عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 72

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تفکیک مالکیت از کنترل و حضور سهامداران بزرگ باعث ایجاد تضاد نمایندگی در شرکتها می‌شود که این تضاد از سویی بین مدیران و سهامداران شرکت و از طرفی دیگر بین سهامداران بزرگ و سهامداران جزء می‌باشد. سیاست تقسیم سود در شرکتها می‌تواند منجر به تشدید و یا کاهش این مسأله شود. سهامداران بزرگ می‌توانند با اعمال فشار بر شرکت سیاست تقسیم سودی را اتخاذ کنند که به وسیله آن مصارف خصوصی مدیریت شرکت را کاهش دهند و یا اینکه منافع شخصی خودشان را با هزینه سهامداران اقلیت افزایش دهند. هدف این تحقیق ...

يک اصل پذيرفته شده در مديريت مالي اين است که هدف اصلي و اساسي مديريت شرکت ها، حداکثر کردن ثروت سهامدارن از طريق تخصيص بهينه منابع شرکت است. از اوايل قرن بيستم به منظور عملياتي کردن اين مفهوم از معيارهاي سنتي حسابداري از قبيل سود هر سهم، نرخ بازده دارايي ها و نرخ بازده حقوق صاحبان سهام استفاده مي کردند. از دهه 1980 به بعد اين معيارها مورد انتقاد گرفتند و عده اي از پژوهشگران و انديشمندان مالي معيارهاي ارزيابي عملکرد جديدي به نام معيارهاي مبتني بر ارزش را معرفي نمودند و مدعي بود ...

تحقیقات صورت گرفته در زمینه راهبری شرکتی به بررسی آن دسته از مکانیسم‌هایی می‌پردازد که سرمایه‏گذاران جهت کنترل شرکت‌ها مورد استفاده قرار می‌دهند تا مسائل نمایندگی را به حداقل برسانند. این مکانیسم‌ها به دو دسته درونی و بیرونی طبقه‏بندی می‌شوند که از جمله مکانیسم‌های درونی ساختار مالکیت می‌باشد. ساختار مالکیت شرکت می‌تواند در کاهش یا افزایش تضاد منافع بین سهامداران و مدیران، هم‏سویی یا عدم هم‌سویی علایق و منافع آنها و میزان نظارت بر کار مدیران و در نتیجه افزایش یا کاهش ارزش شرک ...

هدف اصلی این تحقیق بررسی رابطه بین ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با وجوه نقد مازاد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1387 تا 1391 مي باشد. در این تحقیق نسبت اعضاي غیر موظف هيأت مديره، درصد مالکیت بزرگترین سهامدار، رتبه تمرکز مالکیت ، درصد تغییرات هیات مدیره و درصد اعضای غیر موظف کمیته حسابرسی به عنوان متغیرهای مستقل در نظر گرفته شده اند تا تاثیر آنها بر متغیروابسته (وجه نقد مازاد شرکت ها) مورد بررسی قرار گیرد. جامعه آماري اين تحقيق کليه شرکت‌هايي مي‌باشد ...

موضوع اصلی این پژوهش رابطه مولفه های حاکمیت شرکتی با ورشکستگی در شرکتهای هموارساز و غیر هموار ساز سود می باشد. ما در این تحقیق به دنبال آن هستیم که ارتباط و تاثیر مولفه های حاکمیت شرکتی بر رخداد ورشکستگی و درماندگی مالی شرکتها در دو طیف هموارساز و غیر هموار ساز بررسی نماییم.جامعه آماری شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشند که از بین آنها 100 شرکت برای دوره زمانی 1385 تا 1389 مورد بررسی قرار گرفته اند. روشهای آماری مورد استفاده در تحقیق رگرسیون خطی ساده و چند ...

محافظه‌کاری حسابداری می‌تواند به عنوان یک سازوکار تعدیل‌کننده منافع میان مدیران و سهامداران و همچنین، به عنوان ابزاری برای کاهش اثرات عدم تقارن اطلاعاتی مورد استفاده قرار گیرد. اکثر پژوهش‌های انجام شده پیرامون موضوع محافظه‌کاری در محیط‌های انگلیسی– آمریکایی صورت گرفته است که به طور معمول دارای ساختار مالکیت پراکنده می‌باشند. در حالی که، در کشورهای آسیایی (همچون ایران) ساختار مالکیت متمرکزتر و مالکیت دولتی نیز شایع‌تر می‌باشد. در این مقاله، رابطه بین ساختار مالکیت و محافظه‌کار ...

راهکارهای اقامه دعوای سهامداران به دو طریق کلی، به ترتیب به نام و از طرف شرکت سهامی و دیگری به نام و از طرف خود سهامدار می‌باشد. اقامه دعوا سهامدار به نام و از طرف شرکت که همان دعوای مشتق است، در جهت اداره مناسب شرکت و حمایت از شرکت سهامی در برابر تخلفاتی است که مدیران در انجام وظابف خویش در برابر شرکت تعهد نموده‌اند. ماده 276 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت 1347 که به امکان اقامه دعوای مشتق اشاره دارد، طرح دعوای مشتق را صرفا علیه اشخاص مذکور در ماده 276 قانون مزبور م ...

این تحقیق نشان می دهد که سهامداران عمده در معامله با شرکت دو نوع منافع خصوصی و مشترک را دنبال می کنند. که این منافع تاثیر متفاوتی بر کیفیت سود شرکت دارد. در این تحقیق، برای اندازه گیری کیفیت سود از ضریب واکنشی سود استفاده شده است. جامعه آماری شامل شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1380 لغایت 1388 و نمونه آماری شامل 80 شرکت است. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از الگوی رگرسیون داده های تابلویی با اثرات ثابت انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که کی ...

تعارض و همکاری یکی از ویژگی‌های عمده در رفتار انسان‌ها، نهادها، سازمانها، کشورها و... است، که در شرائط تعامل با دیگران نمود پیدا میکند. هدف این پژوهش، اولاً بررسی ارتباط بین حاکمیت‌ شرکتی و مدیریت سود است. ثانیاً بررسی تعارض بین مدیران و سهامداران شرکت‌های بورسی با استفاده از نظریه بازی‌ها، جهت یافتن نقطه تعادلی که در آن مدیر و سهامدار به عنوان عناصر اصلی بازی در راستای حداکثر سازی منافع خود، رضایتمند باشند. فرضیه اصلی اول که از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد به روش GLS و با است ...