عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از این پژوهش بررسی و مقایسه عملکرد عصب روان شناختی دانش آموزان با اختلال یادگیری غیر کلامی و دانش آموزان با اختلال آسپرگر است. روش پژوهش از نوع توصیفی بود و جامعه این پژوهش عبارتست از کلیه دانش آموزان آسپرگر 12-7 ساله شهر تهران که دچار عقب ماندگی ذهنی نیستند و در مدارس مخصوص این کودکان مشغول به تحصیل هستند و کلیه دانش آموزان با اختلال یادگیری غیرکلامی شهر تهران که در مدارس عادی ابتدایی مشغول به تحصیل هستند. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس تعداد10 نفر از دانش آموزان ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای تأثیر داستان های اجتماعی با محتوای انسانی و محتوای بی جان بر مشارکت و همکاری کودکان مبتلا به سندرم آسپرگر انجام گرفته است. در این پژوهش از طرح آزمایشی( درون گروهی) یا روش خط پایه( طرح AB) به صورت تک آزمودنی استفاده شده است. جامعه آماری شامل کلیه ی کودکان مبتلا به سندرم آسپرگرو یا درخود ماندگی با عملکرد بالا در شهر تهران است. با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس، 4 کودک درخود مانده با عملکرد بالا به عنوان شرکت کنندگان پژوهش انتخاب شدند که د ...

هدف از این پژوهش بررسی اثر بخشی آموزش نظریه ذهن بر مهارت های اجتماعی کودکان با اختلال آسپرگر است. تحقیق حاضر از نوع شبه آزمایشی است.طرح مورد استفاده طرح آزمون مقدماتی و نهایی بدون استفاده از گزینش تصادفی است.برای گردآوری داده ها از مقیاس درجه بندی مهارت اجتماعی وخانه عروسکها استفاده شده است. بدین منظور 8 پسر بااختلال آسپرگر در دامنه سنی 6تا 10 سال، بابهره هوشی 80 تا 100 کنترل شده بودند، انتخاب شدند که در مدارس اختصاصی اتیسم و آسپرگرمشغول به تحصیل بودند. سپس آزمودنی ها در طی 8 ...

مقدمه و هدف: اختلال رفتاری یکی از مشکلات همراه در کودکان آسپرگراست. به همین دلیل این کودکان دارای مشکلاتی مانند اختلال در تعامل اجتماعی، توجه، اضطراب و پرخاشگری می باشند. هدف از این مطالعه بررسی تأثیر مهارت های دیداری-حرکتی ظریف به عنوان یکی از مداخلات کاردرمانی بر روی این دسته از مشکلات رفتاری این کودکان است. روش تحقیق کار: کودکان آسپرگری که به کلینیک های کاردرمانی مراجعه کردند توسط چک لیست رفتاری کودکان مورد ارزیابی قرار گرفتند.آن هایی که دچار اختلال رفتاری بودند انتخاب ش ...

هدف: هدف از مطالعه حاضر، بررسی اعتبار، پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه غربالگری کودکان اوتیسم با عملکرد بالا 12-7 ساله بود. روش: مطالعه حاضر یک مطالعه غیر تجربی،روش شناختی است که در 2 مرحله انجام شد: (1) ترجمه ابزار شامل ترجمه مستقیم و معکوس و روایی صوری نسخه فارسی (2) مطالعه اعتبار، پایایی و روایی محتوا و همگرایی نسخه فارسی پرسشنامه ASSQ. افراد جامعه آماری شامل 213 فرد(108 پسر و105 دختر) از میان کودکان عادی شاغل به تحصیل مقطع ابتدایی در مناطق 3 و5 آموزش و پرورش شهر تهر ...

این پژوهش به منظور بررسی اثر روش درمانی پاسخ محور مبتنی بر والدین بر بهبودی کودکان مبتلا به اتیسم صورت گرفته است. روش: جامعه آماری شامل کلیه کودکان مبتلا به اتیسم مرکز آموزش و توانبخشی به آرا در شهر تهران بود. از بین کودکان با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس 20 نفر به همراه والدین شان به عنوان نمونه مورد پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش جای داده شدند. طرح پژوهش، طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل و پیگیری بود. به گروه آزمایش روش درمانی پاسخ مح ...

هدف پژوهش کاربردی و شبه آزمایشی حاضر بررسی تأثیر یکپارچه‌ سازی حسی بر بهبود روابط اجتماعی، ارتباط کلامی، مهارت در تقلید، یکپارچگی حواس و علائم خاص اوتیسم کودکان اوتیستیک بود. جامعه آماری کلیه‌ی دانش‌آموزان اوتیستیک 6 تا 11 ساله شهر ایلام بوده که به علت تعداد کم نمونه، نمونه‌گیری از نوع دسترس بوده و 9 دانش‌آموز جامعه مذکور (6 پسر و 3 دختر با پایه تحصیلی پیش دبستانی، آمادگی مقدماتی و تکمیلی) نمونه را تشکیل دادند. ارزیابی پیش آزمون برای آزمودنی‌ها با استفاده از فرم ارزیابی یکپار ...