عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این مطالعه مقایسه عملکرد شغلی، خشنودی شغلی، سبک های حل تعارض در میان کارکنان دارای سنخ شخصیتی متناسب با شغل و کارکنان فاقد تناسب بود که این تناسب براساس نظریه شخصیتی مایرز و بریگز صورت گرفت. نمونه شامل 309 نفر از کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اهواز که با روش نمونه گیری طبقه ای (برحسب شغل) انتخاب شدند و براساس سنخ نمای مایرز- بریگز (MBTi) به دو گروه، گروه دارای سنخ شخصیتی متناسب با شغل و گروه فاقد تناسب گماشته شدند. ابزارهای پژوهش شامل سنخ نمای مایرز- بریگز (MBTi)، پرسشنامه خ ...

هدف اساسی این پژوهش، بررسی اثربخشی آموزش مهارت های حل مسئله بر ارتقاء خلاقیت مهندسین با توجه به سنخ شخصیتی آنها بوده است. طرح پژوهش آزمایشی از نوع پیش آزمون و پس آزمون با گروه کنترل می باشد. نمونه آماری شامل 50 نفر از مهندسین شرکت مشاور که به طور تصادفی انتخاب و در دو گروه (25 نفره) آزمایش و کنترل به طور تصادفی جایگزین شدند. آموزش مهارت های حل مسئله برای گروه آزمایش در 5 جلسه اجرا گردید. برای سنجش خلاقیت از هردو گروه آزمون تصویری فرم ب تورنس به صورت پیش آزمون و پس آزمون و ب ...

هدف پژوهش حاضر بررسی پیش آیندهای رشد و تکامل پس آسیبی (انحلال رابطه عاشقانه) از طریق مولفه های اسناد شکست رابطه عاشقانه و سنخ های شخصیتی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز می باشد. 214 دانشجو (160 دختر و 54 پسر) که شکست در رابطه عاشقانه را تجربه کرده اند از طریق نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (PTGI)، اسنادهای شکست رابطه عاشقانه و فرم کوتاه پرسشنامه رشد و تکامل پس آسیبی (NEO-FFI) می باشد. نتایج نشان داد ...

مقدمه ارتباط از جمله پدیده هایی است که با همه جوانب زندگی انسان پیوند خورده و فقط از طریق نوعی ارتباط است که افراد می توانند با هم ارتباط برقرار کرده و به حیات اجتماعی خود ادامه دهند. هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه سنخ های شخصیتی با سبک های ارتباطی معلمان مقطع متوسطه است. جامعه آماری این تحقیق کلیه معلمان شاعل به تدریس در مدارس متوسطه شاخه نظری شهرستان تالش در سال تحصیلی 90-89 است. نمونه آماری 120 نفر از معلمان که با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بخش ...

هدف پژوهش ساخت، هنجاریابی و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه تشخیص شخصیت شغلی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه سوم راهنمایی و اول دبیرستان شهر اصفهان بوده است. روش مورد استفاده در این پژوهش توصیفی از نوع آزمون‌سازی بود به همین منظور 400 نفر (200 دختر و 200 پسر)، به شیوه نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی انتخاب شدند. بر این اساس به منظور دستیابی به اهداف پژوهش، ضریب پایایی مقیاس‌های پرسشنامه تشخیص شخصیت شغلی به شیوه آلفای کرونباخ و بازآزمایی محاسبه شده که نتایج به روش آلفا برای برونگرایی- ...

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان بیماران قلبی، کلیوی با افراد عادی شهر شیراز بود. در انجام پژوهش از بین مراجع کنندگان به بیمارستان به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 140 نفر ( 70بیمار قلبی و 70بیمار کلیوی) انتخاب شدند. 70 نفر افراد عادی از نظر سن، جنس ،تحصیلات ، شغل و وضعیت تأهل با افراد بیمار همتاسازی شدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت، تیپ‌های شخصیتی و سلامت روان بود که بین افراد نمونه توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری و مورد ...

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه بین ویژگیهای شخصیتی A و B و سبک های تصمیم گیری مدیران مدارس استان آذربایجان غربی می باشد. جامعه پژوهش مورد بررسی 2078 نفر مدیر، شامل مدارس شمال، مرکز وجنوب استان و همچنین دوره های مختلف ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان بوده اند که از این تعداد 325 مدیر براساس جدول مورگان انتخاب شدند که از جنوب، 149 نفر، شمال 100نفرو مرکز 76 مدیر به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند.به منظور سنجش تیپ شخصیتی Aو B از آزمون 14 سوالی بورتنر استفاده شد و همچنی ...

دامنه تعارض در سازمان های امروز، به ویژه در مدارس، ضرورت بهره گیری از راهبردهای موثر مدیریت تعارض را افزایش داده است. نکته اساسی این است که شخصیت مدیران تا چه اندازه در کاربرد این راهبردها موثر است. این پژوهش با هدف نوع شناسی شخصیت و رابطه آن با سبک مدیریت تعارض مدیران مدارس متوسطه شهر بیرجند انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر نحوه گردآوری داده ها، از نوع توصیفی-همبستگی و بر حسب هدف، یک پژوهش کاربردی محسوب می شود. کلیه مدیران و معاونان مدارس متوسطه دخترانه شهر بیرجند که در سال ...

با توجه به این که شخصیت مدیران از جمله عوامل تأثیرگذار بر سبک رهبری و مدیریت آنان می‌باشد، این تحقیق در صدد است تا وجود رابطه بین تیپ شخصیتی مدیران (بر اساس شاخص میرز- بریگز) و سبک رهبری آنان (بر اساس مطالعات میشیگان) را مورد بررسی قرار دهد. جامعه آماری تحقیق تمامی مدیران و روسای دفتر مرکزی شرکت انتقال گاز ایران را در بر می‌گیرد، که به صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفتند. جهت گردآوری داده‌های لازم، علاوه بر مطالعات کتابخانه‌ای از پرسشنامه‌های محقق ساخته نیز استفاده شد. بر ای ...