عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 71

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امروزه سلامت اجتماعی از ابعاد مهم سلامت فردی محسوب می شود و به عنوان ملاک و معیار توسعه انسانی و اجتماعی یکی از محورهای اصلی بحث و گفتگو در مجامع و محافل علمی و سیاست گذاری جهانی می باشد. سلامت اجتماعی به عنوان تلقی افراد از کیفیت رابطه شان با دیگران، همنوعان و اجتماع اطراف تعریف و از شاخص های مهم کیفیت زندگی محسوب می شود. از آنجا که پژوهشی مستقل در این زمینه در ایران انجام نشده است و تحقیقات مرتبط با موضوع، به طور ضمنی نشان داده اند که جوانان ایرانی از سلامت اجتماعی کافی بر ...

طرح مسئله : حفظ و ارتقاء سلامتی یکی از نیازهای اساسی در تحقق توسعه پایدار می باشد .در تعریف اخیر سازمان جهانی بهداشت توجه به بعد اجتماعی سلامت به چشم می خورد . هدف از این پژوهش سنجش ارتباط سرمایه اجتماعی و برخی از شاخصهای ان با سلامت اجتماعی افراد می باشد . روش: روش این پژوهش پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بوده است که از طریق روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای ، با حجم نمونه ای برابر با 400 نفر، از مناطق یک ، هشت و شانزده شهر تهران انتخاب شده ا ...

هدف پژوهش حاضر شناخت میزان سلامت اجتماعی حاشیه‌نشینان و عوامل اجتماعی موثر بر آن در شهر سنندج می‌باشد. نظریه-های سلامت اجتماعی کییز، راسل، برکمن، دالگرن و ویت هید و نظریه‌ی اعتماد اجتماعی زتومکا و پاتنام، چهارچوب نظری پژوهش حاضر را شکل داده‌اند. روش پژوهش، پیمایش است. حجم نمونه‌ 400 می‌باشد که توسط پرسشنامه‌ اطلاعات از فرد به-عنوان واحد تحلیل گردآوری شده است و با نرم‌افزار spss آزمون‌‌ها را اجرا نموده‌ایم. نتایج نشان می‌دهد که، میزان سلامت اجتماعی برای بیشتر پاسخگویان متوسط م ...

در این پژوهش به بررسی تأثیر خدمات اجتماعی-رفاهی برسلامت اجتماعی وروانی سالمندان پرداخته شد است.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه بودا است .جهت سنجش خدمات اجتماعی-رفاهی با توجه به تئوری ها و مطالعات پیشین،جامعه آماری پژوهش سالمندان 60 ساله و بالاتر شهر گرگان اعم از زن و مرد می باشد.نتایج بدست آمده حاکی از آنست که رضایت از خدمات اجتماعی-رفاهی به طور مستقیم و به واسطه احساس رضایت از زندگی بر سلامت اجتماعی سالمندئان تأثیرگذار است. ...

موضوع سلامتی بنیادی ترین عنوانی است که حیات انسان بر آن استوار است و امروزه با دگرگونی شرایط زندگی و تغییر ساختار جامعه،ابعاد جدیدی برای سلامتی مطرح شده است که از آن جمله سلامت اجتماعی است.سلامت اجتماعی در واقع مفهومی است که در بستر اجتماع و روابط بین افراد در شبکه های اجتماعی نمود پیدا می کند و شرایط گوناگونی در شکل گیری آن نقش اساسی ایفا می کند که یکی از این شرایط اجتماعی چگونگی گذران اوقات فراغت و بهره بردن از آن است.هرچند که خود اوقات فراغت نیز حاصل تغییر شرایط و ساختارجو ...

سلامت،یکی از بنیادی ترین عناصری است که متضمن حیات انسان است وبشر همواره برای حفظ و ارتقاء سلامت خویش در تلاش بوده است.این عنصر گاهی برای انسان هدف و گاهی نیز ابزاری برای رسیدن به اهدافی متعالی تر در زندگی بوده است.امروزه سلامت بویژه سلامت اجتماعی،در جوامع بشری بخصوص در جوامع در حال توسعه از اهمیت بسزایی بر خوردار است.چرا که برای رسیدن به توسعه پایدار، انسان سالم و جامعه ای سالم ضرورت تام دارد.از این رو این تحقیق به بررسی سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن به عنوان بخشی از سلام ...

سلامت از اساسی‌ترین مباحث رفاه اجتماعی در جامعه است که بیش از مداخلات پزشکی و پرستاری به عوامل اجتماعی و اقتصادی وابسته است. در این میان سلامت اجتماعی به عنوان یکی از ابعاد سلامتی انسان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. بر این اساس این پژوهش بر آن شده تا رابطه نحوه گذران اوقات فراغت و سلامت اجتماعی را مورد بررسی قرار دهد. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی نحوه اثربخشی و چگونگی گذران اوقات فراغت بر سلامت اجتماعی (نمونه مورد بررسی جوانان 20 الی 25 ساله شهرستان کاشان) می‌باشد. در این پژوهش ...

هدف از انجام این پژوهش بررسی اثر هزینه های دولت بر سلامت اجتماعی طی سال های 1347 تا 1388 می باشد. فرضیه های پژوهش به بررسی رابطه هزینه های دولت و سلامت اجتماعی می پردازند. متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش، هزینه های عمومی، دفاعی، اجتماعی و فرهنگی، اقتصادی و سلامت اجتماعی طی دوره 42 ساله می باشند. شاخص ترکیبی سلامت اجتماعی شامل فقر، خشونت، رشد جمعیت، آموزش، بیمه و... می باشد. ابتدا جهت بررسی ایستای متغیرها آزمون دیکی فولر تعمیم یافته بر روی متغیرها انجام شد. برای بررسی بهتر ...

تحقیق حاضر به بررسی میزان سلامت اجتماعی و عوامل موثر بر آن در میان زنان سرپرست‌خانوار و زنان غیر‌سرپرست‌خانوار در شهر قروه، استان کردستان می‌پردازد. پس از مطالعه و بررسی مبانی نظری مرتبط همچون: سلامت اجتماعی کییز، پایگاه اجتماعی ـ اقتصادی وبر، باورهای دینی گلاک و استارک و مهارت-های ارتباطی واتزیک و تکمیل پرسشنامه توسط افراد مورد مطالعه که شامل تمامی زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی شهر قروه که تعداد آنها 92 نفر بوده و به صورت سرشماری در نظر گرفته شدند و همچنین 92 نفر از زن ...