عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اين مطالعه با هدف شناسايي استراتژي ادب فراگيران و بوميان زبان انگليسي در اعمال كنش گفتاري شكايت و درخواست بررسي شد. براي انجام اين كار، پرسشنامه ايي 50 سوالي طراحي و به طور تصادفي به 108 فراگير زبان انگليسي در سه سطوح آموزشي متفاوت در هر دو جنسيت كه در دانشگاههاي شيخ بهايي و اصفهان مشغول به تحصيل بودند، داده شد. ايميل شكايت و درخواست فراگيران در سه سطوح آموزشي و بوميان زبان در هر دو جنسيت نيز جمع آوري گرديد. داده ها بر اساس مدل شكايت نوگامي و رينرت (2006) و مدل درخواست بران و ...

(قرن نهم هجری) دوره تیموریان یکی از ادوار مهم تاریخ نگاری در ایران است ، تاریخ نویسی که در دوره های قبل نیز رواج داشت در این دوره بر اثر عوامل سیاسی و فرهنگی رو به فزونی نهاد و تألیفات متعددی در حوزه تاریخ نگاری عمومی ، محلی و سلسله ای شکل گرفت. یکی از تاریخ های مهم عمومی در ان دوره روضه الصفا اثر میر خواند است . این اثر تا مدتها به عنوان یک اثر تاریخی مهم در ایران و غرب به شمار می رفت ، تحلیل و بررسی سبکی این اثر موضوع پژوهش پیش روست . رویکرد سبکی در نقد این اثر مبتنی بر ساخ ...

هدف نهایی تمامی زبان آموزان برقراری ارتباطی موثر است ،اما با وجود مشکلات و کمبود هایی که در برقراری ارتباط پیش رو دارند به استفاده از ترفندهای ارتباطی مختلف تکیه میکنند. هدف از مطالعه توصیفی حاضر بررسی ترفندهای ارتباطی است که دانشجویان ایرانی رشته زبان انگلیسی در سطوح متفاوت دانش زبانی در ارتباطات گفتاری و نوشتاری خود استفاده میکنند. در این راستا، شصت دانشجوی زبان انگلیسی در دو سطح مختلف انتخاب شدند. عملکرد گفتاری و نوشتاری شرکت کنندگان با استفاده از مدل دورنی (1995) به صو ...

هدف این پژوهش توصیف و طبقه‌بندی خطاهای املایی زبان انگلیسی بر اساس نوع خطا، سطح خطا و نوع اطّلاعات به کار رفته در پردازش صورت‌های املایی است. این پژوهش در پنج فصل گردآوری شده است: در فصل اوّل درباره‌ی کلیات پژوهش مانند پرسش‌ها، فرضیه‌ها، و روش‌شناسی پژوهش مطالبی ارائه شده ‌است. در فصل دوم پیشینه‌ای از پژوهش‌های انجام شده پیرامون شش موضوع ارائه شده است: ویژگی‌های نظام نوشتاری، آموزش و اهمیت نوشتار، مهارت‌های نوشتاری، مشکلات املایی و نوشتاری، خطاها و اشتباهات املایی و نوشتاری و ...

هدف این پژوهش بررسیارتباط بین انگیزش و استراتژیهای یادگیری لغت با در نظر گرفتن مهارت زبانی و دانش لغت در میان دانشجویان رشته زبان انگلیسی دانشگاه شهید باهنر کرمان بود. یکصد دانشجوی زبان و ادبیات و مترجمی زبان انگلیسیدر اینپژوهش شرکت کردند. شرکت کنندها،دختر و پسر،به طور تصادفی از میان دانشجویان سالهای دوم و سوم انتخاب شدند.برای جمع آوری دادهها از دو پرسشنامه ودو آزمون استفاده شد.پرسشنامه سطح انگیزش (رستگار)و پرسشنامهاستراتژیهای یادگیری لغت (اشمیت)،آزمون تعیین سطح لغت (نیشن،رید ...

بزرگان شعر فارسی اگرچه صاحب سبک به شمار می آیند، اما مقام والای خود را علاوه بر نبوغ ذاتی مدیون دستاوردهای فکری، زبانی و ادبی گذشتگان و حتی معاصران خود هستند. حافظ شیرازی از جنجال برانگیزترین این بزرگان است؛ زیرا از یک سو در شمار بزرگترین شاعران ادب فارسی است که مورد نظر شعرای بعد از خود بوده است و از سوی دیگر، توجه خاصی به الفاظ، ترکیبات و حتی مضامین شعری و صور خیال دیگران دارد. به همین دلیل برای فهم و تحلیل بهتر شعر حافظ، بررسی شعر کسانی که حافظ بیشتر از آنها تقلید کرده است ...

نوشتن یکی از مهمترین و برجسته ترین مهارت هایی است که نیازمند دانش قواعد،ساختار زبان و جمله می باشد.قواعد و نوشتار دقیق ویژگی هایی می باشند که منجر به ساخت جمله های درست و صحیح در زبان خارجه می باشد. بازخورد متقابل،جایی که دانش آموزان بخش هایی از نوشته های همکلاسی هایشان را می خوانند تا پیشنهاد هایی برای تجدید نظر به آنها بدهند،روشی معمول در دروس انشانویسی گشته و به صورت قابل توجهی در تکنولوژی ارتباط الکترونیکی استفاده شده است. اگرچه بازخورد نوشتاری اغلب در آموزش استفاده می شو ...

هدف تحقیق موجود بررسی انواع انگیزه و سطوح نگرانی مربوط به زبان خارجی در بین دانشجویان دانشگاه‌های آزاد و سراسری استان کرمانشاه و نیز رابطه این دو فاکتور با سطح توان زبانی و جنسیت شرکت‌کنندگان است. به همین منظور مقیاس نگرانی هورویتز و کوپ (1986)، مقیاس انگیزه دسی و ریان (1985) و نیز آزمون تعیین سطح آکسفورد (Allen,1999) بر روی 120 شرکت‌کننده مورد استفاده قرار گرفتند. تحلیل‌های آماری نشان دادند که شرکت‌کنندگان از نظر انگیزه در دو گروه انگیزه درونی (IM) و انگیزه‌ی بیرونی (EM) قر ...

در اواخر دوره‌ی صفویّه و آغاز افشاریّه در میان شاعران و نویسندگان ایران اندیشه‌هایی مبنی بر روی‌گردانی از سبک هندی پدید آمد و این اندیشه‌ها در دوره‌ی کریم‌خان زند به نهضتی ادبی تبدیل شد که به سبک «بازگشت ادبی» موسوم است. در این دوره شاعرانی که از نازک‌خیالی‌ها و باریک اندیشی‌های سبک هندی به ستوه آمده بودند، بر آن شدند که قصیده را به سبک پیشینیان خود در سبک خراسانی و غزل را به شیوه‌ی شاعران سبک عراقی بسرایند. یکی از شاعران غزل‌سرای بازگشتی در دوره‌ی زندیه، میرزا محمد حسین حسی ...