عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 32

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

خسارت در شریان حیاتی برق با بعضی شریان‌های حیاتی تفاوت قابل توجهی دارد. به دلیل نقطه‌ای بودن اغلب خسارات، ایجاد قطعی برق در اثر بحران‌ها به معنی خرابی کامل شبکه برق نبوده و معمولاً امکان برگشت به حالت عادی وجود دارد. سرعت برقراری مجدد شریان حیاتی برق بستگی به بزرگی خسارات و میزان آمادگی نیروهای عمل‌کننده دارد. آمادگی را می‌توان با تمرین افزایش داد و مانورهای عملیاتی از مهمترین تمرین‌ها می‌باشند که به دلیل هزینه برگزاری مورد کم رغبتی مدیران می‌گردد و این باعث پایین آمدن سطح آم ...

انرژی در بهبود رفاه اجتماعی و اقتصادی بسیار موثر بوده و به عنوان فاکتوری کلیدی در کاهش فقر و افزایش سطح استاندارد زندگی تلقی می‌گردد. از این جهت انرژی، نقشی اساسی در ابعاد مختلف توسعه‌ی پایدار داشته و به عنوان محرکی در جهت رشد جنبه‌های مختلف آن می‌باشد. با توجه به افزایش نگرانی‌های مربوط به تغییرات آب‌وهوایی و نیاز به تضمین امنیت انرژی در جهان، بسیاری از کشورها بیش از پیش متوجه نقش حیاتی انرژی‌های تجدید‌پذیر شده‌اند. انرژی‌های تجدیدپذیر نسبت به منابع دیگر انرژی، اثرات مخرب کم ...

طبیعت پیچیده مسائل منابع آب نیازمند روش‌های جدیدی است که دیدگاه‌های فنی، اقتصادی، زیست محیطی، اجتماعی و منطقی را دریک قالب بهم پیوسته گرداوری نماید. این همان مفهوم مدیریت جامع آب است. هدف از این تحقیق بررسی تأمین تقاضای بخش‌های مختلف در حوضه مورد‌نظر و ارزیابی سیاست‌های مختلف مدیریتی می‌باشد. برای رسیدن به این اهداف در این رساله ، از روش‌های شبیه سازی سیستم‌های منابع آب با کمک نرم افزار WEAP استفاده شده است. ابتدا هندسه حوضه مورد مطالعه به کمک نرم افزار شبیه-سازی می‌شود. د ...

با افزایش روزافزون سرعت، گستردگی و پیچیدگی تغییرات در فضای کسب‌وکار امروزی، سازمان‌ها برای تضمین بقای بلندمدتشان، نیاز به روش‌هایی از برنامه‌ریزی دارند که پاسخ‌گوی عدم-قطعیت‌های حاصل از این تغییرات سریع و پیچیدهباشد. توانایی یک شرکت برای مقابله با عدم-قطعیت‌ها و انطباق سریع با تغییراتی که در آینده رخ خواهد داد یک عامل اساسی برای رسیدن به موفقیت است. به همین دلیل مدیران به‌طور فزاینده‌ای طراحی سناریو را جایگزین تکنیک‌های پیش-بینی نموده‌اند.سناریوها، مدیران شرکت را قادر به شناس ...
نمایه ها:

برنامه ریزی سناریو روشی غالبا کیفی است که در اجرا به جای آن که بر متخصصان سناریو تکیه داشته باشد به مدیریت سازمان متکی می باشد. هدف اصلی سناریوها شناسایی روندهای موجود و عدم قطعیت ها و ترکیب کردن آن ها به صورت تصاویری از آینده می باشد. در پژوهش حاضر به معرفی تکنیک نگاشت شناختی فازی پرداخته می شود، و ضمن برشمردن برخی ویژگی های نقشه های شناخت که در بهبود سناریوها موثر هستند، الگویی برای استفاده از نقشه های شناخت فازی به عنوان ابزاری برای استخراج و ساختاردهی به مدل های ذهنی افرا ...

یکی از دیدگاههای موثر برای توسعه سیستم و نرم افزار، توصیف دینامیک سیستم با استفاده از سناریو است. هر سناریو مانند پنجره ای است که فقط بخشی از تعاملات بین وب سرویس ها را از طریق آن می توان مشاهده نمود. در نتیجه به منظور داشتن رفتار هر وب سرویس به صورت مجزا ما نیاز به یک مکانیزم برای نمایش رفتار هر وب سرویس به صورت یک موجودیت منفرد داریم. این جایی است که مدل های رفتاری به تهیه یک مدل برای هر وب سرویس کمک می کنند. ما ابتدا ترکیب وب سرویس ها را بر اساس سناریوها توصیف می نمائیم و ...

هدف این تحقیق ارائه روشی برای تخصیص و بهینه کردن مصارف آب در حوضه دز با استفاده از مدل WEAP می‌باشد. اطلاعات مربوط به سیستم‌های منابع آب در حوضه دز از جمله مقدار مصرف بخش‌های کشاورزی، شرب و صنعت، میزان بارندگی و همچنین اطلاعات مربوط به دبی رودخانه‌ها مربوط به سال‌های آبی 88-87 تا 93-92 جمع‌آوری شد. مدل مفهومی حوضه برای مدل WEAP تعریف و در نهایت مدل برای بخشی از داده‌ها کالیبره و برای بخشی دیگر اعتبارسنجی گردید. سپس برای دوره پیش‌بینی که از سال 1394-1393 تا سال 1403-1402می-با ...
نمایه ها:
تخصیص | 

بررسی وشناخت آینده یکی از نیازهای اسای سازمان های امروزی برای بقا در محیط به شدت رقابتی و با تغییرات گسترده می باشد. مقاله ی حاضر در نظر دارد با بررسی مبانی نظری و تحقیقات صورت گرفته در حوزه ی طراحی سناریو به عنوان یکی از مهم ترین روش های آینده پژوهی، ضرورت شناخت و برری آینده ی سازمان ها با استفاده با استفاده از این روش را بیان نماید. پس از مطالعه و بررسی تحقیقات انجام شده در این زمینه، نا کارآمدی روش های پیش بینی تک نقطه ای، افزایش عدم قطعیت های محیطی، ارزیابی و تدوین استرات ...

سندچشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران که تصویری آرمانی از آینده است، انگشت اشاره و مسیر ترسیمی انرژی دهنده به تلاش های مرحله ای برای تحقق آمال و آرزوهای ملت طی 20 سال آینده است؛ اما به زعم برخی کارشناسان و اهل فن، نباید از چالش های پیش روی این سند، غافل بود. این مطاله با استفاده از روش » آینده پژوهی « با بهره گیری از تکنیک دلفی و با نظرسنجی از خبرگان، به تبیین چالش های پیش روی سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران و همچنین طراحی چند سناریو برای شرایط آتی کشور پرداخ ...