عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع خانواده و سلامت آن از موضوعات مهمی است که نظر جامعه شناسان و روانشناسان را به خود جلب کرده است. این تحقیق در راستای بررسی سلامت خانواده و بعضی از عوامل اجتماعی موثر بر آن انجام گرفته است. در این پژوهش ابتدا بر اساس مبانی نظری موجود، خانواده سالم با شش مولفه مفهوم سازی شده است، شامل: صمیمیت و همدلی، استقلال اعضای خانواده، رضایتمندی، تامین نیازاعضای خانواده، انسجام خانواد و حاکمیت ارزش‌های اخلاقی- اسلامی در خانواده. با تعریف عملیاتی این مولفه ها، وضعیت سلامت خانواده مورد ...

سلامت خانواده یکی از حوزه‌های کلیدی است که حصول شناخت صحیح و علمی نسبت به آن از اهمیت بسزایی برخوردار است. پژوهش حاضر درصدد است تا میزان سلامت خانواده و عوامل اجتماعی موثر بر آن را در بین خانواده های ساکن در شهر یزد و تهران مورد بررسی قرار دهد. نظریات تبادل اجتماعی، یادگیری اجتماعی، نظریه سیستمی(به ویژه دیدگاه برادشاو و مک گراو)، شبکه خویشاوندی و نظریه اکولوژی بعنوان چارچوب نظری استفاده شد. روش مورد استفاده، از نوع پیمایشی می باشد؛ داده ها با ابزار پرسشنامه و با استفاده از ش ...

چکیده ندارد.