عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بطور معمول، برای بیان زبری یک سطح از کمیت واریانس ارتفاع آن سطح استفاده می شود. مثالهای فراوانی وجود دارد که در آنها دو سطح واریانس ارتفاع یکسان دارند ولی از نظر ظاهری زبری آنها متفاوت است بنابراین برای اینکه تعریف ریاضی زبری سطح با تصوری که از زبری در ذهن وجود دارد یکسان شود لزوم ارائه کمیت دیگری به جای واریانس ارتفاع، اجتناب ناپذیر به نظر می رسد. برای این منظور کمیتی به نام فرکانس قطع تراز را تعریف می کنیم. در این پایان نامه در مدلهای مختلف توصیف سطح سعی شده از این پارامتر ...

حرکت مایع بر روی سطح زبر شبیه سازی شده است. میزان پیشروی آب روی سطح های زبر مختلف بررسی شده است. ...
نمایه ها:

اغلب ورقهای برنجی (آلیاژ مس و روی) پس از تغییر شکل زیاد، در مراحل نهایی آن، پدیده‌ای سطحی به نام "زبری سطحی" از خود بروز می‌دهند، این پدیده علاوه بر تخریب خواص مکانیکی باعث نامطلوب شدن کیفیت سطحی نیز می‌گردد، در این پروژه عوامل موثر بر ایجاد این پدیده شناسایی شده و راههایی که منجر به حذف و یا کاهش این عیب می‌گردد معرفی خواهد شد. ...

در این مقاله پدیده بازتاب پخشی از سطوح مختلف مورد بحث و بررسی قرار گرفته است . اساس کار و نظریه بازتاب آینه‌ای و پخشی در نظر گرفته شده‌اند و سپس اندازه‌گیری بر روی سطوح مختلف فلزی و غیرفلزی انجام شده است . نتایج اندازه‌گیری بازتاب پخشی برای نمونه فلزی با پرداخت‌های سطح مختلف گزارش شده است . در آزمایش دیگری نتایج مروبط به فلزات مختلف ارائه گردیده است . همچنین در این گزارش نتایج بازتاب پخشی برای سطوح دی‌الکتریک مختلف بررسی و با یکدیگر مقایسه می‌گردند. ...
نمایه ها:
لیزر | 
فلز | 
آینه | 

در این تحقیق، روشی برای پیش‌بینی افت و خیز سطح پوشیده شده با نانو ذرات نقره ارائه می‌شود. با استفاده از فرآیند تصادفی، افت و خیز ارتفاع سطح مورد بررسی قرار میگیرد. تصویر مورد بررسی با استفاده از میکروسکوپ نیروی اتمی تهیه شده است. خاصیت مارکوف سطح با استفاده از معادله‌ی چپمن- کولموگروف در گام‌های 21.9 ، ‎ 43.8 و 175.2 نانومتر برای اختلاف ارتفاع‌های مختلف بررسی می‌شود. طول مارکوف برای داده‌های تصویر مورد بررسی، ‎43.8نانومتر به دست می‌آید، که معادل دو پیکسل است. طول مارکوف، کوچ ...