عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این مطالعه به منظور بررسی الگوی مصرف و نحوه تجویز سه آنی بیوتیک سفتریاکسون، سفتازیدیم و ونکومایسین در بیمارستان دکتر شریعتی تهران انجام شد. مطالعه به روش حال نگر Concurrent بر روی 105 بیمار که از تاریخ 1/7/82 تا 1/10/82 در بخشهای جراحی جراحی مغز و اعصاب و ICU بیمارستان دکتر شریعتی بستری بودند انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از اندیکاسیون مصرف در هر دو روش Empiric و Therapeutic دوزاژ مصرف مشکلات ایجاد شده ضمن درمان شامل عوارض جانبی و تغییرات در تستهای تشخیصی و نتیج ...

در این مطالعه 40 بیمار تیفوئیدی در نظر گرفته شدند. 20 نفر از آنها تحت درمان به سیپروفلوکسایش و 20 نفر تحت درمان با سفتریاکسون قرار گرفتند. آنگاه میزان اثر دو داروی فوق با توجه به مدت زمان کاهش تب ، بهبود حال عمومی، مدت زمان نرمال شدن آزمایشات مورد ارزیابی قرار گرفت که نتیجه کار در هر گروه تقریبا یکسان بود و در کل به این نتیجه رسیدیم که سپیروفلوکساسین دارویی است موثر ارزان و نیاز به بستری شدن در بیمارستان را کاهش می‌دهد. ...

سابقه و هدف: اشریشیا کولی پاتوژن شایع اکثر عفونت های بیمارستانی بوده و تولید طیف گسترده ای از بتالاکتاماز تولید شده توسط E.coli در جهان ، در حال گسترش است . با توجه به الگوی غیر قابل پیش بینی حساسیت ضد میکروبی خانواده آنتروباکتریاسه، در صورتی که درمان ضد میکروبی مد نظر باشد، تعیین حساسیت آنتی بیوتیکی باید انجام گیرد . با توجه به مصرف زیاد فلوروکینولون ها و سفتریاکسون در بخش های بیمارستانی و عدم وجود اطلاعات دقیق در خصوص میزان مقاومت اشریشیا کولی به آنها بویژه در سطح منطقه و ...

بعلت افزایش روزافزون بروز تیفوئید MDR و عدم پاسخ به درمان داروهای رده اول تیفوئید(کلرامفنیکل، کوتربموکسازول، آمپی‌سیلین) ارائه درمان مناسب با داروهای جدید موثر در تیفوئید MDR جهت جلوگیری از عوارض شدید بیماری در نوع MDR و مرگ و میر بیشتر حاصل از آن امری ضروری و حتمی است . در این بررسی در گروه سفتریاکسون (40 نفر) 95 درصد بیماران درمان شدند که 2 نفر عود بیماری داشتند ولی عوارض جانبی وجود نداشت . متوسط قطع تب در بیماران 4/55+-0/81 روز و متوسط دوره درمان 10/35+-2/13 روز بود. در گر ...

این تحقیق به منظور بررسی الگوی مصرف و نحوه تجویز ‏‎‏‎(Drug Utilization Review)‎‏ سفتریاکسون، سفتازیدیم و ونکومایسین در بیمارستان نمازی شهرستان شیراز انجام گردید. تحقیق به روش حال نگر بر روی 142 بیمار بستری در بخش عفونی ، داخلی و زنان و زایمان بیمارستان نمازی بستری بودند انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی شامل ، اندیکاسیون مصرف ، دوزاژ مصرفی و مشکلات ایجاد شده ضمن درمان و عوارض جانبی تغییرات در تستهای تشخیصی و نتیجه دارودرمانی می باشند. داده های بدست آمده از این تحقیق با پروتکل ت ...

این مطالعه به منظور بررسی الگوی مصرف و نحوه تجویز (Drug Utilization Review) سه آنتی بیوتیک (سفتریاکسون، سفتازیدیم و ونکومایسین) در بیمارستان ولی عصر شهرستان اراک انجام شد. مطالعه به روش حال نگر Concurrent بر روی 98 بیمار که از تاریخ 1/10/82 تا 29/12/82 در بخش عفونی مردان و زنان و داخلی مردان و زنان و بخش زنان و زایمان بیمارستان ولیعصر بستری بودند انجام گرفت. متغیرهای مورد بررسی عبارت بودند از: اندیکاسیون مصرف در هر دو روش empiric و Therapeutic دوزاژ مصرفی مشکلات ایجاد شده ضمن ...

با توجه به تحقیق در این مقاله پیشنهاد می شود با توجه به اثربخشی مشابه و انتظار کاهش عوارض دارویی و هزینه رژیم تک درمانی با رژیم ترکیبی، رژیم تک درمانی با استفاده از آنتی بیوتیک وسیع الطیف بعنوان درمان ابتدایی تب و نوتروپنی انتخاب شود. ...
 
دستگاه هاو تجهیزات موجود در صنایع داروسازی ممکن است برای تولید محصولات دارویی متعددی به کارگرفته شونددرنتیجه این امکان وجود داردکه فراورده های دارویی توسط دیگرفراورده هاآلودهشوند پس باید بتوان از آلودگی های احتمالی جلوگیری کرد.از این رو استفاده از فرایند های شستشو اهمیت پیدا میکندو این فرایند به حدی موثر باشد که بتواند سایر اجزا را از سطوح دستگاه ها پاک نماید. ...