عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 230

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش که ذیل عنوان بررسی جامعه‌شناختی سلامت روانی قرار دارد، به بررسی ریشه‌های اجتماعی سلامتی روانی پرداخته و نقش دو عامل اجتماعی مهم، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی فردی را، در تعیین میزان سلامت روانی افراد مورد بررسی قرار داده است. مسئله‌ی این پژوهش توزیع اجتماعی سلامت روانی در میان شهروندان تهرانی ست. سوال تحقیق نیز در قالب گزاره‌ی "توزیع اجتماعی سلامت روانی در میان شهروندان تهرانی چگونه قابل تبیین است؟" طرح گردیده. جهت تبیین این مسئله مدل اجتماعی استرس ( ...

چکیده هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی رابطه بین حمایت اجتماعی ادراک شده و هیجانات مثبت و منفی با سلامت روانی در همسران شهید و جانباز در شهرستان ممسنی بود. جامعه آماری شامل کلیه همسران شهید و جانباز بود که به روش تصادفی 104 نفر (64 همسر جانباز و 40 همسر شهید) به عنوان نمونه از میان آنها انتخاب شدند. مقیاس چند بُعدی حمایت اجتماعی ادراک شده (MSPSS)، برنامه عاطفه مثبت و منفی (PANAS) و مقیاس سلامت روانی(SCL) است. داده های به دست آمده با استفاده از روش همبستگی و تحلیل رگرسیون انجام ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیرهوش هیجانی بر خلاقیت با میانجی‌گری سلامت روانی در بین دانشجویان دانشگاه مازندران شهر بابلسر در سال تحصیلی93-92 می‌باشد. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی است. برای سنجش متغیرهای پژوهش از سه پرسشنامه استاندارد خلاقیت عابدی (1372)، هوش هیجانی سیبریا شرینگ (1989) و سلامت روانی گلدبرگ (1979) استفاده شده که این پرسشنامه‌ها بین جامعه آماری مورد مطالعه که شامل کلیه دانشجویان دانشگاه مازندران شهر بابلسر می‌باشد، توزیع شد و تعداد 320 پرسشنامه جمع‌آوری شد. تج ...
نمایه ها:

هدف اصلی بهداشت روانی پیشگیری است؛ به طور کلی هدف بهداشت روانی جلوگیری از بروز اضطراب و فشار عصبی در افراد جامعه است، فشار عصبی مترادف با واژه «استرس» است که در واقع عکس العمل فرد در مقابل یک محرک است. از طرفی برای اینکه فرد بتواند انسان متوکلی باشد و به خداوند متعال اعتماد کرده و امور خود را به او واگذار نماید باید از فکری آسوده و به دور از هیحانات منفی و استرس داشته باشد و این همان رابطه ی متقابل توکل و سلامت روان است.بنابراین همانگونه که اعتقادات مذهبی از جمله توکل برحفظ س ...

هدف از اجرای پژوهش حاضر، بررسی رابطه بین وضعیت اقتصادی- اجتماعی با سلامت روانی و مقایسه آن در پسران 15تا 17ساله ورزشکار و غیر ورزشکار می باشد. جامعه آماری این تحقیق را دانش آموزان ورزشکار و غیر ورزشکار دبیرستانهای شهرستان امیدیه در سال تحصیلی 90-89 تشکیل دادند. بدین منظور 150 دانش آموز از ورزشکاران دوره متوسطه که در باشگاه‌های شهرستان امیدیه مشغول به فعالیت بودند به همراه 150 نفر دانش آموز غیر ورزشکار از نظر مدرسه محل تحصیل همتاسازی شده و به صورت تصادفی انتخاب و نمونه گروه غی ...

این تحقیق با هدف بررسی ارتباط بین نحوه گذران اوقات فراغت با سلامت روانی معلمان تربیت بدنی ورزشکار و غیر ورزشکار شهر کرمانشاه انجام شد. روش تحقيق حاضر توصیفی از نوع علي- مقايسه‌اي و همبستگي است و به شکل ميداني اجرا شده است. جامعه آماری تحقیق شامل کلیه دبیران تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش شهر کرمانشاه می باشد،که تعداد کل معلمان ورزش 461نفر می باشدکه 226 نفر زن و 235 نفر مرد هستند. حجم گروه نمونه برابر 210 نفر تعیین شد و نمونه گیری به روش تصادفی ساده انجام شد. برای جمع آوری داد ...

هدف اصلی این پژوهش مقایسه وضعیت سلامت روانی، سلامت جسمانی و عملکرد تحصیلی دانش آموزان واجد و فاقد پدر پایه اول دبیرستانهای اهواز می باشد. حجم نمونه در این پژوهش شامل 200 دانش آموز پسر (100 دانش آموز فاقد پدر و 100 دانش آموز واجد پدر) پایه اول دبیرستان است که به طور تصادفی از بین دبیرستانهای نواحی 4 گانه آموزش و پرورش شهرستان اهواز انتخاب شده اند. ابزارهای مورد استفاده در این تحقیق پرسشنامه حمایت اجتماعی (SSI)، پرسشنامه عزت نفس کوپر اسمیت، ماتریس پیش رونده ریون، فهرست تجدید نظ ...

هدف از پژوهش حاضر مقایسه ارتباط بین نحوه گذراندن اوقات فراغت و سلامت روانی با تأکید بر فعالیت-های ورزشی در دانشجویان ورزشکار و غیر‌ورزشکار دانشگاه تربیت مدرس بوده و به روش علی- مقایسه‌ای و همبستگی اجرا شده‌است. جامعه آماری تحقیق کلیه دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس هستند که جمعیت غیر-ورزشکاران آن 6032 نفر و ورزشکار آن 298 نفر بود. 680 نفر دانشجوی غیرورزشکار و 204 نفر ورزشکار به عنوان نمونه آماری طبق جدول مورگان انتخاب شدند. برای جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه استاندارد سلامت عمو ...

هدف اصلی بهداشت روانی ، پیشگیری از وقوع بیماری می باشد. لذا شناخت افرادیکه در معرض تهدید سلامت روانی هستند دارای اهمیت است و غربالگری افراد بخصوص در کودکی و نوجوانی می تواند از وقوع بیماریهای شدید روانی در مراحل بالاتر جلوگیری کند. این تحقیق به منظور بررسی سلامت روانی در دانش آموزان دختر مدارس پیش دانشگاهی شهر قزوین در سال تحصیلی 81-1380 صورت گرفت. 213 نفر دانش آموز میان 2780 نفر در این مقطع تحصیلی توسط آزمون ‏‎SCL-90-R‎‏ مورد بررسی قرار گرفتند. مطالعه انجام شده، توصیفی مقطعی ...