عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 141

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اولین آزمایش درتشخیص کیفیت سموم آزمایش پایداری فرمولاسیون آنهادرآب سخت است این آزمایش نشان میدهدکه آیاسمی که بصورت امولسیون کنسانتره میباشدباآب بصورت یک فرمولاسیون یکنواخت وپایدار درمیاید؟ وباسمی که به صورت پودروقابل است درآتش بصورت قابل قبولی درآب معلق میماندیاخیر یکی ازفاکتورهای مهم درایجادیک امولسیون و پایدارویاتعلیق قابل قبول سختی آب مورد مصرف است دراین فاکتور موردبررسی قرار خواهدگرفت وباتوجه به گوناگونی سختی آب موردمصرف درتهیه محلول سموم درمناطق‌کشاورزی کشورپایداری سموم ...

امروزه با افزایش آلودگی های زیست محیطی و تقاضا برای تولیدات سالم، استفاده از سموم شیمیائی در راستای تولید محصولات کشاورزی مورد انتقاد بسیاری از محققان کشاورزی قرار گرفته است. متاسفانه در اکثر کشورهای در حال توسعه حجم قابل توجهی از سموم شیمیائی مورد استفاده قرار می گیرد. از انجایی که بسیاری از این سموم با توصیه کارشناسان نهادهای وابسته به کشاورزی در این کشورها صورت می پذیرد، همواره باید به این نکته توجه داشت که آیا نگرش کلی کارشناسان به استفاده از سموم شیمیائی تاثیری بر توصیه ...

اولین آزمایش در تشخیص کیفیت سموم ، آزمایش پایداری فرمولاسیون آنها در آب سخت است این آزمایش نشان میدهد که آیا سمی که بصورت امولسیون کنسانتره میباشد با آب بصورت یک فرمولاسیون یکنواخت و پایدار در میاید و یا سمی که بصورت پودر و تانل است ذراتش بصورت قابل قبولی در آب معلق میباشد یا خیر یکی از فاکتورهای مهم در ایجاد یک امولسیون یکنواخت و پایدار و یا تعلیق قابل قبول سختی آب مورد مصرف است .در این طرح این فاکتور مورد بررسی قرار خواهدگرفت و با توجه به گوناگونی سختی آب مورد مصرف در نتیجه ...

سمومی که درمنطقه مصرف میشوندویاسموم جدیدی که واردمملکت شده ودرمراحل‌آزمایشی هستند، بایستی ازچندبعدموردبررسی قراربگیرندکه عبارتندازبررسی تاثیرسموم روی آفت عسلک ، بررسی تاثیرسموم روی پرداتورهاوپارازیتهاوبالاخره بررسی تاثیرجنبی سموم روی سایر آفات پنبه .بهمین جهت باتوجه به برنامه آزمایش چندسم جدیددرسالهای آینده ونقش پرداتور وپارازیتهاسعی براین است که بررسیهائی درابعادمذکورانجام وبهترین سم انتخاب وبه مقامات اجرائی ارائه گردد. ...

طرح حاضربصورت بلوکهای کامل تصادفی اجراخواهدشد.فاکتورهای موردنظرشامل زمان مصرف وروزمصرف سموم علفکش فوزیلیدونابواس خواهندبودکه در10 تیمارو 4 تکراردر پلاتهائی به ابعاد 45(3x15 مترمربع) اجراخواهدشد.لازم به تذکراست که دوسم علفکش فوق کارآئی خودرادرکنترل علفهای هرزباریک برگ درطی آزمایشهای چندسال‌اخیرکه توسط محققین آزمایشگاه تبریزانجام گرفته به اثبات رسانده اندوهدف ازاجرای این طرح نیز یافتن بهترین زمان مصرف ومناسب ترین روزمصرف سموم فوق خواهدبودودرجهت تکمیل‌نتایج طرحهای قبلی اجراخواهد ...

گل جالیز به عنوان یکی از پارازیت های گیاهی و خطر ساز، سالانه خسارات قابل توجهی به مزارع گوجه فرنگی و بسیاری از گیاهان زراعی و سبزی و صیفی در استان بوشهر وارد می سازد. مبارزه شیمیایی با این انگل، آنچنان که در مورد سایر علف های هرز کارساز است، برای کنترل گل جالیز موثر نیست و کشاورزان به علت خسارات سنگین این پارازیت، گاهی سال ها به ناچار مزرعه آلوده به این انگل را رها می نمایند. در کشورهای حوزه مدیترانه و ایران، روش های کنترل نسبی این گیاه انگل شامل کنترل بیولوژیک با استفاده از ...

اولین آزمایش درتشخیص کیفیت سموم ،آزمایش پایداری فرمولاسیون آنهادرآب سخت است .این آزمایش نشان میدهدکه آیاسمی که بصورت امولسیون کنستانتره میباشدباآب بصورت یک امولسیون یکنواخت وپایداردرمیاید؟ویاسمی که بصورت پودروتابل‌است ذراتش بصورت قابل قبولی درآب معلق میماندیاخیر؟ یکی ازفاکتورهای مهم درایجادامولسیون پایدارویاتعلیق قابل قبول سختی آب موردمصرف است دراین طرح‌این فاکتورموردبررسی قرارخواهدگرفت .وباتوجه به گوناگونی سختی آب مورد مصرف درتهیه محلول سموم درمناطق کشاورزی کشور،پایداری سموم ...

دراراضی مساعدوسن گیردشت ورامین یاگرمساردومزرعه آزمایشی گندم برابرمعیارهای صحیح اصول مبارزه زراعی باسن درقالب طرحهای آماری کشت نموده وبه ترتیب درمزرعه آزمایشی اول نسبت به ارزیابی حدوددوخسارت آفت درتیمارهای سمپاشی شده ونشده دررابطه باتغییرات تراکم جمعیت آن اقدام میگرددودرمزرعه آزمایشی دوم نیزتاثیرسموم جدیدوموثردرمقایسه باسم متداول منطقه بامنظورنمودن اثرات سوآنهاروی حشرات مفیدموردبررسی قرارمیگیرد. بدین ترتیب ضمن ارزیابی روش صحیح ترمبارزه شیمیائی باسن غلات نسبت به تعیین سموم جدید ...

بدلیل عدم دسترسی به دستگاههای الکترونی ،دقیق ومناسب برای بررسی باقیمانده سموم آلی فسفره اجرای این طرح ،امکان بررسی وتعیین مقدارباقیمانده سموم فسفره رابه روش تین لایرکروماتوگرافی روشن خواهدساخت .دراین طرح بررسی باقیمانده سموم فسفره دیازینون وآزینفوس متیل موردنظرمیباشد. ...