عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 100

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با سلامت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1391می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 170 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد، پرسشنامه یادگیری سازمانی انجمن آموزش و توسعه آمریکا و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بدس ...

رفتار شهروندی سازمانی رفتارهای فرانقشی و خودجوشی است که کارکنان را در وضعیتی قرار می‌دهد که به صورت داوطلبانه فراتر از انتظارات وظیفه و شرح شغل خود عمل نمایند. در این میان شخصیت کارکنان سازمان نقش بسزایی در رفتارشهروندی سازمانی دارد. از طرف دیگر سلامت سازمان نیز مقوله‌ای بسیار حائز اهمیت است که ادامه و بقای سازمان را تضمین می‌نماید. لذا در تحقیق حاضر سعی بر آن شده است تا همبستگی ابعاد شخصیت‌، رفتارشهروندی سازمانی با سلامت سازمانی مورد بررسی قرار گیرد. همچنین متغیر عدالت سازما ...

هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با سلامت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان بوده است و حجم نمونه برابر با 205 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه الف) سلامت سازمانی(هوی و فیلدمن 1996) ب) هوش سازمانی(آلبرچت 2003)ج ) هوش هیجانی(شیرینگ 1996)بوده است. برای انداز ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین ابعاد معنویت در محیط کار بر سلامت سازمانی و اعتماد سازمانی بود. برای رسیدن به این هدف سه بعد معنویت در محیط کار (کار معنادار، احساس همبستگی و همسویی با ارزش‌های سازمان) به عنوان متغیر پیش بین انتخاب شدند. روش این پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمامی پرستاران بیمارستان امام رضای ارومیه تشکیل داده بودند (130نفر) که با استفاده از روش سرشماری تمام پرستاران زن این بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب گردیدند. ابزار گرد آوری ...

براي داشتن جامعه ي سالم بايد سازمان هاي سالم ايجاد كنيم و براي اينكه سلامت سازماني در يك سازمان ايجاد شود ابتدا بايد جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود. لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...

هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد شغلی می باشد. بدین منظور تمامی 70 نفر پرستاران رسمی، پیمانی بیمارستان شهید مطهری انتخاب شدند و توسط پرسشنامه سلامت سازمانی ایمان تمیمی نژاد(1386)، پرسشنامه تعهد سازماني مدل می یر و آلن 1987و پرسشنامه عملكرد شغلي پاترسون 1990 مورد ارزیابی قرار گرفتند. سپس داده ها گرد آوری شد و توسط نرم افزار اماری مورد تجزیه و تحلیل قرارگرفتند. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین سلامت سازمانی و تعهد سازمانی با عملکرد ...

امروزه زندگی همه ی انسان ها با سازمان گره خورده است. مفهومی که به نسب بیانگر مناسبی از وضعیت کلی سازمان است ، سلامت سازمانی است. یکی از پایه های اصلی و شاخص های اصلی سازمان سالم حفظ قابلیت رقابت کردن در محیط رقابتی امروز وتضمین بقاءسازمان از طریق فراگیری دانش مفید و کنار گذاشتن دانش منسوخ وناکارآمد است.باتوجه به نقش دانشگاه ها در توسعه علمی کشور و اهمیت سلامت سازمانی در دانشگاه ها تحقیق حاضر با هدف تعیین رابطه فراموشی سازمانی با سلامت سازمانی با تاکید بر فرهنگ سازمانی به عنوا ...

هدف این پژوهش بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و تعهدسازمانی دبیران مدارس راهنمایی دولتی شهرهمدان بوده است. روش این پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش را کلیه دبیران شاغل در مدارس راهنمایی دولتی نواحی یک و دو شهر همدان در سال تحصیلی 90-1389 تشکیل می دهد که تعداد آن ها 1243 نفربوده اند. از میان این تعداد بر اساس فرمول کوکران و جدول کرجسی و مورگان نمونه ای به حجم 298 آزمودنی(131مرد و 167زن) به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای نسبتی انتخاب شد. به منظورگردآوری داده ه ...

هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی پیش بینی سلامت سازمانی بر اساس ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی مدیران است. جامعه آماری 120 نفر مدیران زن و مرد گروه صنعتی بوده است که کل جامعه آماری به عنوان نمونه مورد بررسی انتخاب گردید. ابزار تحقیق سه پرسشنامه بوده است: پرسشنامه GHQ سلامت عمومی، پرسشنامه NEO-FFI ویژگی های شخصیتی و پرسشنامه سلامت سازمانی . یافته ها نشان داد که از ابعاد سلامت روانی مدیران، دو بعد ناسازگاری جسمی و سوء عملکرد اجتماعی قدرت پیش بینی سلامت سازمانی را دارد. همچنین از میان ...