عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 229

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سنجش نگرش مصرف کنندگان، دربسیاری از موقعیت های بازاریابی عاملی محوری محسوب می شود. استراتژی تقسیم و بخش بندی بازار، غالباً بر مبنای اطلاعات مربوط به طرزفکرها است. تعیین نگرش بخش های مختلف بازار، در توسعۀ استراتژی موضع سازی یا جایگاه یابی محصول ضروری می باشد. با وجود روند رو به رشد افزایش تقاضا و نرخ رشد بازار شامپو، شرکت های تولیدکنندۀ ایرانی با واردات گسترده و روند روزافزون رقابت و تغییر و تنوع در خواسته های مشتریان مواجه هستند. از این رو، شناسایی عوامل مؤثر بر نگرش و رفتار ...

امروزه در دنیای مدرن، تقریباً تمام افراد در معرض تبلیغات و دیگر فعالیت های ارتباطی قرار می گیرند. نقش و اهمیت تبلیغات در دنیای امروز بر کسی پوشیده نیست. تبلیغات در تجارت و بازاریابی رشد فزاینده ای داشته است و به یک تجارت بزرگ تبدیل شده است. تأثیر تبلیغات بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری نیز، یکی از مسائل بسیار مهم در قلمرو تبلیغات است. لذا هدف از تحقیق حاضر این است که میزان تأثیر جاذبه های تبلیغات تلویزیونی همراه اول و ایرانسل بر نگرش نسبت به نام و نشان تجاری این دو شرکت را ب ...

تعاونی‌ها به‌عنوان بسترساز مشارکت در عرصه‌های مختلف اقتصادی- اجتماعی، از عالی‌ترین مظاهر تجلی مردم‌سالاری محسوب می‌شوند. بخش اول پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت نسبی بخش‌های سه گانه‌ی اقتصادی کشور (دولتی، تعاونی و خصوصی) و انتخاب بخش بهینه‌ و مطلوب بر اساس دیدگاه‌های اقتصادی، اجتماعی و مدیریتی انجام گرفت. داده‌های مورد نیاز با استفاده از پرسشنامه‌ای محقق‌ساخته از متخصصان علوم اقتصادی، علوم اجتماعی، ترویج کشاورزی و توسعه‌ی روستایی بدست آمد و با استفاده از نرم‌افزار Expert Choice ...

سئوال اصلی در تحقیق حاضر، شناخت نگرش جوانان به مشاغل خصوصی-‌دولتی و یدی-غیریدی و عوامل موثر بر آن می‌باشد. مبنای نظریه این تحقیق، نظریه‌های تکوین نگرش می‌باشد.‌ جامعه آماری تحقیق، جوانان بیکار منطقه 3 شهر تبریز است. شیوه نمونه‌گیری ترکیبی، از طبقه‌ای و خوشه‌ای چند مرحله‌ای است. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران، 125 نفر بدست آمد. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که نگرش نسبت به مشاغل دولتی مثبت‌تر از خصوصی و نسبت به یدی بیشتر از غیریدی است. از بین متغیرهای مستقل موثر بر نگرش ...

در این تحقیق در جستجوی بررسی تاثیر رسانه های نوین (ماهواره و اینترنت)بر هویت جنسیتی در بین زنان هستیم بررسی مفهوم هویت جنسیتی بر اساس دیدگاه نظری جنکینز و نظریه استفاده و خشنودی کاتز از رسانه ها،چارچوب اصلی این تحقیق را شکل می دهد. سوال اصلی تحقیق عبارت بود از :آیا استفاده از رسانه های نوین بر نگرش افرادبه هویت جنسیتی تاثیردارد؟ وسوالهای فرعی تحقیق عبارت بودند از: 1- آیا بین انگیزه استفاده از رسانه های نوین و نگرش به هویت جنسیتی رابطه وجود دارد؟2- آیا بین دسترسی به رسانه های ...

این پژوهش به منظور سنجش نگرش جوانان (18 تا 29 سال) به مواد اعتیادآور شایع در ایران و شناسایی عوامل موثر بر آن، صورت گرفت. در این راستا از یک سو با مصاحبه با متخصصین و شناسایی 5 ماده‌ی «کرک، تریاک، شیشه، حشیش، ترامادول» به عنوان مواد اعتیادآوری که در حال حاضر در ایران بیشتر مورد مصرف قرار می‌گیرند، جهت سنجش نوع نگرش جوانان به این مواد، و از سوی دیگر با در نظر گرفتن چارچوبی تلفیقی از نظریات مانهایم، زایونک، بندورا، جسر، کرچ و کرچفیلد و بالاکی، اوتینگ و بوویس و فیش‌باین و آجزین، ...

این پژوهش به بررسی نگرش زنان به حقوق و تکالیف شهروندی و عوامل موثر بر آن می پردازد. جامعه آماری زنان بین 20-55 سال شهر کرمانشاه می باشند که از این تعداد 335 نفر با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه انتخاب شده اند. هدف از انجام این پژوهش توصیفی - تبیینی بررسی میزان آگاهی زنان شهر کرمانشاه از حقوق و تکالیف شهروندی و تاثیر عوامل سن، تحصیلات، تاهل، شغل پاسخگویان و شغل همسر و مذهب بر این آگاهی می باشد هدف بعدی بررسی "نگرش جنسیتی" زنان شهر کرمانشاه نسبت به حقوق و تکالیف شهرون ...

موضوع این پایان نامه، بررسی نگرش زنان باردار نسبت به سقط جنین عمد می باشد. این پدیده، از مهمترین معضلاتی است که سلامت زنان را تهدید می کند. زنان به دلیل ایجاد فاصله سنی در بین فرزندان و شکست در روش های پیشگیری، به سقط های غیرایمن متوسل می شوند. تأثیرات جسمی و روحی سقط جنین بر زنانی که آن را تجربه می کنند و نیز تأثیر شرایط فرهنگی و اجتماعی در رابطه با شکل گیری یا تغییر نگرش زنان نسبت به سقط جنین؛ توجه به این مسئله را در میان زنان بیش از پیش آشکار می کند. هدف تحقیق، بررسی رابطه ...

آپارتمان نشینی مانند بسیاری از دیگر مظاهر شهرنشینی، بیش از آنکه از دل جامعه ما جوشیده باشد از غرب مورد اقتباس قرار گرفته است.گسترش روزافزون این پدیده می تواند پیامد های مثبت ومنفی زیادی به همراه داشته باشد.در جامعه ما چون زنان معمولا کمتر از مردان شاغلند وبیشتر در محیط خانه وآپارتمان هستند، بنابراین تجربه زندگی در این محیط ها باعث شکل گیری نگرش خاصی نسبت به آپارتمان نشینی در ذهن آنها میگردد. از آنجا که نگرش ها می توانند روی رفتار،سلامت روانی وذهنی افراد،روابط اجتماعی ،استحکام ...