عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 87

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلامت به معنی فقدان بیماری و نارسایی در ارگانیسم است. رویکرد سلامت سازمانی از لحاظ فهم پویایی های سازمانها و پژوهش و کوشش جهت بهسازی آنها، مزایای علمی قابل ملاحظه ای دارد.برای داشتن جامعه ی سالم باید سازمان های سالم ایجاد شود و برای اینکه سلامت سازمانی دریک سازمان ایجاد شود ابتدا باید جو موجود در آن سازمان شناخته شود. برای تعریف، توضیح وسنجش جو اجتماعی سازمان ها، تلاش های علمی قابل ملاحظه ای در دهه های اخیر صورتگرفته است. یکی از چهارچوب های نظری مشهور و سودمند در این مورد سلا ...

با شناخت وضعیت سلامت سازمانی و عدالت سازمانی، در اداره کل امور مالیاتی، کمبودها، نقاط ضعف مدیریتی، توانایی‌های لازم فکری روشن می‌شود، پژوهش حاضر این موضوع را در یک محیط اداری(سازمان امور مالیاتی آذربایجان شرقی) مورد توجه قرار می‌دهد و با یک رویکرد نگرشی- رفتاری، ابعاد عدالت سازمانی و سلامت سازمانی را از طریق تمایلشان به اعمال تلاش‌های کاری و بر نگرشهای مثبت کارکنان بررسی می‌کند و به این پرسش پاسخ می-دهد که آیا بین ابعاد عدالت سازمانی و سلامت سازمانی با نگرشهای مثبت کارکنان کا ...

هدف این پژوهش تبیین رابطه فرهنگ سازمانی و یادگیری سازمانی با سلامت سازمانی پرستاران مراکز درمانی دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس در سال 1391می باشد. روش این پژوهش توصیفی- همبستگی است. جامعه آماری پژوهش با استفاده از روش تصادفی ساده انتخاب گردیده و حجم نمونه بر اساس جدول مورگان 170 نفر تعیین گردید. جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه فرهنگ سازمانی هافستد، پرسشنامه یادگیری سازمانی انجمن آموزش و توسعه آمریکا و پرسشنامه سلامت سازمانی هوی و فلدمن بهره گرفته شده است. روایی پرسشنامه ها بدس ...

تصمیم گیری مهمترین نقش یک مدیر است و فعالیتی است که مدیران روزانه با آن مواجه هستند. نوع تصمیم گیری بر میزان موفقیت و سلامت سازمانی بی تاثیر نیست. می توان گفت تصمیم گیری عبارت است از انتخاب یک راه از میان راه حل های مختلف. سلامت سازمانی نیز عبارت است از توانائی های سازمان برای بقائ خود و همچنین موفقیت سازمان در برخورد با عوامل مخرب خارجی. هدف از انجام این پژوهش تعیین رابطه ی میان انواع شیوه های تصمیم گیری ( آمرانه، مشورتی و مشارکتی) با سلامت سازمانی می باشد. در این پژوهش ...

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر بیگانگی از کار و سکوت سازمانی بر روی سلامت سازمانی کارکنان دانشگاه های شهرستان ایلام (علوم پزشکی،دانشگاه ایلام، آزاد اسلامی، پیام نور، علوم وتحقیقات، علمی و کاربردی، دانشکده سماء) غیر هیأت علمی انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی –پیمایشی می باشد. جامعه آماری این پژوهش 1050 نفر بودند، که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای- نسبتی تعداد 330 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.نتایج حاصل از تحلیل معادلات ساختاری، حاکی از برا ...

تحقیق حاضر به بررسی نقش سلامت سازمانی و سلامت روانی در کارآفرینی سازمانی در صنایع کوچک فسا در سال 1389 پرداخته است. این تحقیق با روش پیمایشی انجام شد و از بین450 عضو جامعه آماری، با استفاده از روش نمونه گیری دو مرحله ای، 208 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این تحقیق متغیرهای سلامت سازمانی و سلامت روانی به عنوان متغیرهای مستقل و کارآفرینی سازمانی به عنوان متغیر وابسته درنظر گرفته شده است. همچنین متغیرهای جمعیت شناختی ازجمله جنسیت، سن، سطح تحصیلات، سابقه خدمت و پست سازمانی ...

هدف این تحقیق تبیین رابطه بین هوش سازمانی و هوش هیجانی با سلامت سازمانی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان بوده است. روش پژوهش حاضر از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری این تحقیق شامل تمامی کارکنان سازمان تامین اجتماعی شهر کرمان بوده است و حجم نمونه برابر با 205 نفر که به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای انتخاب شدند. ابزار اندازه گیری در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه الف) سلامت سازمانی(هوی و فیلدمن 1996) ب) هوش سازمانی(آلبرچت 2003)ج ) هوش هیجانی(شیرینگ 1996)بوده است. برای انداز ...

هوش سازمانی به منزله پنجره پویای کسب و کار به محیط بیرون است که عملکرد سازمانی را شناسایی می کند، کارایی را افزایش می‌دهد و فرصت‌های ناشناخته را شکار می کند. هوش سازمانی با تمرکز بر درک دانش و یادگیری، موجب خلق سازمان هوشمند می‌شود. سازمانی که یاد می‌گیرد دانش را هوشمندانه مدیریت کند. دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی که منبع اصلی تأمین نیروی انسانی متخصص به ‌حساب می‌آیند و به ‌تبع نیروی انسانی آن همواره باید از سلامت سازمانی لازم برخوردار باشند. بنابراین در این پژوهش تلاش شده تا ...

براي داشتن جامعه ي سالم بايد سازمان هاي سالم ايجاد كنيم و براي اينكه سلامت سازماني در يك سازمان ايجاد شود ابتدا بايد جو موجود در آن سازمان شناخته شود. جو سازمانی سالم و حمایتگر باعث اعتماد بیشتر افراد و روحیه بالای آنان و بالطبع باعث افزایش کارایی کارکنان می شود که افزایش کارایی کارکنان به نوبه خود عامل مهمی در افزایش اثر بخشی سازمان محسوب می شود. لذا هدف این تحقیق، بررسی ارتباط سلامت سازمانی با تعهد سازمانی و درک حمایت سازمانی کارکنان است. تحقیق حاضر توصیفی و از نوع همبستگی ...