عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 37

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحقیق حاضر که از نوع مطالعه ی موردی است به بررسی نگرش دانشجویان و اساتید ایرانی نسبت به استفاده ی موثر از زبان اول (فارسی) و زبان دوم (انگلیسی) در کلاس های زبان انگلیسی عمومی در سطح دانشگاه می پردازد. دو گونه پرسشنامه به انضمام 10مصاحبه با اساتید که به صورت تصادفی از جامعه ی اماری انتخاب شده بودند در این مطالعه به کار گرفته شده است.شرکت کنندگان در این تحقیق 345 دانشجو و 25 استاد از دانشگاه گیلان می باشند.نتایج نشان می دهند که دانشجویان ایرانی به موثر بودن زبان اول معتقدند. تو ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی مقایسه ای ادراک ها و نگرش های دختران مجرد شهر بندرعباس نسبت به ازدواج و پیامدهای تجرد از دیدگاه آنان است. آزمودنی های این مطالعه که با روش توصیفی ـ تحلیلی انجام گردید ،651 نفر بودند که با استفاده از روش نمونه گیری غیر احتمالی در این مطالعه شرکت کردند. ابزارهای این پژوهش یک پرسشنامه اطلاعات جمعیت شناختی ، یک پرسشنامه محقق ساخته نگرش نسبت به ازدواج و تجرد بود. یافته های این مطالعه نشان داد که 77درصد از شرکت کنندگان موافق ازدواج و 23درصد مخالف ازدواج می ب ...

مد، زبانی از نشانه‏ها و نمادهاست. یعنی شبکه‏ای از روابط اجتماعی که متضمن ارزش‏ها و هنجارهاست و نیازی را برآورده می‏سازد. جوانان بنا به مقتضیّات سنی و نیازهای گوناگونی که دارند، بیشتر از دیگران در معرض جریان مدگرایی قرار می‏گیرند. هدف تحقیق حاضر بررسی میزان سازگاری جوانان 18 تا 29 ساله‏ی شهر اهواز و والدین‏شان در زمینه‏ی مدگرایی و برخی از عوامل اجتماعی موثّر بر آن بوده است. روش تحقیق این پژوهش پیمایشی و شیوه‏ی گردآوری داده‏ها، استفاده از پرسشنامه‏ بوده است. جامعه‏‏ی آما ...

جوانان روستایی به عنوان آینده سازان جوامع روستایی و مولدان آینده برای تأمین مواد اولیه و فرآورده های غذایی، از مهم ترین گروه های تأثیر گذار بر آینده کشور و توسعه بخش کشاورزی قلمداد می شوند. به منظور استفاده از توانایی ها و قابلیت های آن ها در راستای توسعه روستایی و کشاورزی لازم است که آن ها مناطق روستایی را برای ادامه زندگی خویش برگزینند. این در حالی است که روند حاضر، خروج روز افزون آن ها را از نواحی روستایی نشان می دهد. بر اساس سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1385، در استان فا ...

هدف اصلی این پژوهش اثربخشی آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش عوامل خطرساز در دانش آموزان پسر در معرض خطر بوده است. در این تحقیق دو گروه آزمایش و کنترل شرکت نمودند و در وضعیت نگرش به مصرف مواد، احساس افسردگی، جرأت مندی، خودکنترلی و هیجان خواهی مورد مقایسه قرار گرفته اند. روش این پژوهش نیمه آزمایشی است و گروه آزمایش طی 8 جلسه تحت آموزش مهارت های زندگی قرار گرفته اند. جامعه مورد نظر در این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان پسر پایه سوم متوسطه در معرض خطر که تعداد آنها در حدود 400 نفر برآور ...

این تحقیق جهت بررسی نظر مربیان بهداشت ومعلمان مدارس ابتدایی در مورد اهمیت رفتارهای ارتقاء سلامت برای دانش آموزان مقطع ابتدایی و مقایسه آن با استانداردهای موجود سازمان بهداشت جهانی در سال تحصیلی 87-88 انجام شده است . جامعه آماری این تحقیق مربیان بهداشت مدارس ابتدایی ومعلملن مدارس مقطع ابتدایی شهر کرمان بوده است روش تحقیق توصیفی ، تحلیلی می باشد.روش جمع اوری اطلاعات مطالعات کتابخانه ای مشاهده عینی مدارس ،منابع ایترنتی و پرسشنامه محقق ساخته بوده است. در این تحقیق دو پرسشنامه م ...

تحقیق پیش رو، با در نظر داشتن این واقعیت که شرایط و احکام مالی و اقتصادی دین اسلام در جهت بهبود روابط تجاری و ارتقای فعالیت‌های اقتصادی وضع گردیده، باهدف کاربردی نمودن این الزامات و معیارها طرح‌ریزی گردید. در ارتباط میان فقه اسلامی (فقه شیعه) و فعالیت‌های تجاری و اقتصادی اشخاص حقوقی، فرآیند مهمی وجود دارد که نسبت به کارکردهای آن در این حوزه توجه چندانی نشده است. سیستم حسابداری و گزارشگری با استفاده از کارکردها و ظرفیت بالقوه‌ی خود، می‌تواند نقش مهمی درزمینه‌‌ی کاربردی نمودن ف ...

دنیا به سرعت در حال تغییر است. سرعت تغییرات در فناوری و رشد نوآوری‌های سازمانی، دلیل محکمی برای تمرکز سرمایه گذاری سازمان‌ها در آموزش کارکنان و اقدام برای بهسازی و بالندگی آنان به شمار می‌آید. یک مدیر سبک رهبری خود را با این هدف انتخاب می‌کند که بتواند به عنوان یک رهبر، بیشترین میزان اثربخشی را داشته باشد. مسلما گزینش درست یک سبک رهبری می‌تواند تحقق هدف‌های فرد، سازمان و جامعه را به دنبال داشته باشد. ولی اینکه مدیران با استفاده از چه سبک‌های رهبری می‌توانند بیشترین نفوذ را دا ...

مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر گرایش به فرزندآوری در بین کارکنان زن سازمان صدا و سیما می‌پردازد که تحت تأثیر متغیرهای زمینه‌ای مانند سن، تحصیلات و محیط زندگی فرد به تبیین تفاوت‌ها پرداخته است. منبع داده‌های مطالعه پیمایشی بوده و نتایج این پژوهش با توجه به پاسخ 374 نفر به پرسشنامه‌های تهیه شده در بین کلیه زنان 18 تا 48 ساله حداقل یکبار ازدواج کرده در سازمان صدا و سیما در بهار سال 1391 گرداوری شده است. جمعیت‌شناسان مطالعه باروری و فرزندآوری را به عنوان یکی از وقایع مهم و پد ...