عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 727

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی و مقایسه ویژگی‌های شخصیت و سلامت روان بیماران قلبی، کلیوی با افراد عادی شهر شیراز بود. در انجام پژوهش از بین مراجع کنندگان به بیمارستان به روش نمونه‌گیری در دسترس تعداد 140 نفر ( 70بیمار قلبی و 70بیمار کلیوی) انتخاب شدند. 70 نفر افراد عادی از نظر سن، جنس ،تحصیلات ، شغل و وضعیت تأهل با افراد بیمار همتاسازی شدند. ابزارهای تحقیق شامل سه پرسشنامه ویژگی‌های شخصیت، تیپ‌های شخصیتی و سلامت روان بود که بین افراد نمونه توزیع و اطلاعات لازم جمع آوری و مورد ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه‌ی بین سبک‌های مدیریت مدیران با رضایت ‌شغلی معلمان و سلامت روانی معلمان شهر بوکان در سال تحصیلی 90- 1389 است. پژوهش بر روی 63 مدیر (27 زن و 36 مرد) و 338 معلم (149 زن و 189 مرد) به روش نمونه گیری تصادفی خوشه‌ای انجام شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه سبک‌سنج لوتانز (1989)،شاخص توصیف شغل(JDI) اسمیت، کندال و هیولین(1969) و پرسشنامه سلامت روانی(12- GHQ) گلدبرگ و هیلر(1970) استفاده شد. یافته‌های پژوهش نشان دادند: سبک مدیریت انسان‌مدارانه مدیران با ...

این پژوهش با بررسی رابطه انسجام و سازش یافتگی خانواده، میزان احساس لذت روانی والدین با سلامت روانی و جسمانی فرزندان انجام شده است. در یک بررسی از نوع همبستگی، 341 دانش آموز مقطع دبیرستان شهر تهران(192 دختر، 149 پسر) که به روش نمونه گیری خوشه ای-تصادفی چند مرحله ای انتخاب شده بودند؛ به پرسش نامه سلامت عمومی و یکی از والدین آن ها به پرسش نامه انسجام و سازش یافتگی خانواده و مقیاس لذت روانی پاسخ دادند. تحلیل داده ها با استفاده از شاخص های ضریب همبستگی پیرسون و روش رگرسیون خطی صو ...

هدف پژوهش حاضر آزمون مدل رابطه‌ی مستقیم و غیر مستقیم هوش هیجانی با سلامت روانی و عملکرد تحصیلی با میانجی‏گری تاب‏آوری و خودکارآمدی است. جامعه‌ی آماری این پژوهش را تمام دانشجویان مقطع علوم پایه‌ی رشته‌ی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال تحصیلی 1391-1390 تشکیل داده است. از این جامعه‌ی آماری، نمونه‌ای به تعداد 314 نفر با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیر‌های پژوهش از مقیاس هوش هیجانی (EIS)، پرسشنامه‌ی تاب‏آوری (CD-RIS)، پرسشنامه‌ی خودکارآم ...

هدف از این تحقیق پیش بینی "سلامت روان" و "عملکرد شغلی" بر اساس "ویژگی شخصیتی" معلمان دوره ابتدائی منطقه درودزن بوده است. جامعه آماری 170 نفر از معلمان ابتدائی بود که تماماً به عنوان نمونه انتخاب شدند. داده ها از طریق سه پرسشنامه سلامت روان(GHQ)، عملکرد شغلی پاترسون و ویژگی شخصیتی نئو جمع آوری و مورد تحلیل قرار گرفت و نتایج تحلیل آماری نشان داد بین سلامت روان و عملکرد شغلی معلمان با ویژگی شخصیتی آن ها رابطه معناداری وجود دارد. بین برون گرایی با علائم جسمانی، علائم اضطرابی و ...

هدف از پژوهش حاضر ،مقایسه رضامندی زوجیت والدین با سلامت روان و خلاقیت دانش آموزان پسر می باشد .نمونه پژوهش شامل 100نفر از دانش آموزان پسر و والدینشان که در مقطع راهنمایی مشغول به تحصیل هستند که به شیوه نمونه گیری خوشه ای انتخاب شده اند .داده ها از طریق پرسشنامه رضامندی زوجیت افروز ،آزمون سلامت روان S.C.L(90)-R و آزمون خلاقیت تورنس جمع آوری شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها ،از روش آمار توصیفی (میانگین ، میانه ، انحراف استاندارد ، کجی ، کشیدگی ) و استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون ) ...

هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی رابطه مهارت های اجتماعی و سبک های مقابله با استرس با سلامت روان در دانش آموزان دختر پایه اول مقطع متوسطه شهرستان آران و بیدگل بود. به همین منظور پرسشنامه های سنجش مهارت های اجتماعی ایندربیتزن و فوستر، سبک های مقابله با استرس اندلر و پارکر و سلامت روان گلدبرگ و هیلیر روی 200 دانش آموزی که به روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند، اجرا گردید و برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آماری تحلیل رگرسیون و تحلیل واریانس، استفاده شد. نتایج حاصل از این پژ ...

این پژوهش که ذیل عنوان بررسی جامعه‌شناختی سلامت روانی قرار دارد، به بررسی ریشه‌های اجتماعی سلامتی روانی پرداخته و نقش دو عامل اجتماعی مهم، پایگاه اقتصادی- اجتماعی و سرمایه‌های اجتماعی فردی را، در تعیین میزان سلامت روانی افراد مورد بررسی قرار داده است. مسئله‌ی این پژوهش توزیع اجتماعی سلامت روانی در میان شهروندان تهرانی ست. سوال تحقیق نیز در قالب گزاره‌ی "توزیع اجتماعی سلامت روانی در میان شهروندان تهرانی چگونه قابل تبیین است؟" طرح گردیده. جهت تبیین این مسئله مدل اجتماعی استرس ( ...

این پژوهش باهدف بررسی نقش میانجیگری احساس انسجام روانی در رابطه طول و تعداد عوارض جسمانی با سلامت روان مورد انجام گرفت.این پژوهش از نوع همبستگی می باشد.نمونه مورد پژوهش، تعداد150 نفر از افراد دیابتی نوع دو کلینیک دیابت پارسیان مشهد بودند. پرسشنامه احساس انسجام فلسنبرک و همکاران و پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و چک لیست عوارض جسمانی توسط شرکت کنندگان تکمیل شد. داده ها با بهره گیری از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه و تحلیل مسیر و با استفاده از نرم افزار لیزرل و SPSS مورد ...