عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در اين تحقيق غلظت جيوه و سلنيم بين دو عنصر در ماهيچه و كبد دو گونه از ماهيان تجاري خليج فارس(Pesttodes erumei ؛ Otolithes ruber)بررسي گرديد. جيوه با دستگاهLECO AMA  (استاندارد ASTM D ) و سلنيم با دستگاه PERKIN ELMER 3030 اندازه گيري شد. تحليل آماري بوسيله نرم افزارSPSS وMini-Tab وExcel انجام شد. ريسک بهداشتي جيوه در نمونه‌ها ابتدا بدون لحاظ اثر سم‌زدايي سلنيم بررسي گرديد. حداكثر غلظت جيوه در بافت خوراكي گونه شوريده (g/g wwµ 41/1) مشاهده شد. ميانگين جيوه در كبد و بافت خوراك ...

موضوع پژوهش حاضر « اثر بخشی سم زدایی، انجمن معتادان گمنام و تلفیق آموزش شیوه های مقابله بااسترس و سم زدایی بر سازگاری اجتماعی زنان معتاد » می باشد. هدف اصلی پژوهش حاضر، تبیین سازگاری اجتماعی بر حسب دریافت آموزش شیوه های مقابله با استرس در زنان معتادی بود که از 2 روش سم زدایی و انجمن معتادان گمنام جهت ترک اعتیاد استفاده نموده بودند. دو جامعه مورد پژوهش عبارت بودند از : الف) 100 نفر از زنان معتادی که جهت ترک اعتیاد به مرکز سرپایی ترک اعتیاد بهزیستی گلستان مراجعه داشتند. ب) 50 ...

استیل ترانسفراز ها آنزیم هایی هستند که یک گروه استیل از دهنده استیل CoA به یک مولکول گیرنده مناسب انتقال می دهند. واکنش استیل ترانسفرازی در بیوسنتز و همچنین سم زدایی از بسیاری متابولیت های ثانویه مانند آنتی بیوتیک ها دخیل است. تریکوتسین ها متابولیت های ثانویه مهمی هستند که توسط قارچ های پاتوژن گیاهی جنس Fusarium از قبیلFusarium sporotrichioides و Fusarium graminearums تولید می شوند. این قارچ ها در ژنوم خود دارای ژن های کد کننده استیل ترانسفرازهای موثر بر تریکوتسین ها هستند. ...

در خصوص اثر مواد مخدر بر میزان عناصر کمیاب گزارشات ضد و نقیضی وجود دارد؛ همچنین مطالعات نشان داده بین مصرف مواد اپیوئیدی و میزان هورمون‌های جنسی در خون ارتباط وجود دارد. هدف این تحقیق بررسی هرچه دقیق تر اثر مواد مخدر و درمان با روش سم‌زدایی با متادون بر روی میزان هورمون‌های جنسی و عناصر روی، مس، منگنز و بور در سرم افراد معتاد در مقایسه با افراد نرمال می‌باشد. 80 مرد کرمانشاهی با سن 18_40 سال، که برای ترک اعتیاد به کلینیک ترک اعتیاد مراجعه کرده‌ بودند. به 4 گروه 20 نفره تقسی ...

هدف از این مطالعه بررسی اثر ژنوتیپ های GSTM1 بر تغییرات هورمون های جنسی کارگران مرد شاغل در پمپ بنزین های شهر شیراز می باشد. مقایسه بین سه هورمون تستوسترون، LH و FSH با در نظر گرفتن ژنوتیپ GSTM1به عنوان یک آنزیم سم زدا انجام گرفت. مطالعه به صورت مورد- شاهدی صورت گرفته است. کل افراد مورد مطالعه 214نفر بودند که ازین تعداد 114 نفر مردان شاغل در جایگاههای پمپ بنزین و 100 نفر مردانی بودند که با ترکیبات بنزینی تماس نداشته اند. میزان هورمون تستوسترون در مردان کارگر(ng/ml4/23 ...

در این پژوهش به منظور تعیین مشخصات جاذب‌های نانوساختار و نانوحفره بنتونیت و بررسی کارایی آن‌هادر سمیت زدایی آفلاتوکسین B1 (AFB1) در شرایط برون‌تنی و درون‌تنی، سه آزمایش طراحی و انجام شد. نمونه‌های جاذب بنتونیتی شامل چهار نوع بنتونیت تولیدی در داخل کشور با نام‌های N1، N2، N3 و N4 و همچنین یک نوع جاذب تجاری وارداتی با نام M بودند. در آزمایش اول نمونه‌های جاذب بنتونیت به لحاظ ویژگی‌های فیزیکی، شیمیایی مانند رطوبت، pH، جذب آب، اندیس رسوب، اندیس تورم و BET و همچنین آنالیزهای دست ...

سرطان سینه یکی از شایع‌ترین سرطان‌ها در میان زنان است. در ایران میزان ابتلا به این سرطان در حال افزایش بوده و سن ابتلا به آن حدودا 10 سال کمتر از سایر کشورها می‌باشد. برهم‌کنش عوامل ژنتیکی و محیطی نقش مهمی در بروز سرطان پستان ایفا می‌کند.گزونوبیوتیک‌ها از جمله عوامل بروز سرطان پستان هستند که مصرف آن‌ها در مناطق شمالی کشور بسیار زیاد است. این مواد به‌طور معمول از طریق سیستم سم‌زدایی از بدن دفع می‌شوند، CYP1A1 یکی از آنزیم‌های مهم مسیر سم‌زدایی است که در بافت های غیر‌کبدی از ج ...

بلایت فوزاریومی سنبله در گندم(FHB) که توسط قارچ Fusarium graminearum ایجاد می شود، از نظر اقتصادی یک بیماری مهم گندم در مناطق مرطوب و نیمه مرطوب جهان به‌ شمار می‌‌آید. این بیماری نه تنها باعث کاهش معنی‌دار عملکرد شده، بلکه کیفیت دانه را نیز به واسطه تولید مایکوتوکسین‌ها تحت تاثیر قرار می‌دهد. دی‌اکسی‌نیوالنول (DON) مهم‌ترین سم تولید شده توسط قارچ در دانه‌‌های آلوده است که برای سلامت انسان و دام مضر می‌‌باشد. DON از طریق مهار سنتز پروتیین-‌های یوکاریوتی میزبان به‌عنوان عامل بی ...

بیماری ویرانگر ایجاد شده توسط قارچ Fusarium graminearum بلایت فوزاریومی سنبله گندم است که علاوه بر کاهش معنی دار عملکرد، قادر است خسارت غیر مستقیمی را از طریق تجمع مایکوتوکسین ها در دانه های برداشت شده وارد سازد که محصول را برای مصرف انسان و دام نامناسب می نماید. بنابراین درک واکنش های متقابل قارچF. graminearum وگیاه برای برای دستیابی به مکانیسم های مقاومت به مایکوتوکسین های حاصل از قارچ، می تواند برای کاهش خسارت های ناشی از این بیماری موثر باشد. دی اکسی نیوالنول(DON) مهم تر ...