عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 23

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه وجود مسائل مختلف اجتماعی بویژه در شهرهای بزرگ پدیده ازدواج را به صورت امری پیچیده و مبهم درآورده است که نهایتا منجر به تاخیر در سن ازدواج می گردد. از سوی دیگر نوسازی در سطح فردی و اجتماعی بر زمان ازدواج تاثیر می گذارد. مهمترین عامل نوسازی توسعه سیستم آموزشی و افزایش فرصتهای شغلی در بخش غیرکشاورزی است که زمینه تحصیل و اشتغال را در زنان فراهم کرده است. بر اساس مدل دیکسون سه متغیر در تاخیر سن ازدواج تاکید می ورزد که عبارتند از: دسترسی، امکان و تمایل. هرچه گزینش همسر آزاد ...

در بررسی و تحقیق پیمایشی مطالعه حاضر، در واقع هدف عمده و محوری همانا "شناخت برخی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر پارامتر باروری و میزان آن" بوده که البته، این هدف کلیدی در دو مقوله دنبال گردیده و فرضیات تحقیق نیز بر همین اساس تدوین و ارائه شده‌اند. در هر حال، این مقولات دوگانه به شرح ذیل می‌باشند: (1) در شکل اول، "سطح باروری" به عنوان "متغیر وابسته" (که "تعداد فرزندان فعلی" به عنوان شاخص عینی و کمی آن مطمح نظر بود)، و تاثیرپذیری مستقیم آن از برخی عوامل دیگر، به عنوان "متغیرهای ...

چکیده ندارد.

مبانی عقیدتی وفرهنگی در هر ازدواج نفوذی تعیین کننده دارد.قبل از انقلاب اسلامی ایران ، در اثر رسوخ فرهنگ غربی سن متوسط ازدواج بعنوان یک شاخص بالا بود .با پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ و پیداشدن افق جدید وجوب عمر به احکام اسلام و حدیث نبوی (النکاح سنتی فمن رغبت سنتی فلیس منی )را تقویت میکند.این امر در زندگی روستائی از قبل وجود داشته ،اما پیدا یش این تحول در شهرها به دوران پس از انقلاب اسلامی بر میگردد.پی آمدهای بسیار مهمی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی دربردارد که شایان یک برر ...

مبانی عقیدتی و فرهنگی در هر ازدواج نفوذی تعیین کننده دارد.قبل از انقلاب اسلامی در اثر رسوخ فرهنگ غربی سن متوسط ازدواج به عنوان یک شاخص بالا بود. پیروزی انقلاب اسلامی و گسترش فرهنگ و پیداشدن افق جدید، وجوب عملی به احکام و حدیث نبوی (النکاح سنتی ضمن رغب سنتی فلیس منی ) را تقویت می کند این امر در جامعه روستائی از قبل وجود داشته اما پیدایش این تحول در شهرهابه دوران پس از انقلاب اسلامی برمی گردد. پی آمدهای بسیار مهمی از لحاظ اجتماعی و اقتصادی در بردارد که شایان یک بررسی علمی است . ...

این مطالعه که در بین زنان 40 - 20 ساله دارای همسر و تحت پوشش مرکز بهداشت روستای تنکمان بعمل آمد نتایج زیر را بهمراه داشته است . -1 میانگین سن ازدواج زنان در بین نمونه مورد مطالعه 17 سال و دامنه تغییرات آن بین 12 تا 29 سال بوده است ضمن آنکه 71 درصد از دختران قبل از رسیدن به 19 سالگی ازدواج نموده و 28 درصد در سنین پانزده سالگی و پایین‌تر ازدواج کرده‌اند که نشانگر بالا بودن زودرسی ازدواج در این روستا می‌باشد. -2 سن ازدواج مردان در دامنه‌ای بین 17 تا 50 سال تغییر می‌کند و بیشترین ...

هدف این پژوهش بررسی رفتارها و نگرش های ازدواجی زنان در زمینه های سن ازدواج، فاصله ی سنی بین زوجین، و ازدواج خویشاوندی است. داده ها حاصل از یک پیمایش مقطعی در شهر سنندج است که بوسیله روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای مبتنی بر نمونه گیری احتمالی متناسب با حجم خوشه ها (PPS) از میان زنان 49 ـ 15 ساله حداقل یک بار ازدواج کرده، بوسیله پرسشنامه ی ساخت یافته گردآوری و اطلاعات مربوط به 518 زن واجد شرایط مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در این راستا، در چارچوب نظری پژوهش تأکید ا ...

نسل کنونی از ابتدای حیاتش با رسانه ‌ها آشنا شده ، رشد می‌کند و بخش عظیمی از اطلاعات ، الگوهای رفتاری و ارزش ‌های خود را از آن‎ها دریافت می کند . رسانه می‎تواند به صورت مستقیم تمامی آحاد جامعه را تحت تأثیر قرار دهد ، اما تأثیر مهم آن از طریق اثرگذاری بر نهاد خانواده است . در این پژوهش تلاش بر این است شرایطی را که انواع رسانه ‌ها نفوذ خود را بر سراسر عالم گسترده‌اند ، بررسی و نقش متفاوت ماهواره در افزایش سن ازدواج جوانان تبیین گردد ...
نمایه ها:

همسان همسری (یا ازدواج با افراد دارای ویژگیهای مشابه) از جمله یکی از ابعاد مهم الگوی انتخاب همسر است. مطالعات متعدد نشان داده‌اند که افراد نه به طور تصادفی بلکه بر اساس شباهت‌های جسمی و نیز اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با یکدیگر ازدواج می‌کنند. مطالعه حاضر بر اساس یک پژوهش پیمایشی در شهر یزد، عوامل تعیین کننده همسان-همسری زوجین را بررسی می‌کند. داده‌ها از طریق یک پیمایش مقطعی، در بهمن 1391 در میان یک نمونه 419 نفری در شهر یزد، جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها بی ...