عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پایان نامه یک سیستم عصبی- فازی سلسله مراتبی- مکملی برای کلاسه بندی داده های بسیاربعدی بیان ژن معرفی می شود. در سال های اخیر تکنولوژی ریزآرایه، امکان مانیتورینگ بیان هزاران ژن را بطور همزمان فراهم کرده است. داده های سطوح بیان ژن اطلاعات ارزشمندی در مورد شبکه های بیولوژیک، حالات سلولی و فهم چگونگی رفتار ژن ها دربردارد. یک هدف از تحلیل داده های بیان ژن تعیین چگونگی تأثیر بیان هر ژن منفرد روی بیان ژن های دیگر در همان شبکه ژنتیکی است. هدف دیگر مشخص کردن این نکته است که چگو ...

در این مقاله با استفاده از مدل تجزیه و تحلیل خرابی، خرابی های (خطاهای) بالقوه به همراه علل و اثرات آن شناسایی می شود. سپس جهت اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی برای علل خرابی یک رتبه بندی به کمک عدد ریسک صورت می گیرد. بدیهی است عدد ریسک بالا، بحرانی بودن علل خرابی را نشان می دهد. در این تحقیق سعی شده از روش سلسله مراتبی – فازی جهت رتبه بندی علل خرابی در فضای کیفی و نادقیق فازی استفاده شود. بنابراین با توجه به استفاده از زبان محاوره ای در فضای فازی اختلاف نظر افراد خبره کاهش می یابد ...
نمایه ها:
ریسک | 
فازی | 

مساله میانه محور سلسله مراتبی به ایجاد مسیرهای موجود بین سطوح مختلف و انتخاب مکان محورها در سطوح سلسله مراتب می پردازد با مطالعه دراین بخش دیده شد که کارهای گذشته تنها یک هدف هزینه ایی تاسیس یا مسیریابی را مورد بررسی قرار داده اند. ...

تاکنون بصورت تجربی درخصوص اهمیت و میزان تاثیر گذاری بخشهای مختلف شبکه توزیع برخاموشی و تاثیر گذاری عوامل اصلی همچون طراحی شبکه نحوه نگهداری و تعمیرات و بهره برداری ازشبکه توزیع کیفیت تجهیزات مختلف اظهارنظر و دسته بندی های صورت گرفته است اما درکل این اظهارنظرها ودسته بندی ها براساس یک معیارعلمی و فنی نبوده است دراین مقاله با استفاده ازروش تحلیل سلسله مراتبی فرایندها AHP و مقایسه زوجی بین معیارها و بخشهای مختلف شبکه فشارمتوسط فشارضعیف پستهای توزیع لازم اندازه گیری و سرویس مشترک ...

برنامه ریزی یکی ازموضوع های اساسی هرجامعه برا یدستیابی به وضعیت مطلوب است وجود روشها و الگوهای مختلف برنامه ریزی نشان دهنده فقدان یک روش شناختی مستحکم است مرور ادبیات برنامه ریزی نشانگر وجود دوجریان اصلی برنامه ریزی ریاضی منطقی و برنامه ریزی اعم ازتوسعه ملی و منطقه ای درگستره های گوناگون است به علت کاستی های موجود درهر دو جریان روش شناختی پیشنهادی دراین پژوهش مبتنی بر تلفیقی از دستاوردهای هرجریان و برنامه ریزی راهبردی است دراین پژوهش از تسهیلات نظری علوم و مهندسی سیستم ها با ...