عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

150 بیمار مبتلا به سندرم داون از نظر سیتوژنتیک مورد مطالعه قرار گرفتند. از این تعداد 132 نفر (00ˆ88 درصد) تریزومی ساده 21، 17 نفر (23ˆ11 درصد) موزائیک و یک نفر (67ˆ0 درصد) حامل ترانسلوکاسیون 21 و 21 بودند. فراوانی بیماران موزائیک و حامل ترانسلوکاسیون در مقایسه با مطالعات مشابه در اروپا ترتیب افزایش و کاهش فاحشی را نشان می‌دهند. این نتایج با نتایج دو مطالعه مشابه در عراق و مصر تشابه زیادی دارد. چنین بر می‌آید که به فراوانی موزائیک‌ها از طرف شمال اروپا به سمت ایران افزوده می‌گر ...
نمایه ها:
ایران | 

در این پژوهش به منظور محاسبه تفاوت و ارتباط هر یک از متغیرهای مورد نظر با فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی از روش آماری همگونی مجذور کای استفاده گردیده است و نتایج این پژوهش نشان داد که: بین سن مادر و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی در سطح 0/01 ارتباط معناداری وجود دارد. بین سن پدر و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی هر چند تفاوت قابل ملاحظه‌ای مشاهده گردید، ولی این تفاوت از لحاظ آ ...

بین سن مادر و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بین سن پدر و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی ارتباط معنی‌داری وجود دارد. بین سن مادربزرگ کودک و فراوانی تولد کودکان مبتلا به سندرم داون در مقایسه با کودکان عادی هرچند تفاوت اندکی مشاهده گردید، ولی این تفاوت از لحاظ آماری معنادار نیست . ...

تحقیق حاضر به منظور تعیین کارآمدی راهبرد مرور ذهنی بر حافظه فعال کودکان 5 تا 8 سال با سندرم داون انجام شد. در این پژوهش شبه آزمایشی، 24 کودک (14 پسر و 10 دختر) به روش نمونه گیری در دسترس از کانون خیریه سندرم داون ایران انتخاب و به طور مساوی و تصادف در گروه های آزمایش و کنترل گمارده شدند. تمامی آزمودنی ها با استفاده از ماتریس های پیشرونده ریون رنگی (ریون، 1947) و آزمون حافظه دیداری کیم کاراد (1945) و آزمون تشخیص توالی حافظه شنیداری-بیانی (نادری و سیف نراقی، 1371) مورد ارزیابی ...

این مطالعه برروی 103 بیمار مبتلا به سندرم داون تحت پوشش سازمان بهزیستی شهرستان کرمان انجام شد. 53 مورد بیمار در شهر کرمان و 50 مورد در گلباف، شهداد، راین، جوپار و ماهان بود. روش مطالعه توصیفی و مقطعی بود. تعیین توزیع فراوانی سن مادر در هنگام تولد کودک مبتلا، توزیع فراوانی نوع ازدواج و ضریب هم خونی والدین کودکان مبتلا، توزیع فراوانی نوع کاریوتایپ در موارد کاریوتایپ شده، توزیع فراوانی تعداد گراوید و سابقه سقط در مادران کودکان مبتلا و همچنین شیوع علائم بالینی افراد مبتلا نیز از ...

از آنجایی که شیوع سندرم داون در سطح جامعه به حدی است که هر دندانپزشک در طول دوران طبابت خود به احتمال قوی با افراد این گروه روبرو خواهد شد. افراد این گروه دارای خصایل روانی خاصی در بین عقب ماندگان ذهنی هستند که به ما این امکان را می دهد که برای بسیاری از آنان تحت شرایط خاص برخی از درمانهای دندانپزشکی را انجام دهیم و حتی ایجاب می کند که کلینیک هایی برای خدمات بیشتر برای آنها در نظر گرفته شود . نقص ایمنی در این افراد که با رعایت کامل اصول آسپسی و در صورت لزوم با پروفیلاکسی مناس ...
  
پژوهش حاضر یک پژوهش تحلیلی بوده که نوع مطالعه در آن به شکل مورد - شاهد می‌باشد و تحت عنوان "بررسی برخی از عوامل موثر بر ایجاد سندرم داون در مبتلایان موجود در مراکز تحت پوشش سازمان بهزیستی و آموزش کودکان استثنایی شهر اصفهان در سال 1374" انجام گردیده است و هدف آن تعیین مشخصات فردی مبتلایان و نیز تعیین و مقایسهء مشخصات فردی والدین مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون، تعیین و مقایسهء میانگین سن مادر در هنگام حاملگی در مبتلایان و غیرمبتلایان به سندرم داون، تعیین و مقایسهء میانگین ...