عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این تحقیق تلاش شده است تا برای انتقال فناوری سطوح خود تمیز شونده به سازمان مورد مطالعه مدل‌های مناسب انتقال فناوری انتخاب و با استفاده از این مدل‌ها‌ روش‌های مناسب اکتساب فناوری، راهبردهای مناسب بهره‌برداری و نشر فناوری شناسایی و اولویت‌بندی گردند. در این راستا مولفه‌‌های موثر بر انتقال نانو فناوری سطوح خود تمیز شونده، روش‌های اکتساب و راهبردهای بهره‌برداری و نشر آن‌ها در حوزه‌ی خدمات شهری شناسایی شده، در نهایت با مدل‌های انتخاب شده و مولفه‌های تعیین شده روش‌ها و راهبردهای ...