عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 41

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی اثر بخشی آموزش راهبرد فراشناختی حل مسئله و اصلاح چرخه ی افکار بر رضایتمندی روانی و باورهای غیرمنطقی دانش آموزان دختر 20-15 ساله کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال 1388 در شهر تهران صورت گرفته است. در این پژوهش که با روش شبه آزمایشی و طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شده، آزمودنی ها شامل 40 نفر از دانش آموزان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی در شهر تهران می باشند که با روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه آزمایش با 20 نفر و گروه کنتر ...

پدیده مهاجرت از روستا به شهر با تمرکز بر پیامدها و مشکلات متعدد اجتماعی و اقتصادی در روستاها و شهرها بیش از دهه های گذشته مورد توجه محققان قرار گرفته است. به رغم این توجه، پدیده مهاجرت هنوز از مباحث رایج در توسعه جوامع روستایی می باشد. تعریف مهاجرت روستایی به بسیاری از جنبه ها و ویژگی های جمعیت مربوط می شود. درمدل های نظری حرکت جمعیت، زمانی مهاجرت محسوب می شود که روستاییان، خانه یا بازار کار خود را ترک کرده و در جای دیگری اسکان یابند. تحقیقات انجام شده در خصوص مهاجرت روستایی ...

سيستم‌هاي الکترونيکي مانند دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، پرداخت الکترونيکي و اخيرا راي گيري الکترونيکي روز به روز در حال نفوذ در زندگي روزمره مردم هستند، اصطلاح راي گيري الکترونيکي طيف وسيعي از نوآوري در نحوه راي گيري را شامل مي شود. با توجه به اين که سمت و سوي فناوري درجه‌ات پيشرفت در فناوري‌هاي سيار و قابل حمل مي باشد، در مقوله راي گيري الکترونيکي، راي گيري مبتني بر تلفن همراه اهميت ويژه‌اي مي يابد.در حال حاضر راي گيري‌هاي مبتني بر تلفن همراه در ايران بيشتر به عنوان نظ ...

سيستم‌هاي الکترونيکي مانند دولت الکترونيکي، تجارت الکترونيکي، پرداخت الکترونيکي و اخيرا راي گيري الکترونيکي روز به روز در حال نفوذ در زندگي روزمره مردم هستند، اصطلاح راي گيري الکترونيکي طيف وسيعي از نوآوري در نحوه راي گيري را شامل مي شود. با توجه به اين که سمت و سوي فناوري درجه‌ات پيشرفت در فناوري‌هاي سيار و قابل حمل مي باشد، در مقوله راي گيري الکترونيکي، راي گيري مبتني بر تلفن همراه اهميت ويژه‌اي مي يابد. در حال حاضر راي گيري‌هاي مبتني بر تلفن همراه در ايران بيشتر به عنوان ...

هدف این پژوهش بررسی رابطۀ بین رشته های تحصیلی با سبک های یادگیری و نگرش نسبت به رشته تحصیلی در دانشجویان بود. جامعه پژوهش متشکل از دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه فردوسی مشهد در سال تحصیلی 86-85 بود. با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای تعداد 300 نفر از دانشجویان در سه گروه تحصیلی علوم انسانی(پسر23، دختر76) فنّی ـ مهندسی(پسر44، دختر48) و کشاورزی (پسر12، دختر88) انتخاب شدند. از پرسشنامۀ سبک یادگیری کلب (1984) که دارای 12 سوال است و پرسشنامۀ سنجش نگرش تحصیلی که دارا ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین سبک های دلبستگی و نگرش افراد به عشق و تأثیر آنها بر معیارهای ازدواج پرداخته است. نمونه پژوهش شامل 313 دانشجوی مجرد دانشگاههای جامع شهر تهران است که از طریق نمونه گیری غیر تصادفی در دسترس انتخاب شدند. داده های تجربی توسط پرسشنامه سبک های دلبستگی بزرگسالان و مقیاس نگرش های مربوط به عشق و پرسشنامه سنجش ارزش های ازدواج جوانان ایرانی جمع آوری شد. با تحلیل آماری داده ها (همبستگی پیرسون، تحلیل رگرسیون چندمتغیری) مشخص شد که ارتباط معنی داری بین نمرات سب ...

پژوهش حاضر به بررسی میزان پذیرش فرآیند محوری به منظور پیاده سازی مهندسی مجدد فرآیندها در شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی پرداخته است. این پژوهش از نظر هدف از نوع پژوهش های کاربردی و از لحاظ گردآوری اطلاعات، توصیفی و از نوع تحقیقات پیمایشی می باشد. جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارکنان ستادی شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی در سه بخش مدیریت امور اداری ، امور مالی، امور برنامه ریزی تشکیل می دهند که تعداد آنها برابر با 341 نفر می باشد.از این میان تعداد 125 نفر به عنوان نمونه با شیوه ...

هدف این پژوهش، مطالعه رفتار افراد در هنگام مواجهه با یک پدیده نوین فناورانه بوده است. موفقیت در پیشبرد و اشاعه فناوری های نو در سطح گسترده و در سیستم های اجتماعی به واکنش افراد در قبال آنها بستگی دارد. هنگامی که یک فناوری نو برای انجام بهتر کارها عرضه شود، کسانی به آن توجه نموده و می خواهند از آن استفاده نمایند. با بکارگیری فناوری، سودمندی آن برای افراد آشکار می شود و در باره ی سهولت بکارگیری فناوری، افراد به یک ادراک می رسند. این دو نکته بر نگرش فرد نسبت به فناوری تاثیر گذاش ...

یکی از مهمترین ابعاد توسعه روستایی وشاید بتوان گفت مهمترین بعد آن، مدیریت روستایی است که نقش بسیار مهمی در هماهنگی فعالیتهای توسعه روستایی بر عهده دارد. مدیریت روستایی در ایران دارای سابقه طولانی می باشد، با این حال هیچ عاملی در عدم موفقیت برنامه های توسعه روستایی مهمتر از عدم درک صحیح از مدیریت روستایی و ویژگی‌های آن و همچنین تفاوت میان شهر و روستا و در نتیجه تفاوت در نحوه اداره آنها نیست. با نگاهی به سیر تحول مدیریت روستایی در ایران می توان دریافت که در رابطه با مدیریت جوام ...