عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 78

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اختلال عملکرد جنسی، یکی از شایع ترین مشکلاتی است که افراد معتاد به مصرف مواد افیونی، با خود به درمان نگهدارنده متادون می آورند لیکن هنوز مطالعات گسترده ایی در این رابطه در کشور ما صورت نپذیرفته است. در این پژوهش، به مقایسه اختلالات عملکرد جنسی معتادان مرد در زمان استفاده از مواد مخدر و در حین درمان نگهدارنده با متادون (MMT) در شهرستان دامغان پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک مطالعه مقطعی از نوع شبه تجربی است. برای این منظور، تعداد 30 نفر معتاد در زمان مراجعه به درمانگاه چراغی ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین خودکارآمدی و خودبسندگی درمبتلایان به سوء مصرف مواد در شهر تهران است. جامعه آماری این پژوهش را سه گروه از افراد تشکیل داده اند. گروه اوّل، مردان معتاد شهر تهران در سال 89-88 هستند، که برای درمان سوء مصرف مواد خود، به یکی از مراکز خصوصی ترک اعتیاد تحت نظارت وزرات بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران مراجعه کرده اند. از این تعداد 150 نفر انتخاب شدند. گروه دوم شامل معتادینی است، که مصرف مواد را ترک کرده و حداقل 6 ماه اخیر را به طور متوالی پاک بوده ...

مخاطره آمیزترین دوران زندگی از نظر شروع مصرف مواد مخدر دوره ی نوجوانی است. هزینه های اجتماعی و آسیب های ناشی از سوء مصرف مواد در نوجوانان بسیار با اهمیت است و لازم است برنامه های مداخله ای تئوری محور به منظور پیشگیری از این رفتار در نوجوانان انجام گیرد. تئوری رفتار برنامه ریزی شده یکی از مناسبترین نظریه های آموزش بهداشت برای پیش بینی رفتارهای بهداشتی و اجتماعی از جمله مصرف مواد مخدر توسط نوجوانان است. این مطالعه باهدف طراحی و اجرای برنامه آموزشی مبتنی بر تئوری رفتار برنامه ...

چکیده هدف: پژوهش حاضر به منظور مقایسه اثربخشی گروه درمانی معنوی مذهبی و تحلیل رفتار متقابل بر افسردگی و سبک های اسناد سوء مصرف کنندگان مواد انجام شده است. مواد و روشها: بدین منظور تعداد 45 نفر از سوء مصرف کنندگان مقیم در مرکز اجتماع درمان مدار(TC) مشهد در ابتدا به روش نمونه گیری در دسترس پس از غربالگری انتخاب و به روش گمارش تصادفی در سه گروه آزمایشی اول (معنوی-مذهبی)، آزمایشی دوم (تحلیل رفتار متقابل) و کنترل قرار گرفتند. قبل از آغاز گروه همه اعضاء به دو پرسشنامه افسردگی بک ...

مقدمه: هدف پژوهش حاضر تدوين راهنمای عملی درمان شناختی رفتاری سوءمصرف مواد برای زنان با تمرکز بر نيازهای خاص آنان بود. روش: پژوهش حاضر شامل چهار مرحله بود: ١- مرور منابع پژوهشی در ایران و جهان در زمینه درمان سوءمصرف مواد زنان، ٢- مصاحبه‌های عمیق، باز و ساخت نیافته با زنان مبتلا به سوءمصرف مواد ٬ ٣- تدوین راهنمای بالینی متمرکز بر نیازهای خاص زنان و ٤- اجرای راهنما جهت ارزشیابی اثربخشی آن. جهت ارزشیابی راهنمای تدوین‌شده، از زنان مبتلا به سوءمصرف مواد دو نفر بر اساس نمونه‌گیری د ...

امروزه سوء‌مصرف ماده محرک شیشه به علت اینکه الگوی جدیدی از سوء مصرف به شمار می‌رود و نیز به علت افزایش نرخ رشد مصرف آن در جامعه ایران، به مسئله مهمی تبدیل شده است. مواد مخدر موضوع بررسی تحقیقات بسیاری است اما در این تحقیق سعی شده از منظر مطالعات فرهنگی به آن نگریسته شود. در این تحقیق برای تبیین علل سوء‌مصرف ماده شیشه از نظریه هویت فرهنگی سوء‌مصرف مواد مخدر تمی اندرسون استفاده شده است. چهار مفهوم مهم این نظریه شامل حاشیه‌سازی فردی، حاشیه‌سازی اجتماعی، ناراحتی از هویت خود و هوی ...

هدف این تحقیق بررسی شیوع اختلالات روانی و متغیر های جمعیت شناختی و متغیر های مربوط به مواد در بین سوء مصرف کنندگان مواد مخدر بود. تحقیق از نوع توصیفی و پیمایشی بود که جمعیت نمونه آن را سوء مصرف کنندگان پذیرش شده در مراکز ترک اعتیاد شهر هرات تشکیل داده و به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. از بین 160 نفر افراد شرکت کننده در این تحقیق 133 نفر مرد و 27 نفر زن با میانگین سنی 27/53 و انحراف معیار 8/24 بودند. برای ارزیابی نشانه های روانی از فهرست 90 سؤالی نشانه‌ها و نیز پرسشنام ...

امروزه اعتیاد یکی از اساسی ترین مسائل اجتماعی است. عوامل مختلفی در گرایش افراد به خصوص جوانان به سوءمصرف مواد مخدر تأثیر دارند. یکی از این عوامل، اعتیاد والدین و به خصوص اعتیاد پدر خانواده می باشد که می تواند باعث آشفتگی و گرایش دیگر اعضای خانواده به سمت انحرفات و کجرفتاری ها گردد. با این حال در این خانواده‌ها افرادی وجود دارند که در برابر این مشکل مقاومت می‌کنند و با وجود داشتن پدر معتاد دچار سوء مصرف مواد نمی‌گردند و اصطلاحاً نسبت به مواد تاب آوری دارند. تاب آوری توانایی ...

استفاده گسترده وروزافزون مواد مخدر طی دهه های اخیر در سراسر جهان محققین را علاوه بر پیشگیری و درمان به فکر تحقیق و بررسی مشکلات بالینی و مسائل پزشکی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر انداخته است. اختلالات و صدمات کبدی ناشی از اعتیاد به مواد مخدر یکی از این مشکلات بالینی می باشدکه از مدتها پیش مورد بحث و مطالعه بوده است.برای بررسی چگونگی این تاثیر و اختلالات بوجود آمده ، اولا" اطلاعات دقیق راجع به انواع مواد مخدر و ساختمان شیمیایی آنها و چگونگی متابولیسم و مکانیسم اثرشان در بدن لاز ...