عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودبسندگی درمبتلایان به سوء مصرف مواد در شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه از افراد تشکیل داده اند. گروه اوّل، مردان معتاد شهر تهران در سال 89-88 هستند، که برای درمان سوء مصرف مواد خود، به یکی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد تحت نظارت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران مراجعه کرده اند. از این تعداد 150 نفر انتخاب شدند. گروه دوم شامل معتادینی است، که مصرف مواد را ترک کرده و حداقل 6 ماه اخیر را به طور متوالی پاک بوده ...

سالانه مبالغ هنگفتی از درآمد خانواده ها و جوامع صرف آموزش ،پیشگیری ،درمان و کنترل عوارض فردی و اجتماعی ناشی از سوء مصرف مواد مخدر می گردد و عدم توجه همه جانبه به عوامل و مولفه های موثر بر ترک ،محققان را بر آن داشته تا در جستجوی روشهای موثر و کارا در درمان سوء مصرف مواد مخدر باشند.در این راستا الگوی فرانظری به عنوان شیوه جامع در درمان سوء مصرف مواد معرفی شده است.هدف از این پژوهش بررسي مقايسه اي اثربخشي درمان مبتني بر الگوي فرانظري گروهي بر سوء مصرف مواد مخدردر دو شكل دو مر ...

چکیده رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و سبک تفکر فرزندان وابسته به سوءمصرف مواد و غیروابسته در شهرستان شیراز هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه بین شیوه های فرزندپروری والدین و سبک تفکر فرزندان در افراد وابسته به سوءمصرف مواد غیروابسته در شهرستان شیراز بوده است. با این هدف تعداد 200نفر از افراد با سوءمصرف مواد (45 دختر و 155پسر) و 200نفر از افراد بدون هیچگونه سابقه سوءمصرف مواد والدین همان افراد به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. پرسشنامه شیوه فرزندپروری دیانا بامرین ...

مقدمه: مطابق با الگوی طرح‌واره درمانی هیجانی لی هیافراد از نظر باورهای خود درباره‌ی ماهیت هیجان و لزوم برانگیختن راهبردهای کنترل هیجان مانند سوء مصرف مواد با یکدیگر تفاوت دارند. هدف پژوهش حاضر، مقایسه عوامل فراشناختی و تنظیم هیجان بیند و گروه مبتلا به سوء مصرف مواد و بهنجار بود. روش: طرح این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی است. شرکت کننده‌های پژوهش شامل 50 نفر از افراد مبتلا به سوء مصرف مواد و 70 نفر از افراد بهنجار بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب شدند. داد ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر،تعیین رابطه عقاید وسوسه انگیز و اضطراب با ابراز وجود در سوء مصرف کنندگان مواد بوده است. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه افرادی که در مراکز درمان اعتیاد شهرکرمان تحت درمان بوده و برابر با 3000 نفر در سال 1391-1390 بوده بنابراین نمونه آماری حاضر عبارتند از 341 نفرمی باشد که برطبق جدول مورگان و به روش نمونه گیری خوشه ای تصادفی انتخابو به وسیله پرسشنامه های خودابرازی .A.S.Aیولی، هالبرگ،سلمونوهاس (1985) و پرسش ...

طرح مساله : این مطالعه به شناسایی فرایند تاب آوری نوجوانان و جوانان محله دروازه غار تهران از طریق تحلیل تجارب زیسته آنها پرداخته است. روش : این مطالعه کیفی بوده به روش مطالعه پایه ای با رویکرد استراوس و کوربین 1998-1990 انجام شده است. محیط مطالعه، محله دروازه غارشهر تهران سال 1390 بود. برای جمع آوری اطلاعات، از مصاحبه عمیق و انجام بحث گروهی متمرکز استفاده شد. در مجموع14 مصاحبه با12 نفر انجام شد و بحث گروهی متمرکز با حضور 7 نفر برگزار گردید. یافته ها: یافته های تحقیق نشان دا ...