارلو با استفاده از تابع توزیع پارامترهای هندسی باشد. م ...

پژوهش حاضر در مورد بررسی تطبیقی مدیریت وتشکیلات اداری وآموزشی دانشگاه ها وموسسات آموزش عالی کشورهای ایران،ژاپن،سوئدوآلمان می باشد. در فصل اول به طور مفصل از چگونگی طرح تحقیق سخن به میان آمده است.در فصل دوم به ادبیات تحقیق و بررسی پیشینه تحقیق و جمع آوری اطلاعات پرداخته شده که برای جمع آوری اطلاعات از منابع اینترنتی و کتابخانه ای، مراجعه به موسسات مرتبط با نظام آموزش عالی استفاده شده است.روش های پژوهشی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از الف) روش تاریخی ایساک کندل باشد که مشت ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی میزان حساسیت پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی به تفاوت های فرهنگی در نمونه های ایرانی و سوئدی بود. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و نمونه مورد بررسی مشتمل بر 86 آزمودنی_30نفر ایرانی مقیم ایران،30نفر ایرانی مقیم سوئد و 26 نفر سوئدی- با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و پرسشنامه BREF-WHOQOL بر روی آنها به مورد اجراء گذاشته شد. جهت تحلیل داده ها از آزمون آماری تحلیل واریانس یکراهه استفاده شد. یافته ها به طور کلی تفاوت معناداری را بین گروه ها در میزان ...