عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بروزضایعات دردستگاه گوارش سبب ایجاد اختلال درجذب مواد غذایی ودرنتیجه سیر عادی رشد درجوجه هامی شود زیانهای اقتصادی این بیماری که درحال حاضر ازمسائل مهم درطیور نژاد گوشتی است به علت کاهش ضریب تبدیل غذائی زیاد می باشدانتقال بیماری است بعلت کاهش ضریب تبدیل غذائی زیاد می باشد انتقال بیماری بطورتجربی ازطریق خوراندن مواد پاتوژن گزارش شده است وارقامی ازگروههای مختلف وبررسی به عنوان عامل مولد بیماری معرفی گردیده اند که تاکنون نقش بیماری زائی آنها قطعا مشخص نشده است .درسالهای اخیر وجود ...

چکیده ندارد.

سندرم متابولیک تجمع عوامل خطر ساز بیماری های غیر واگیر همراه با مقاومت به انسولین می باشد. هدف حاضر تعیین شیوع سندرم متابولیک در افراد شرکت کننده در مطالعه قند و لیپید تهران بوده است. این مطالعه که اولین گزارش درمورد سندرم متابولیک در ایران محسوب می شود، شیوع بالای این اختلال را که اثرات جدی به نظام مراقبت بهداشتی تحمیل می کند، نشان می دهد . تلاش برای رواج رژیم های غذایی سالم، افزایش فعالیت بدنی و کنترل فشارخون باید مد نظر قرار گیرند. ...

افسردگی-سندرم- فرسودگی شغلی ...

این پژوهش ، یک مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی شیوع و شدت سندروم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان سال آخر دبیرستانهای شهر کرمان صورت گرفته است . در این پژوهش جمعا 400 دانش‌آموز سال آخر دبیرستان که دارای شرایط و معیارهای لازم برای واحدهای مورد پژوهش بودند، تحت بررسی قرار گرفتند و جهت انتخاب آنان از شیوه نمونه‌گیری چند مرحله‌ای استفاده گردید. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه بود که سئوالات آن بر اساس پرسشنامه‌ای که توسط روسیگنول و بونلندر (1988) به منظور بررسی شیوع ...
نمایه ها:
سندرم | 
کرمان | 

این پژوهش یک مطالعه نیمه تجربی است که به منظور بررسی تاثیر آموزش از مراقبت از خود بر کاهش شدت سندرم پیش از قاعدگی در دانش‌آموزان دبیرستانهای شهر اراک در سال 1374 انجام شده است . در این پژوهش 134 دانش‌آموز از 9 دبیرستان روزانه وابسته به آموزش و پرورش شرکت داشتند (67 نفر از 4 دبیرستان بعنوان گروه مورد و 67 نفر از 5 دبیرستان بعنوان گروه شاهد). کلیه واحدهای مورد پژوهش در دو گروه که با استفاده از روش نمونه‌گیری دو مرحله‌ای انتخاب شده بودند از نظر متغیرهای سال و نظا ...
نمایه ها:
1374 | 
اراک | 
سندرم | 

شکستگی اسکافوکاپیتیت همراه با در رقتگی دور سال پری لونیت مچ دست بسیار نادر می باشد در میان موارد اندکی که تا کنون گزارش شده است اکثرا ضایعه در ابتدا تشخیص داده نشده ، لذا درمان مانند شکستگی منفرد اسکافوئید انجام گرفته و در پی گیری متوجه ضایعه شده اند یک مورد از این سندرم گزارش می گردد ...

دردهای ناحیه گردن و شانه از سندرمهای شایع است که در سنین میانسالی و در افراد کم تحرک بسیار دیده می شود. این سندرم در زنها بیشتر از مردها دیده می شود و طبق تعریف ‏‎kraus‎‏ بیشتر از 83 درصد این دردها منشا عضلانی دارند.در این بررسی تعداد 50 بیمار تحت درمان با استفاده از تمرینات کششی و کیسه های سرد قرار گرفتند. شدت درد این بیماران و تغییر ان با استفاده از مقیاس چشمی اندازه گیری درد ‏‎VAS‎‏ اندازه گیری شد و کاهش معنی دار دردرد بیماران مشاهده گردید.برای اصلاح وضعیت گردی شانه که در ...

نتایج نشان می دهد که 34درصد از ورزشکاران مورد مطالعه مبتلا به سندرم درد قدامی زانو می باشد. از میان عوامل متعدد مورد بررسی در این تحقیق عوامل ، استفاده از زانوبند ورزشی ، سابقه وارد شدن ضربه به استخوان پتلا ، کوتاهی عناصر خارجی پتلا ، دیسپلازی عضله ‏‎Vastus medialis‎‏، کوتاهی باند ایلیوتیبیال و وجود فرمیتی در کف پا رابطه معنی داری را با سندرم درد قدامی زانو نشان داد. ...
نمایه ها:
زانو | 
درد | 
سندرم |