عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه آلودگي زيستگاه هاي آبي پديده اي جهاني است که خصوصا در کشورهاي در حال توسعه که اغلب فاضلاب هاي صنعتي بدون تيمار يا با تيمار جزئي دفع مي شوند بسيار نگران کننده است. سميت نسبتا بالاي فاضلاب هاي صنعتي براي ارگانيسم هاي زنده، به ويژه گياهان، بزرگترين نگراني است چرا که آنها اکوسيستم هاي آبي را پاک مي سازند. يکي از اين صنايع صنعت نساجي است. پساب نساجي داراي رنگ، جريان هيدروليک متغير، pH، دما، BOD،COD ، TDS3 بالايي مي باشد و انواع مختلف رنگ ها در نساجي به کار مي روند . فاضلاب ...

پسته Linnaeus vera Pistacia یکی از محصولات کشاورزی است که از دیرباز در نقاط مختلف ایران کشت می‌شده است (صداقتی و همکاران، 1388)، از آفات کلیدی پسته که در سراسر پسته‌کاری‌های کشور حضور دارند و معمولا خسارت اقتصادی به گیاه و محصول پسته وارد می‌کنند، می‌توان به پسیل معمولی پسته Agonoscena pistaciae Burckhardt and Lauter اشاره کرد. برای مهار خسارت این آفت گاهی درختان پسته تا شش مرتبه در سال سم‌پاشی می‌شوند، بنابراین، گسترش و طغیان این آفت، ضرورت بازنگری در کنترل شیمیایی برای کاه ...

هدف از انجام این تحقیق، اجرا و بهینه‌سازی یک روش ساده، حساس و دقیق کروماتوگرافی مایع با کارکرد عالی(HPLC) جهت آنالیز کمی و کیفی همزمان چندین بنزودیازپین (کلردیازپوکساید، دیازپام، کلونازپام، میدازولام، فلورازپام و لورازپام) در نمونه‌های نوشیدنی‌های غیرالکلی جهت آنالیزهای قانونی و بالینی می‌باشد. آماده‌سازی نمونه‌ها طی یک مرحله ساده و با تنظیم pH با استفاده از پتاسیم هیدروکساید و فیلتر نمودن آن انجام پذیرفت. جداسازی کروماتوگرافی با استفاده از ستون Highchrom C-18 column (250mm×4 ...

بالتوری سبز یکی از دشمنان طبیعی مهم پسیل پسته در باغات پسته کرمان می باشد. در این تحقیق سمیت حشره کش های هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی لاروهای سن یک بالتوری سبز Chrysoperla carnea (Stephens) در آزمایشگاه و در اتاقک رشد با شرایط دمایی 1 26، رطوبت نسبی 5 70% و دوره ی نوری 16 ساعت روشنایی و 8 ساعت تاریکی بررسی شد. از روش زیست سنجی به روش آلوده سازی پوره پسیل پسته باغلظت های مختلف سم استفاده گردید. مقادیر LC50 برآورد شده برای هگزافلومورون و فلوفنوکسورون روی لارو سن اول بالتوری ...

کنه قهوه‌ای مرکبات Kelin) Eutetranychusorientalis ) یکی ازآفات به شدت پلی فاژاست و باعث خسارت‌های جدی روی محصولات کشاورزی می‌شود.درپژوهش حاضراثرکشندگی عصاره‌ی گیاه چریش indica Azadirachta بر روی کنه‌ی قهوه‌ای مرکبات انجام شد.عصاره گیری از میوه‌ی این گیاه با کمک حلال اتانول 95% انجام شد. آزمایش‌های زیست سنجی بر روی برگ‌های هم سان پرتقال و در دمای 2±28 درجه سانتی-گراد و رطوبت نسبی 5 ±40 درصد و دوره روشنایی8:16 به روش غوطه وری انجام شد. برای تعیین اثرات زیر‌کشندگی از غلظت Lc25 ...

شته جالیز( Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae یکی از مهم‌ترین شته‌های خسارت‌زا در گلخانه‌ها و مزارع است. زنبور پارازیتوئید(Aphidius matricariae Haliday (Hymenoptera: Braconidae) از جمله پارازیتوئیدهای مهم این شته محسوب می‌شود. در این مطالعه اثرات کشندگی و زیرکشندگی حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید، پیریمیکارب و صابون حشره‌کش پالیزین® روی شته A. gossypii و پارازیتوئید آن A. matricariae در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. اثرات کشندگی حشره‌کش‌های ایمیداکلوپرید و پیریمیک ...

شته خردلLipaphis erysimi (Kal.) (Hemiptera: Aphididae) از مهمترین آفات کلزا در مزارع استان خوزستان می‌باشد. زنبور پارازیتوئید (Hymenoptera: Braconidae) Diaeretiella rapae (MIntosh) از مهمترین عوامل کنترل بیولوژیک شته خردل محسوب می‌شود. در این تحقیق اثرات کشنده و زیرکشنده دو حشره‌کش رایج پیریمیکارب و تیامتوکسام روی شته خردل با روش غوطه‌وری برگ مورد بررسی قرار گرفت. غلظت‌های کشنده و حدود اطمینان آن‌ها در سطح 95 درصد با استفاده از روش پروبیت برآورد گردید. براساس نتایج، هر دو ...

افزایش تولیدات و محصولات نانو به ناچار منجر به افزایش نانومواد می‌شوند که به طور عمدی یا اتفاقی وارد محیط می‌شوند. محیط‌های آبی که بسیار آسیب‌پذیر هستند محل رسوب و تجمع بسیاری از این نانوذرات هستند. هدف از انجام این تحقیق ارزیابی اثرات نانوذرات نقره و نیترات نقره بر برخی شاخص‌های خون‌شناسی و بافت‌شناسی عروس‌ماهی اصفهانی (Petroleuciscus esfahani) بود. برای این منظور 100 قطعه عروس‌ماهی اصفهانی با میانگین وزنی 26/4±1/3 گرم و طولی 12/5± 0/33سانتی‌متر(Mean±SE) از محیط طبیعی صید و ...

کفشدوزک Hippodamia variegataیکی از دشمنان طبیعی پسیل پسته است. سم شناسی دموگرافیک یکی از روش‌های عمومی برای ارزیابی اثرات زیر کشندگی آفتکش‌ها روی دشمنان طبیعی است. با توجه به مصرف دو آفت کش هگزافلومرون و اسپیرودایکلوفن در باغات پسته، در این پژوهش اثرات جنبی این دو آفتکش روی شاخص‌های زیستی و پارامترهای جمعیت مرحله تخم کفشدوزک Hippodamia variegata در شرایط کنترل شده (دمای1± 26 درجه سانتی گراد و رطوبت نسبی 5± 65 درصد و دوره نوری 16 ساعت روشنائی و 8 ساعت تاریکی) بررسی گردید. بدی ...