عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت‌های آموزشی و تکمیل کننده فعالیت‌های معلمان است، و ارزیابی مهارت‌های بالینـی از مهمترین موارد ارزشیابی دانشجویان پرستاری به شمار رفته و اصلاح آن رابطه مستقیم با ارتقا کیفیت اموزشی این نظام دارد. هدف: مقایسه دو روش ارزشیابی بالینی ساختاری عینی(Objective Structured Clinical Evaluation) و سنتی بر میزان رضایت دانشجویان پرستاری بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه مداخله ای کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رشت، در مرکز آموزشی درمانی ک ...

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

از جنبه‌های بسیار مهم در آموزش پزشکی توجه به شیوه‌های مختلف آموزشی و همچنین ارزیابی برنامه آموزشی است. در شرایط فعلی کشور ما انجام پژوهشهای کاربردی در گستره آموزش پزشکی از اولویت خاصی برخوردار است و استفاده از نظرات دانشجویان می‌تواند در بهبود کیفیت آموزش نقش عمده‌ای داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر به عنوان کاری در زمینه ارزیابی فرایند بررسی وضعیت آموزش پزشکی در 3 گروه آموزشی دانشگاه بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات یک پرسشنامه خودایفا مشتمل بر 12 سوال با انواع مختلف بوده که در ...

چکیده ندارد.