عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 164

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

پژوهش حاضر به منظور بررسی راهکارهای ممکن جهت توسعه صنعت هوانوردی در استان سمنان و گلستان و ارتباط آن با صنعت گردشگری و نحوه تاثیرگذاری این دو صنعت بر یکدیگر صورت گرفته و پرسش نامه تهیه شده توسط محقق به منظور جمع آوری نظرات و دیدگاه کسانی است که از نزدیک با عملکرد و حوزه عملکرد این دو صنعت در ارتباط هستند . فرضیه اصلی مطرح شده در این تحقیق که به بررسی آن می پردازیم عبارت است از : « توسعه پایدار صنعت گردشگری با توسعه صنعت حمل و نقل هوایی استان ارتباط دارد « پس از جمع آوری ...

دورکاری روشی تقریبا نو ظهور برای انجام کار است . ولی متاسفانه در بین سازمان ها و ادارات نتوانسته است به خوبی اجرا شود و نرخ رشد پایینی دارد. هدف از انجام این تحقیق،امکان سنجی پیاده سازی دورکاری در ادارات آموزش و پرورش استان سمنان است.جامعه آماری در این تحقیق کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان سمنان اند که مشتمل بر 600 نفر می باشند.نمونه استفاده شده در این تحقیق که به روش تصادفی طبقه ای انتخاب شده اند 234 نفر از کارکنان ادارات آموزش و پرورش استان می باشند.پس از جمع آوری اطلاع ...

این تحقیق با هدف مطالعه و بررسی عوامل موثر بر فرار مالیاتی از دیدگاه ماموران مالیاتی استان سمنان انجام شد. روش مورد استفاده این پژوهش از نوع توصیفی– پیمایشی است و جامعۀ آماری آن شامل ماموران مالیاتی استان سمنان در سال 1393 می باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان انتخاب شده و روش نمونه گیری، روش نمونه گیری تصادفی ساده می باشد .ابزار پژوهش پرسشنامه ای محقق ساخته بود که پس از اعتباریابی و پایایی سنجی بر روی نمونۀ انتخابی در استان سمنان اجرا شد. این ابزار بر اساس شاخص های مورد مط ...

مراتع کشور با وسعت 90 میلیون هکتار یکی از منابع اساسی و پایه تولید محسوب می گردد که حفظ ،احیاء و توسعه آن،تولید پایدار و مستمر را به دنبال دارد. اما در چند دهه اخیر سطح مراتع و پوشش گیاهی آن دستخوش تغییرات زیادی شده است و تغییر وضعیت مراتع از عالی و خوب به متوسط، فقیروبسیارفقیر، افزایش روند فرسایش خاک و هدر رفت آب و سیلابها را به دنبال داشته است.طرحهای مرتعداری به عنوان واحدهای اجرائی پروژه های اصلاح و احیاء مراتع بوده و کارشناسان اداره منابع طبیعی پس از مطالعه هر مرتع ، عملی ...

روش‏های مختلفی برای محاسبه تبخیر و تعرق مرجع در دنیا ارائه شده استکه معادله فائو- پنمن- مانتیث از جدیدترین و کارآمدترین آنهاست. آنالیز حساسیت پارامترهای ورودی معادله فائو- پنمن- مانتیث برای شناخت درجه تأثیر پارامترهای مختلف اقلیمی بر تبخیر و تعرق مرجع مهم است. این کار علاوه بر شناخت بهتر پدیده تبخیر و تعرق، به شناخت عوامل تأثیرگذار در هر منطقه کمک فراوان می‌کند و می‌توان در مطالعات مشابه از آنها استفاده کرد.در این تحقیق، تأثیر چهار پارامتر اقلیمی بر تبخیر و تعرق در مقیاس زمان ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین رفتارهای مثبت سازمانی و بهره وری نیروی انسانی در آموزش و پرورش استان سمنان می باشد. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، و از نظر روش اجرا توصیفی است. روش جمع آوری اطلاعات میدانی و ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد می باشد. بطوریکه برای اندازه گیری رفتار مثبت سازمانی از پرسش نامه لوتانز و یوسف (2007) استفاده شده است، و سوالات بهره وری کارکنان نیز برگرفته از پرسشنامه (غفوری و صیادی، 1387) است. جامعه آماری تحقیق حاضر معلمان مقطع ابتدایی شهر ...

چکیده نظر به جایگاه مهم عدالت در عملکرد کارکنان سازمان ها، واهمیت شناخت مولفه هایی که موجب ارتقاء عدالت سازمانی می شود، تحقیق حاضر با هدف ارائه الگوی ارتقاء عدالت سازمانی در بانک ملی استان سمنان وبررسی وضع موجود عدالت سازمانی در بانک ملی استان سمنان اغاز گردید.با توجه به این هدف، سوال اصلی فراروی محقق این است که الگوی ارتقاء عدالت سازمانی در بانک ملی استان سمنان چگونه الگویی است؟وایا در وضع موجود عدالت سازمانی در بانک ملی استان سمنان بهینه است؟ به منظور پاسخگویی به این سوال ...

رژیم بعث عراق با هدف ویرانگری و سرنگونی جمهوری اسلامی ایران در 31 شهریور 1359 این کشور را مورد تهاجم همه جانبه قرار داد. این جنگ به مدت 3000 روز به طول انجامید و در طی این دوران مردان و زنان ایران اسلامی در کنار هم برای دفاع از کشورشان به پا خواستند. هر چند که به نقش بانوان در پیشبرد و پیروزی در دفاع مقدس کمتر پرداخته شده است اما هرگز نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. زنان استان سمنان با داشتن الگوی مشارکت زنان در صحنه های نبرد صدر اسلام، و دوران انقلاب اسلامی، ایران تحت ر ...

تحقیق حاضر به بررسی روابط مدیریت تعارضات رفتاری با بهبود عملکرد کارشناسان جهاد کشاورزی استان سمنان پرداخته است. تحقیق از نوع کاربردی و به روش توصیفی، همبستگی می باشد که شیوه اجرای آن به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق کلیه کارشناسان جهاد کشاورزی در استان سمنان می باشند که تعداد آنها 147 نفر می باشد که از این تعداد بر اساس فرمول کوکران، 95 نفر به عنوان نمونه به کمک روش نمونه گیری تصادفی ساده با انتساب متناسب انتخاب شدند. برای تجزیه و تحلی ...