عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 149

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سلامتی نعمتی است خدادادی که از ابتدای خلقت، همواره اوقات عمده ای از حیات بشر صرف حفظ سلامتی و مقابله با عوامل تهدید کننده آن گردیده است. سلامتی به دو بعد جسمی و روحی تقسیم می شود و سلامت جسم، تحت تاثیر سلامت روح و روان می باشد. پس اگر انسان از سلامت روح و روان برخوردار نباشد ، سلامت جسمی هم نخواهد داشت. امروزه با پیشرفت زندگی مادی، کمتر به ارزشهای اصیل معنوی توجه می شود. با این وجود نه تنها موجبات آرامش روحی انسان ها فراهم نمی شود، بلکه بر اضطراب و نگرانی آن ها بیشتر می افزای ...
نمایه ها:
سلامت | 
روح | 
خلق | 
روح | 
روان | 

MS یک بیماری التهابی و مزمن دستگاه اعصاب مرکزی و تخریب کننده غشای میلین می‌باشد که با خصوصیات جسمی، شناختی و کاستی‌های روان شناختی همراه است. هدف از انجام این تحقیق، بررسی رابطه میان سخت‌رویی و حمایت اجتماعی ادراک‌شده با سلامت روان و وضعیت ناتوانی زنان مبتلا به MS می‌باشد. این تحقیق از نوع توصیفی- همبستگی می‌باشد. شرکت کننده‌های این تحقیق، 83 بیمار زن مبتلا به MS که به درمانگاه ویژه MS بیمارستان سینای شهر تهران مراجعه کرده بودند، می‌باشند. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پ ...

با افزایش تعداد زنان میان‌سال و آسیب پذیرتر شدن این دوره به علت فزونی یافتن تغییرات و نقش‌ها‌ی زنان در خانواده و جامعه، توجه به سلامت روان این گروه اهمیت بیشتری یافته است. در این راستا اولین قدم، بررسی وضعیت موجود سلامت روان این قشر است. لذا نیاز به یک ابزار روا، پایا و مناسب با ویژگی‌های این دوره سنی و منطبق با فرهنگ جامعه داریم. مطالعه حاضر با هدف طراحی و روان سنجی ابزار سنجش سلامت روان زنان میان‌سال انجام شده است. این مطالعه با رویکرد ترکیبی اکتشافی متوالی در دو مرحله انج ...

تأثیر تمرین منتخب هوازی، تصویر سازی ذهنی و روش ترکیبی سلامت روان زندانیان هدف از این پژوهش نیمه تجربی تعیین تأثیر برنامه های تمرین منتخب هوازی، تصویرسازی ذهنی و روش ترکیبی بر سلامت روان زندانیان بود. جامعه آماری این پژوهش 240 نفر از زندانیان 18 تا 25 سال با مدت محکومیت 3 تا 5 سال مقیم زندان مرکزی مشهد بودند، که یک سال از دوره محکومیت خود را گذرانده بودند. تعداد نمونه انتخاب شده براساس جدول کوهن؛ در هر گروه 15 نفر و در مجموع 45 نفر با میانگین وزن 5±67 و میانگین قد10±165 بود، ...

پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه نظام ارزشی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان ( با توجه به نظریه آلپورت) با سلامت روان آنان طرح ریزی شده است. این پژوهش از نوع توصیفی- همبستگی می باشدکه جامعه آماری آن، شامل کلیه ی مدیران دانشگاه شهید باهنر کرمان است که تعداد آنها 115 نفر می باشدکه، حجم نمونه ی مدیران، با استفاده از روش تمام شماری (به دلیل محدود بودن تعداد آنها) انجام گرفته است. از 115 پرسشنامه توزیع شده 105 پرسشنامه برگشت داده شده است. دراین پژوهش از پرسشنامه نظام ارزشی آلپورت وپ ...

سلامت نقش بسیار مهمی در ارتقای شاخص های توسعه انسانی دارد، شرایطی که مردم در آن رشد کرده، زندگی و کار می‌کنند بر وضعیت سلامتشان تاثیر گذار است و نابرابری در این شرایط منجر به نابرابری‌های سلامت می‌گردد. هدف این مطالعه بررسی وضعیت سلامت روان شهروندان تهرانی و عوامل مرتبط با آن است. این مطالعه با استفاده از داده‌های شهروندان 15تا65 سال شرکت کننده در طرح سنجش عدالت در شهرتهران که در سال ۱۳۹۰ جمع‌آوری گردید انجام شد. جهت بررسی اطلاعات 10820 نفر وارد مطالعه شد. متغیرها شامل ویژگ ...

پژوهش حاضر به بررسی رابطه سبک های هویت یابی با دشواری در تنظیم هیجان و سلامت روان در دانشجویان دانشگاه آزاد کرمانشاه پرداخته است. جامعه این پژوهش شامل کلیه دانشجویان دختر و پسر رشته های علوم انسانی دانشگاه آزاد کرمانشاه در سال تحصیلی94-1393 بود. حجم نمونه 160 نفر بود (80 پسر و 80 دختر) که به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از 3 پرسشنامه سبک های هویت یابی برزونسکی (ISI-G6)، پرسشنامه سلامت روان (GHQ-28)و مقیاس دشواری در تنظیم هیجان (DERS) استفاده شد. یافته های پ ...

هدف از انجام اين پژوهش مقايسه سلامت روان و کيفيت زندگي سالمندان ساکن سراي سالمندان و عضو کانون بازنشستگي شهر شيراز (ساکن خانواده) وبررسي نقش متغير هاي جمعيت شناختي در کيفيت زندگي و سلامت روان آنان است. روش پژوهش حاضرعلی– مقايسه اي است و جامعه آماري شامل کليه سالمندان و عضو کانون بازنشستگي شهر شيراز در سال 1389 است. نمونه آماري شامل 60 سالمند ساکن در دو سراي سالمندان فرزانگان و فرشتگان است که به شيوه تصادفي انتخاب شدند و 60 سالمند عضو کانون بازنشستگي است که به شيوه جفت ه ...

این پژوهش با هدف بررسی رابطه سبک های دلبستگی و حمایت اجتماعی بر سلامت روان پرستاران بیمارستان های دولتی شهر تهران انجام شد. در انجام این منظور از ابزار اندازه گیری ̋هازن وشیور̋ برای تعیین سبک های دلبستگی ˛از پرشسنامه̋ حمایت اجتماعی واکس ̋ برای تعیین میزان برخورداری از حمایت اجتماعی و از پرسشنامه ̋ گلدبرگ̋ برای تعیین وضعیت سلامت روانی استفاده شده است.جامعه آماری این پزوهش شامل کلیه پرستارانی است که در بخش دولتی بیمارستان های شهرتهران مشغول به کار می باشند. نمونه مورد نظر با ...